กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

นางเกศรา เพชรมณี
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

นายชนันท์ รัตนพงษ์
ครู คศ.2

นายวีรศักดิ์ รัตนเบญจกร
ครู คศ.2

นางสาวภิญญดา เภาพงศ์
ครู คศ.2

นางสาวอรอนงค์ ศรีวิเชียร
ครูอัตราจ้าง

นายสุวิทย์ ปลอดอ่อน
ครู คศ.2

นางสาวสมฤทัย พรหมจันทร์
ครูอัตราจ้าง

นายนิวัฒน์ สนานคุณ