กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางสาวกันย์ชลา สารัตน์
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางฉันทนา สุขน้อย
ครู คศ.2

นางทิพาพร หะยะมิน
ครู คศ.3

นางสาวมาซีเตาะ บือสา
ครู คศ.2

นางสาวสีตีคอรีเยาะ สะตา
ครู คศ.2

นางสาวรอมือล๊ะ เจะเลาะ
ครู คศ.2

นางสาวฟาตีเมาะ แยนา
ครู คศ.2

นางไอซา บินเจ๊ะโซ๊ะ
พนักงานราชการ

นางสาวนูรไลลา ยาเซ็ง
พนักงานราชการ

นางสาวนูรซีลา มะดาโอ๊ะ
ครู คศ.1

นายอิบบือราเฮง อูเซ็ง
ครู คศ.1

นางสาวอาศีละซ์ ตันยีนายู
ครู คศ.2

นางสาวกนกพร แซ่ซ่ำ
ครู คศ.1

นางสาวนูรีฎา ดอเลาะ
ครู คศ.1

นางสาวนูรมา สาแม
ครู คศ.1

นายภาณุพงศ์ ศิลากุล
ครู คศ.2

นายร่อโอบ เส็นคง
ครู คศ.2

นางสาวปิยนาฏ ปิยนรา
ครู คศ.3

นางสาวฮาสลีนา เปาะซา
ครู คศ.2

นางสาวโสริญา ยูโซ๊ะ
พนักงานราชการ

นายอับดุลฮาลีม มามะ
ครู คศ.1