กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางสาวสีตีคอรีเยาะ สะตา
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางฉันทนา สุขน้อย
ครู คศ.2
เบอร์โทร : 0812754355
อีเมล์ : chantana_2522@hotmail.com

นางทิพาพร หะยะมิน
ครู คศ.3

นางสาวมาซีเตาะ บือสา
ครู คศ.3

นางสาวกันย์ชลา สารัตน์
ครู คศ.3

นางสาวรอมือล๊ะ เจะเลาะ
ครู คศ.3

นางสาวฟาตีเมาะ แยนา
ครู คศ.2

นางสาวนูรไลลา ยาเซ็ง
พนักงานราชการ

นางสาวนูรซีลา มะดาโอ๊ะ
ครู คศ.2

นายอิบบือราเฮง อูเซ็ง
ครู คศ.1

นางสาวอาศีละซ์ ตันยีนายู
ครู คศ.2

นางสาวกนกพร แซ่ซ่ำ
ครู คศ.2

นางสาวนูรีฎา ดอเลาะ
ครู คศ.2

นางสาวนูรมา สาแม
ครู คศ.1

นายภาณุพงศ์ ศิลากุล
ครู คศ.2

นายร่อโอบ เส็นคง
ครู คศ.2

นางสาวปิยนาฏ ปิยนรา
ครู คศ.3

นางสาวฮาสลีนา เปาะซา
ครู คศ.2

นางสาวโสริญา ยูโซ๊ะ
พนักงานราชการ

นายอับดุลฮาลีม มามะ
ครู คศ.2