ประวัติโรงเรียน
ประวัติโรงเรียน

1.     ประวัติความเป็นมาของโรงเรียนสุไหงโก-ลก

          โรงเรียนสุไหงโก-ลก  ได้เปิดทำการสอนในช่วงชั้นระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  และระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย  เดิมอยู่ในสังกัดของกองมัธยมศึกษา  กรมสามัญศึกษา  กระทรวงศึกษาธิการ  ได้จัดตั้งครั้งแรกเมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม พุทธศักราช 2494  เปิดสอนในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น โดยได้อาศัยอาคารเรียน  อุปกรณ์การเรียน  และครูของโรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก  หรือโรงเรียนประชาบาลในขณะนั้น  มีนายเฉลิม  แสงทอง  รักษาการในตำแหน่งครูใหญ่  ด้วยความที่เป็นโรงเรียนมัธยมแห่งแรก  และแห่งเดียวในอำเภอ  จึงได้มีนักเรียนทั้งในอำเภอและพื้นที่ใกล้เคียง  ได้เข้ามาศึกษาต่อในโรงเรียนเพิ่มมากขึ้น

          ในปีพุทธศักราช 2495  อำเภอสุไหงโก-ลก  จึงได้จัดสรรที่ดินให้เพื่อสร้างโรงเรียนอย่างเป็นเอกเทศและเป็นการถาวร  ซึ่งมีเนื้อที่ 9 ไร่  40  ตารางวา ตั้งอยู่ ณ เลขที่ 1 ถนนทรายทอง ต.สุไหงโก-ลก  จ.นราธิวาส  โดยได้ใช้ชื่อว่า  โรงเรียนสุไหงโก-ลก