กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางสาวสีตีคอรีเยาะ สะตา

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางฉันทนา สุขน้อย
เบอร์โทร : 0812754355
อีเมล์ : chantana_2522@hotmail.com

นางทิพาพร หะยะมิน

นางสาวมาซีเตาะ บือสา

นางสาวฟาอีซา มามะ

นางสาวกันย์ชลา สารัตน์

นางสาวรอมือล๊ะ เจะเลาะ

นางสาวฟาตีเมาะ แยนา

นางสาวนูรไลลา ยาเซ็ง

นางสาวนูรซีลา มะดาโอ๊ะ

นางสาวอาศีละฮ์ ตันยีนายู

นางสาวกนกพร แซ่ซ่ำ

นางสาวนูรีฎา ดอเลาะ

นางสาวนูรมา สาแม

นายภาณุพงศ์ ศิลากุล

นายร่อโอบ เส็นคง

นางสาวปิยนาฏ ปิยนรา

นางฮาสลีนา เปาะซา

นางสาวโสริญา ยูโซ๊ะ

นายอับดุลฮาลีม มามะ