ลูกจ้างประจำ

นางสาวอารยา ถิระวุฒิ

นายแก้ว หิ้นสกุล

นายวัลลภ ดำโข

นายสมคิด รัตนโสภณ

นายสุนทร เอียดทุ่งคา