กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นางฉันทนา เล็กใจซื่อ

หัวหน้ากลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นางทิพาพร หะยะมิน

นางสาวกันย์ชลา แก้วอุพัย

นายมาหะมะแซ อูมา

นางสาวมาซีเตาะ บือสา

นางสาวสีตีคอรีเยาะ สะตา

นางสาวรอมือล๊ะ เจะเลาะ

นางสาวฟาตีเมาะ แยนา

นางไอซา บินเจ๊ะโซ๊ะ

นางสาวนูรไลลา ยาเซ็ง

นางสาวนูรซีลา มะดาโอ๊ะ