กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาฯ

นายอภิสิทธิ์ เบญจมามามาศ
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาฯ

นายอิสทนนท์ อีแต
ครู คศ.2

นางสาวนราทัศน์ รุ่งศรีทอง
พนักงานราชการ

นายอามาน ยูโซ๊ะ
พนักงานราชการ

นางสาวฟาอีซา มามะ
ครูอัตราจ้าง

นายฮิลมี ยูโซ๊ะ
ครูผู้ช่วย