กลุ่มสาระฯศิลปะ

นางเกศรา เพชรมณี

หัวหน้ากลุ่มสาระฯศิลปะ

นายชนันท์ รัตนพงษ์

นางสาวเสริมศรี บัลลพ์วานิช

นายวีรศักดิ์ รัตนเบญจกร

นางสาวภิญญดา เภาพงศ์
ครู คศ.1

นางสาวอรอนงค์ คงกุล

นายสนอง วรรณบุตร