กลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นายอภิสิทธิ์ เบญจมามามาศ

หัวหน้ากลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นายอิสทนนท์ อีแต

นางสาวนราทัศน์ รุ่งศรีทอง
พนักงานราชการ

นายอามาน ยูโซ๊ะ
พนักงานราชการ

นางสาวฟาอีซา มามะ
ครูอัตราจ้าง

นายฮิลมี ยูโซ๊ะ
ครูผู้ช่วย