กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

นางเกศรา เพชรมณี
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

นายชนันท์ รัตนพงษ์
ครู คศ.2

นายวีรศักดิ์ รัตนเบญจกร
ครู คศ.2

นางสาวภิญญดา เภาพงศ์
ครู คศ.2

นางสาวอรอนงค์ ศรีวิเชียร
ครูอัตราจ้าง

นายสนอง วรรณบุตร
ครูอัตราจ้าง

นายสุวิทย์ ปลอดอ่อน
ครู คศ.2

นางสาวสมฤทัย พรหมจันทร์
ครูอัตราจ้าง

นายนิวัฒน์ สนานคุณ