กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางสาวมาซีเตาะ บือสา

หัวหน้ากลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางฉันทนา สุขน้อย
ครู คศ.2

นางทิพาพร หะยะมิน

นางสาวกันย์ชลา แก้วอุพัย

นางสาวสีตีคอรีเยาะ สะตา

นางสาวรอมือล๊ะ เจะเลาะ

นางสาวฟาตีเมาะ แยนา

นางไอซา บินเจ๊ะโซ๊ะ

นางสาวนูรไลลา ยาเซ็ง

นางสาวนูรซีลา มะดาโอ๊ะ

นายอิบบือราเฮง อูเซ็ง
ครูผู้ช่วย

นางสาวอาศีละซ์ ตันยีนายู
ครู คศ.1

นางสาวกนกพร แซ่ซ่ำ
ครูผู้ช่วย

นางสาวนูรีฎา ดอเลาะ
ครูผู้ช่วย

นางสาวนูรมา สาแม
ครูผู้ช่วย