สัญลักษณ์โรงเรียน
สัญลักษณ์โรงเรียน


สีประจำโรงเรียน  คือ เหลือง-แดง 

สีเหลือง หมายถึง  แสงสว่างแห่งปัญญา 

สีแดง  หมายถึง  ความผูกพันมั่นเกลียวดุจสายเลือดเดียวกัน 

ดอกไม้ประจำโรงเรียน คือ ดอกพิกุล

ตราประจำโรงเรียน  คือ คบเพลิงเปล่งรัศมี  ปลายด้ามมีอักษรย่อ ส.ก. 

ด้านล่างเป็นคำสุภาษิต  ปัญญา นรนํ รตนํ  มีความหมายว่า  ปัญญา คือ แก้วอันประเสริฐ