กลุ่มสาระฯศิลปะ

นางเกศรา เพชรมณี
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯศิลปะ

นายชนันท์ รัตนพงษ์
ครู คศ.2

นายวีรศักดิ์ รัตนเบญจกร
ครู คศ.2

นางสาวภิญญดา เภาพงศ์
ครู คศ.1

นางสาวอรอนงค์ ศรีวิเชียร
ครูอัตราจ้าง

นายสนอง วรรณบุตร
ครูอัตราจ้าง

นายสุวิทย์ ปลอดอ่อน
ครู คศ.2

นางสาวสมฤทัย พรหมจันทร์
ครูอัตราจ้าง