ลูกจ้างประจำ

นางสาวอารยา ถิระวุฒิ

นายจรัส อิ่วหวั่น

นายจรินทร์ อิ่วหวั่น

นายแก้ว หิ้นสกุล

นายวัลลภ ดำโข

นายสานนท์ อุ่นขาว

นายสุทิน คงเกลี้ยง

นายสมคิด รัตนโสภณ

นายสุนทร เอียดทุ่งคา