กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

นางเกศรา เพชรมณี

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

นายวีรศักดิ์ รัตนเบญจกร

นางสาวภิญญดา เภาพงศ์

นางสาวอรอนงค์ ศรีวิเชียร

นายสุวิทย์ ปลอดอ่อน

นางสาวสมฤทัย พรหมจันทร์

นายนิวัฒน์ สนานคุณ