ปฏิทินกิจกรรมโรงเรียน
วัน เดือน ปี กิจกรรม สถานที่ / การแต่งกาย หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
28 ต.ค. 62 ประชุมครูเปิดภาคเรียนที่ 2/2562

28 ต.ค. 62 นักเรียนเปิดภาคเรียนที่ 2/2562

09 ต.ค. 62 ประชุมครูปิดภาคเรียนที่ 1/2562

05 ต.ค. 62 ถึง 06 ต.ค. 62 โรงเรียนสุไหงโก-ลก เป็นเจ้าภาพการแข่งขันกีฬาบริดจ์ ภาคใต้

23 ก.ย. 62 ถึง 27 ก.ย. 62 สอบปลายภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562

04 ก.ย. 62 ถึง 05 ก.ย. 62 นักเรียนห้องเรียนพิเศษเข้าร่วมงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์

04 ก.ย. 62 ถึง 06 ก.ย. 62 แสดงผลงานของพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษ

27 ส.ค. 62 ถึง 29 ส.ค. 62 กิจกรรมกีฬาสี

18 ส.ค. 62 ถึง 20 ส.ค. 62 นักเรียนห้องเรียนพิเศษเข้าร่วมงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์

30 ก.ค. 62 ทรูปลูกปัญญาแนะนำใช้แอพ ม.3,ม.6

22 ก.ค. 62 ถึง 26 ก.ค. 62 สอบกลางภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562
20 ก.ค. 62 ถึง 21 ก.ค. 62 สนามสอบไล่ มสธ. ภาคเรียนที่ 1/2561

16 พ.ค. 62 นักเรียนทุกระดับชั้นเปิดเรียนภาคเรียนที่ 1/2562
15 พ.ค. 62 กิจกรรม Big Cleaning
14 พ.ค. 62 ปฐมนิเทศนักเรียน ม.1,ม.4 ปีการศึกษา 2562
09 เม.ย. 62 มอบตัว ม.4 ทำบัตรนักเรียน
08 เม.ย. 62 มอบตัว ม.1 ทำบัตรนักเรียน
07 เม.ย. 62 ประกาศผลสอบ รายงานตัว ม.1
06 เม.ย. 62 ประกาศผลสอบ รายงานตัว ม.4
05 เม.ย. 62 สอบคัดเลือกนักเรียน ม.1
31 มี.ค. 62 สอบคัดเลือกนักเรียน ม.4
29 มี.ค. 62 กิจกรรมปัจฉิมนิเทศ
28 มี.ค. 62 นักเรียน ม.3,ม.6 ลงทะเบียนซ้อมรับประกาศนียบัตร
23 มี.ค. 62 ถึง 27 มี.ค. 62 รับสมัครนักเรียนห้องเรียน ม.1,ม.4
18 มี.ค. 62 ประกาศรายชื่อโควตา นักเรียน ม.3
16 มี.ค. 62 มอบตัวนักเรียนห้องเรียนพิเศษ
16 มี.ค. 62 ถึง 17 มี.ค. 62 นักเรียน ม.6 สอบ 9 วิชาสามัญ
14 มี.ค. 62 ประกาศผลสอบห้องเรียนพิเศษ
11 มี.ค. 62 ประกาศผลสอบ ม.1-ม.5 เข้าแถวตามปกติ
11 มี.ค. 62 ถึง 13 มี.ค. 62 นักเรียนม.3 ยื่นโควตาเรียนต่อม.4 ปีการศึกษา 2562
11 มี.ค. 62 ถึง 28 มี.ค. 62 นักเรียน ม.1,2,4,5 ยื่นคำร้องขอสอบแก้ตัวครั้งที่ 1-2
10 มี.ค. 62 สอบคัดเลือกห้องเรียนพิเศษ ม.4
09 มี.ค. 62 สอบคัดเลือกห้องเรียนพิเศษ ม.1
06 มี.ค. 62 กิจกรรมลูกเสือ+ทัศนศึกษา ม.3
06 มี.ค. 62 กิจกรรมทัศนศึกษา นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
04 มี.ค. 62 กิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารี ม.1
04 มี.ค. 62 ถึง 06 มี.ค. 62 ค่ายลูกเสือ ม.2
02 มี.ค. 62 ถึง 03 มี.ค. 62 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สอบ O-NET
25 ก.พ. 62 ถึง 01 มี.ค. 62 นักเรียนชั้น ม.1-ม.5 สอบปลายภาคเรียนที่ 2/2561
23 ก.พ. 62 ถึง 27 ก.พ. 62 รับสมัครนักเรียนห้องเรียนพิเศษ ม.1,ม.4
ห้องเรียนพิเศษ
ห้องเรียนดนตรี
ห้องเรียน SMBP สองภาษา
23 ก.พ. 62 ถึง 26 ก.พ. 62 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สอบ GAT/PAT
11 ก.พ. 62 ถึง 12 ก.พ. 62 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สอบปลายภาค 2/2561
07 ก.พ. 62 เปิดรั้วโรงเรียน Open House
02 ก.พ. 62 ถึง 03 ก.พ. 62 สอบ O-NET ม.3
26 ม.ค. 62 ถึง 27 ม.ค. 62 สนามสอบมสธ. ภาค1/2561
21 ม.ค. 62 ถึง 24 ม.ค. 62 โครงการรินน้ำใจสู่น้องชาวใต้
07 ม.ค. 62 ถึง 11 ธ.ค. 61 มหกรรมศิลปหัตถกรรมวิชาการ
28 ธ.ค. 61 กิจกรรมปีใหม่
24 ธ.ค. 61 ถึง 27 ธ.ค. 61 สอบกลางภาคเรียนที่ 2/2561
26 พ.ย. 61 ถึง 07 ธ.ค. 61 นักเรียนยื่นคำร้องขอสอบแก้ตัว 0 ร มผ. ครั้งที่ 2 (ภาคเรียนที่ 1/2561)
17 พ.ย. 61 ถึง 18 พ.ย. 61 ประชุมผู้ปกครองนักเรียน 2/2562

กำหนดการประชุมผู้ปกครองนักเรียน โรงเรียนสุไหงโก-ลก ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 
ระหว่างวันที่ 17-18 พฤศจิกายน 2561

*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-

-ประชุมผู้ปกครองนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1,4 วันเสาร์ ที่ 17 พฤศจิกายน 2561 เวลา 08.30น.-12.00น.

-ประชุมผู้ปกครองนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2,5 วันเสาร์ ที่ 17 พฤศจิกายน 2561 เวลา 13.00น.-16.00น.

-ประชุมผู้ปกครองนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3,6 วันอาทิตย์ ที่ 18 พฤศจิกายน 2561 เวลา 08.30น.-12.00น.

05 พ.ย. 61 ถึง 15 พ.ย. 61 นักเรียนยื่นคำร้องขอสอบแก้ตัว 0 ร มผ. ครั้งที่ 1(ภาคเรียนที่ 1/2561)
01 พ.ย. 61 นักเรียนเปิดเทอมภาคเรียนที่ 2/2561
01 ต.ค. 61 ถึง 31 ต.ค. 61 นักเรียนปิดเทอมภาคเรียนที่ 1/2561
24 ก.ย. 61 ถึง 28 ก.ย. 61 สอบปลายภาคเรียนที่ 1/2561
08 ก.ย. 61 ถึง 17 ก.ย. 61 ฝึกนักศึกษาวิชาทหารภาคปกติ
30 ส.ค. 61 ถึง 01 ก.ย. 61 กีฬาสี
16 ส.ค. 61 สอบ PISA ภาษาไทย ม.ต้น ครั้งที่ 2/2561
10 ส.ค. 61 กิจกรรมวันแม่
21 ก.ค. 61 ถึง 22 ก.ค. 61 สนามสอบมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
16 ก.ค. 61 ถึง 20 ก.ค. 61 สอบกลางภาคเรียนที่1/2561
14 มิ.ย. 61 วันไหว้ครู
20 พ.ค. 61 ประชุมผู้ปกครองนักเรียน ม.3,ม.6 08.30น.
19 พ.ค. 61 ประชุมผู้ปกครองนักเรียน ม.1,ม.4 08.30น.
19 พ.ค. 61 ประชุมผู้ปกครองนักเรียน ม.2,ม.5 13.00น.
16 พ.ค. 61 กิจกรรม Big Cleaning
16 พ.ค. 61 นักเรียนทุกระดับชั้นเปิดเรียนภาคเรียนที่ 1/2561
09 พ.ค. 61 ประชุมครูเปิดภาคเรียนที่ 1/2561
03 พ.ค. 61 ถึง 09 พ.ค. 61 นักเรียนร่วมแสดงงานสมโภชเจ้าแม่โต๊ะโมะสุไหงโก-ลก
01 พ.ค. 61 ถึง 10 พ.ค. 61 นักเรียน ม.1ห้องเรียนสองภาษา(Education HUB) เรียนปรับพื้นฐาน
08 เม.ย. 61 มอบตัวนักเรียน ม.4(ทุกหลักสูตร) พร้อมทำบัตรนักเรียน
07 เม.ย. 61 มอบตัวนักเรียน ม.1(ทุกหลักสูตร) พร้อมทำบัตรนักเรียน
05 เม.ย. 61 ประกาศผลสอบและรายงานตัว ม.4(ทั่วไป) ปีการศึกษา 2561
04 เม.ย. 61 ประกาศผลสอบและรายงานตัว ม.1(ทั่วไป) ปีการศึกษา 2561
04 เม.ย. 61 ประชุมครูปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560
03 เม.ย. 61 ประกาศผลสอบ O-NET ม.6
01 เม.ย. 61 สอบคัดเลือกนักเรียน ม.4(ทั่วไป) ปีการศึกษา 2561
31 มี.ค. 61 สอบคัดเลือกนักเรียน ม.1(ทั่วไป) ปีการศึกษา 2561
30 มี.ค. 61 กิจกรรมปัจฉิมนิเทศ และรับประกาศนียบัตร
29 มี.ค. 61 นักเรียนม.3,ม.6 ลงทะเบียนซ้อมรับเกียรติบัตรและปัจฉิมนิเทศ
26 มี.ค. 61 ประกาศผลสอบ O-NET ม.3
25 มี.ค. 61 ถึง 28 มี.ค. 61 รับสมัครนักเรียน ม.1-ม.4 ห้องเรียนทั่วไป ปีการศึกษา 2561
18 มี.ค. 61 รายงานตัวนักเรียนห้องเรียนพิเศษ ม.1,ม.4 ปีการศึกษา 2561
18 มี.ค. 61 รายงานตัวนักเรียนห้องเรียนสองภาษา(SMBP) ม.1 ปีการศึกษา 2561
17 มี.ค. 61 ถึง 18 มี.ค. 61 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สอบวิชาสามัญ
16 มี.ค. 61 ประกาศผลการสอบคัดเลือกห้องเรียนพิเศษ ม.4 ปีการศึกษา 2561
15 มี.ค. 61 ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียน ห้องเรียนพิเศษ/SMBP ม.1/2561
13 มี.ค. 61 ประกาศผลสอบภาคเรียนที่ 2/2560 ม.1-ม.5
13 มี.ค. 61 ถึง 22 มี.ค. 61 นักเรียน ม.3 ที่มีผลการเรียน 0 ร มผ ยื่นคำร้องขอสอบแก้ตัว
13 มี.ค. 61 ถึง 28 มี.ค. 61 นักเรียน ม.1,2,4,5 ที่มี 0 ร มผ ยื่นคำร้องขอสอบแก้ตัว
11 มี.ค. 61 สอบคัดเลือกนักเรียนห้องเรียนพิเศษ ม.4 ปีการศึกษา 2561
11 มี.ค. 61 สอบคัดเลือกนักเรียนห้องเรียน SMBP ม.1ปีการศึกษา 2561
10 มี.ค. 61 สอบคัดเลือกนักเรียนห้องเรียนพิเศษ ม.1ปีการศึกษา 2561
08 มี.ค. 61 กิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารี ม.1,ม.3
03 มี.ค. 61 ถึง 04 มี.ค. 61 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สอบ O-NET
นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สอบ O-NET
26 ก.พ. 61 ถึง 02 มี.ค. 61 นักเรียน ม.1-ม.5 สอบปลายภาคเรียนที่ 2/2560
24 ก.พ. 61 ถึง 27 ก.พ. 61 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สอบ GAT-PAT
24 ก.พ. 61 ถึง 28 ก.พ. 61 รับสมัครนักเรียนห้องเรียนพิเศษ ม.1,ม.4 ปีการศึกษา 2561
24 ก.พ. 61 ถึง 28 ก.พ. 61 รับสมัครนักเรียนห้องเรียนSMBP ม.1 ปีการศึกษา 2561
19 ก.พ. 61 ถึง 21 ก.พ. 61 กิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารี ม.2
12 ก.พ. 61 ถึง 14 ก.พ. 61 นักเรียน ม.6 สอบปลายภาคเรียนที่ 2/60
08 ก.พ. 61 งานเปิดรั้วโรงเรียน open house บริษัทจำลอง
03 ก.พ. 61 ถึง 04 ก.พ. 61 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 สอบ O-NET
29 ม.ค. 61 ถึง 02 ก.พ. 61 โครงการสอนเสริมความรู้ O-NET ม.3
08 ม.ค. 61 ถึง 12 ม.ค. 61 สอบวัดผลกลางภาคเรียนที่ 2/2560
18 ธ.ค. 60 ถึง 22 ธ.ค. 60 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคใต้ ครั้งที่ 67 จ.สุราษฎร์ธานี
04 ธ.ค. 60 ถึง 08 ธ.ค. 60 โครงการรินน้ำใจสู่น้องชาวใต้
25 พ.ย. 60 วันวชิราวุธ
22 พ.ย. 60 ถึง 01 ธ.ค. 60 นักเรียนยื่นคำร้อง สอบแก้ตัว ครั้งที่ 2
20 พ.ย. 60 สอบ PISA ภาษาไทย ม.ต้น ครั้งที่ 3
18 พ.ย. 60 ถึง 19 พ.ย. 60 ประชุมผู้ปกครองภาคเรียนที่2/60
-วันเสาร์ที่ 11 พฤศจิกายน 2560 ภาคเช้า 08.30น.-12.00น. ประชุมผู้ปกครองนักเรียนชั้น ม.1,ม.4
-วันเสาร์ที่ 11 พฤศจิกายน 2560 ภาคบ่าย 13.00น.-16.00น. ประชุมผู้ปกครองนักเรียนชั้น ม.2,ม.5
-วันอาทิตย์ที่ 12 พฤศจิกายน 2560 ภาคเช้า 08.30-12.00น.
ประชุมผู้ปกครองนักเรียนชั้น ม.3,ม.6
06 พ.ย. 60 ถึง 16 พ.ย. 60 นักเรียนยื่นคำร้อง สอบแก้ตัว ครั้งที่ 1
01 พ.ย. 60 เปิดภาคเรียนที่2/2560
25 ก.ย. 60 ถึง 30 ก.ย. 60 สอบปลายภาคเรียนที่ 1/2560
21 ก.ย. 60 ถึง 30 ก.ย. 60 ฝึกภาคสนามของนักศึกษาวิชาทหาร(3ชั้นปี)
16 ก.ย. 60 ถึง 18 ก.ย. 60 ค่ายดนตรี มีชีวิต #1
13 ก.ย. 60 ทำบญโรงเรียน
24 ส.ค. 60 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น สอบPISA
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น สอบPISA
23 ส.ค. 60 ถึง 24 ส.ค. 60 อบรมภาษามลายู
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 อบรมการใช้ภาษามลายู ณ ห้องโสตทัศนศึกษา
22 ส.ค. 60 ถึง 23 ส.ค. 60 แข่งขันคณิตคิดเลขเร็ว IQ200
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 แข่งขันคณิตคิดเลขเร็ว IQ200
17 ส.ค. 60 กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ
07 ส.ค. 60 ถึง 10 ส.ค. 60 กิจกรรมการแข่งขันกีฬาสี ปีการศึกษา 2560
17 ก.ค. 60 ถึง 21 ก.ค. 60 สอบกลางภาคเรียนที่ 1/2560
12 ก.ค. 60 นักเรียนเข้าประชุมกีฬาสี
16 มิ.ย. 60 ประชุมผู้ปกครอง+นักเรียนเรียนซ้ำ ภาคเรียนที่1/2558-2559
15 มิ.ย. 60 วันไหว้ครู
13 มิ.ย. 60 ประเมินโครงการ To Be Number 1
01 มิ.ย. 60 รายงานตัวนักศึกษาวิชาทหาร
นฝ.นศท.มทบ.46
27 พ.ค. 60 ประชุมผู้ปกครอง ม.2,ม.3,ม.5,ม.6
27 พฤษภาคม 2560 
08.30น. ประชุมผู้ปกครองนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2,5
13.00น. ประชุมผู้ปกครองนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3,6
21 พ.ค. 60 รับสมัครนักศึกษาวิชาทหาร
หอประชุมโรงเรียนสุไหงโก-ลก
15 พ.ค. 60 นักเรียนทุกระดับชั้นเปิดเรียนภาคเรียนที่ 1/2560
12 พ.ค. 60 ปฐมนิเทศนักเรียน ม.1,ม.4 ปีการศึกษา 2560
08 พ.ค. 60 ประชุมครูเปิดภาคเรียนที่ 1/2560
23 เม.ย. 60 ถึง 24 เม.ย. 60 อบรม Active Learning
20 เม.ย. 60 มอบตัวนักเรียน ม.4 ห้องเรียนทั่วไป พร้อมถ่ายรูปทำบัตรนักเรียน
19 เม.ย. 60 มอบตัวนักเรียนห้องเรียนสองภาษา(SMBP)
มอบตัวนักเรียนห้องเรียนสองภาษา(SMBP) ณ ห้องโสตทัศนศึกษา เวลา 08.30น.-16.30น.
19 เม.ย. 60 มอบตัวนักเรียนห้องเรียนพิเศษ ม.1,ม.4 พร้อมถ่ายรูปทำบัตรนักเรียน
-มอบตัวนักเรียนห้องเรียนพิเศษ ม.4,ม.4 ปีการศึกษา 2560
-มอบตัวนักเรียน ม.1 ปีการศึกษา 2560
19 เม.ย. 60 มอบตัวนักเรียนม.1 ห้องเรียนทั่วไป
12 เม.ย. 60 ประกาศผลการสอบและรายงานตัวนักเรียน ม.1 ปีการศึกษา 2560
10 เม.ย. 60 โรงเรียนปิดภาคเรียนที่ 2/2559
08 เม.ย. 60 ประชุมผู้ปกครองนักเรียนห้องเรียนสองภาษา(SMBP)
ประชุมผู้ปกครองนักเรียนห้องเรียนสองภาษา(SMBP) เวลา09.00น.-12.00น. ณห้องโสตทัศนศึกษา โรงเรียนสุไหงโก-ลก
08 เม.ย. 60 สอบคัดเลือกนักเรียน ม.1 ปีการศึกษา 2560
07 เม.ย. 60 ประชุมครูปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559
06 เม.ย. 60 ประกาศผลการสอบและรายงานตัวนักเรียน ม.4 ปีการศึกษา 2560
02 เม.ย. 60 สอบคัดเลือกนักเรียน ม.4 ห้องเรียนทั่วไป ปีการศึกษา 2560
31 มี.ค. 60 รับประกาศนียบัตรของนักเรียน ม.3,ม.6
31 มี.ค. 60 ครูประจำวิชา ม.1,ม.2,ม.4,ม.5 ส่งผลการสอบแก้ตัวครั้งที่1,2
30 มี.ค. 60 นักเรียนม.3,ม.6 ลงทะเบียนซ้อมรับวุฒิบัตรและปัจฉิมนิเทศ
27 มี.ค. 60 ถึง 30 มี.ค. 60 รับสมัครนักเรียน ม.1-ม.4 ห้องเรียนทั่วไป ปีการศึกษา 2560
24 มี.ค. 60 ครูประจำวิชา ม.3,ม.6 ส่งผลการสอบแก้ตัวครั้งที่ 2
23 มี.ค. 60 ถึง 26 มี.ค. 60 นักเรียน ม.5 ทัศนศึกษาที่ประจวบคีรีขันธ์
23 มี.ค. 60 ถึง 24 มี.ค. 60 นักเรียน ม.3 ทัศนศึกษาที่สตูล
22 มี.ค. 60 ถึง 24 มี.ค. 60 ค่ายลูกเสือ-เนตรนารี ม.2
17 มี.ค. 60 ประกาศผล-รายงานตัวนักเรียนที่จบม.3เดิม
17 มี.ค. 60 ครูประจำวิชา ม.3,ม.6 ส่งผลการสอบแก้ตัวครั้งที่่1
15 มี.ค. 60 ถึง 16 ก.พ. 60 คัดเลือกนักเรียนที่จบม.3เดิม
13 มี.ค. 60 ประกาศผลการเรียน ม.1-ม.6 ภาคเรียนที่ 2/2559
นักเรียน ม.1-ม.6 มาโรงเรียนตามปกติ ทำพิธีหน้าเสาธง 
ประกาศผลการเรียน 0 ร มผ.
13 มี.ค. 60 ถึง 14 ก.พ. 60 นักเรียนม.3ยื่นใบสมัครโควตาเรียนต่อม.4
13 มี.ค. 60 ถึง 24 มี.ค. 60 นักเรียนม.3,ม.6 ที่มี 0 ร มผ ยื่นคำร้องขอสอบแก้ตัวครั้งที่1,2
13 มี.ค. 60 ถึง 30 มี.ค. 60 นักเรียนม.1,ม.2,ม.4,ม.5 ที่มี 0 ร มผ. ยื่นคำร้องขอสอบแก้ตัวครั้งที่1,2
12 มี.ค. 60 รายงานตัวนักเรียนห้องเรียนสองภาษา(SMBP) ม.1 ปีการศึกษา 2560
ชำระเงินและรายงานตัวนักเรียนห้องเรียนสองภาษา(SMBP) เวลา 08.30-16.30 ห้องโสตทัศนศึกษา
12 มี.ค. 60 รายงานตัวนักเรียนห้องเรียนพิเศษ ม.1,ม.4 ปีการศึกษา 2560
10 มี.ค. 60 ประกาศผลการสอบคัดเลือกห้องเรียนพิเศษ ม.4 ปีการศึกษา2560
09 มี.ค. 60 ประกาศผลการสอบคัดเลือกห้องเรียนพิเศษ ม.1 ปีการศึกษา 2560
09 มี.ค. 60 ถึง 15 มี.ค. 60 นักเรียนห้องเรียนพิเศษไปศึกษาดูงานที่ประจวบคีรีขันธ์
07 มี.ค. 60 กิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารี ม.1,ม.3
ลูกเสือ-เนตรนารี ม.1 เดินทางไกลไปศูนย์วิจัยและศึกษาธรรมชาติป่าพรุสิรินธร

ลูกเสือ-เนตรนารี ม.3 บำเพ็ญประโยชน์ ณ วัดชลธาราสิงเห อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส
05 มี.ค. 60 สอบคัดเลือกนักเรียนห้องเรียนพิเศษ ม.4 ปีการศึกษา 2560
04 มี.ค. 60 สอบคัดเลือกนักเรียนห้องเรียนพิเศษ ม.1ปีการศึกษา 2560
28 ก.พ. 60 ประกาศผลการสอบห้องเรียนสองภาษา
27 ก.พ. 60 ถึง 03 มี.ค. 60 สอบวัดผลปลายภาคเรียนที่ 2/59
งานทะเบียน/วัดผล
26 ก.พ. 60 สอบคัดเลือกนักเรียนห้องเรียนสองภาษา (SMBP) ม.1ปีการศึกษา 2560
สอบคัดเลือกนักเรียนห้องเรียนสองภาษา (SMBP) ม.1ปีการศึกษา 2560
เวลา 09.00น.-15.00น. ห้อง421,422,423,424,425
25 ก.พ. 60 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบห้องเรียนสองภาษา ม.1 ปี 2560
20 ก.พ. 60 ถึง 24 ก.พ. 60 รับสมัครนักเรียนห้องเรียนพิเศษ ม.1,ม.4 ปีการศึกษา 2560
18 ก.พ. 60 ถึง 19 ก.พ. 60 นักเรียน ม.6 สอบ O-NET
งานวัดผล/แนะแนว
04 ก.พ. 60 ถึง 05 ก.พ. 60 นักเรียน ม.3สอบ O-NET
งานวัดผล/แนะแนว
09 ม.ค. 60 ถึง 13 ม.ค. 60 สอบวัดผลกลางภาคเรียนที่ 2/59
งานทะเบียน/วัดผล
29 ธ.ค. 59 กิจกรรมวันปีใหม่
14 ธ.ค. 59 ถึง 15 ธ.ค. 59 นักเรียน ม.3 สอบ pre o-net
19 พ.ย. 59 ถึง 20 พ.ย. 59 ประชุมผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรียนที่ 2/2559
วันเสาร์ที่ 19 พฤศจิกายน 2559 เวลา 08.30น.-12.00น. ประชุมผู้ปกครองนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4

วันเสาร์ที่ 19 พฤศจิกายน 2559 เวลา 13.00น.-16.00น. ประชุมผู้ปกครองนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 และ 5

วันอาทิตย์ที่ 20 พฤศจิกายน 2559 เวลา 08.30น.-12.00น. ประชุมผู้ปกครองนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ 6
14 พ.ย. 59 ถึง 23 พ.ย. 59 ฝึกนักศึกษาวิชาทหารภาคปกติ
โรงเรียนสุไหงโก-ลก ได้รับกำหนดห้วงการฝึก จากศูนย์ฝึกนักศึกษาวิชาทหารจังหวัดทหารบกปัตตานี 
ให้ฝึกนักศึกษาวิชาทหาร ระหว่างวันที่ 14-23 พฤศจิกายน 2559 ณ ศูนย์ฝึกย่อยโรงเรียนสุไหงโก-ลก
09 พ.ย. 59 ถึง 14 พ.ย. 59 โครงการรินน้ำใจสู่น้องชาวใต้ ปีงบประมาณ 2560
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 (สายวิทย์และสายศิลป์) เข้าร่วมโครงการรินน้ำใจสู่น้องชาวใต้ 
สายศิลป์ ใช้สถานที่ของโรงแรมมารีน่าในการเข้าร่วมโครงการ
สายวิทย์ ใช้สถานที่ร้านอาหารไทย-มาเลย์ ในการเข้าร่วมโครงการ
31 ต.ค. 59 นักเรียนเปิดภาคเรียนที่ 2/59
-นักเรียนทุกระดับชั้นเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559
-นักเรียนพบครูที่ปรึกษาหลังเลิกแถวเพื่อรับทราบผลการเรียนที่ติด 0,ร,มผ. และรับทราบกำหนดการสอบแก้ตัว 
-รับตารางเรียนประจำภาคเรียนที่ 2 และเข้าเรียนตามตารางเรียนเป็นลำดับถัดไป
ชุดนักเรียน ฝ่ายบริหารวิชาการ
25 ต.ค. 59 เปิดภาคเรียนที่ 2/59 ครูลงชื่อปฏิบัติงาน
ฝ่ายบริหารวิชาการ
10 ต.ค. 59 ถึง 30 ต.ค. 59 นักเรียนปิดภาคเรียนที่ 1/59
ฝ่ายบริหารวิชาการ
10 ต.ค. 59 ประชุมครูปิดภาคเรียนที่ 1/59 (เช้า09.00น.-12.00น.)
26 ก.ย. 59 ถึง 30 ก.ย. 59 สอบปลายภาคเรียนที่ 1/59
นักเรียนสอบปลายภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559
ชุดนักเรียน ฝ่ายบริหารวิชาการ
21 ก.ย. 59 วันสันติภาพโลก
งานสภานักเรียน
13 ก.ย. 59 ครูที่ปรึกษาตรวจเครื่องแต่งกาย/ทรงผมครั้งที่ 1
ครูที่ปรึกษา/กิจการนักเรียน
16 ส.ค. 59 ครูที่ปรึกษาตรวจเครื่องแต่งกาย/ทรงผมครั้งที่ 1
ครูที่ปรึกษา/กิจการนักเรียน
09 ส.ค. 59 ถึง 11 ส.ค. 59 การแข่งขันกีฬาสี
ชุดกีฬาสี กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
08 ส.ค. 59 กิจกรรมวันแม่
ฝ่าบยริหารกิจการนักเรียน
25 ก.ค. 59 ถึง 29 ก.ค. 59 สอบกลางภาคเรียนที่1 ปีการศึกษา 2559
20 ก.ค. 59 วันเข้าพรรษา
19 ก.ค. 59 วันอาสาฬหบูชา
12 ก.ค. 59 ครูที่ปรึกษาตรวจเครื่องแต่งกาย/ทรงผมครั้งที่ 1
ครูที่ปรึกษา/กิจการนักเรียน
30 มิ.ย. 59 วันเดินรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด
To Be Number 1
20 มิ.ย. 59 ถึง 26 มิ.ย. 59 สัปดาห์ต่อต้านยาเสพติด
To Be Number 1
16 มิ.ย. 59 วันไหว้ครู
งานสภานักเรียน
14 มิ.ย. 59 ครูที่ปรึกษาตรวจเครื่องแต่งกาย/ทรงผมครั้งที่ 1
ครูที่ปรึกษา/กิจการนักเรียน
31 พ.ค. 59 วันงดสูบบุหรี่โลก
To Be Number 1
23 พ.ค. 59 ถึง 10 มิ.ย. 59 กิจกรรมเยี่ยมบ้าน(รู้จักนักเรียนรายบุคคล)
ครูที่ปรึกษา
20 พ.ค. 59 วันวิสาขบูชา
17 พ.ค. 59 ครูที่ปรึกษาตรวจเครื่องแต่งกาย/ทรงผมครั้งที่ 1
ครูที่ปรึกษา/กิจการนักเรียน
16 พ.ค. 59 นักเรียนเปิดภาคเรียนที่1/2559
ฝ่ายบริหารวิชาการ
12 พ.ค. 59 ปฐมนิเทศนักเรียน ม.1,ม.4 ประจำปีการศึกษา2559 จำหน่ายอุปกรณ์การเรียน
ฝ่ายบริหา/งานสวัสดิการ
10 พ.ค. 59 ประชุมคณะครู-บุคลากรโรงเรียนสุไหงโก-ลก
ฝ่ายบริหารงานบุคคล
11 เม.ย. 59 โรงเรียนปิดภาคเรียนที่ 2/2558
10 เม.ย. 59 ประกาศผล-มอบตัวนักเรียนม.4/2559 พร้อมถ่ายรูปทำบัตรนักเรียน
ชุดนักเรียนโรงเรียนสุไหงโก-ลก
09 เม.ย. 59 ประกาศผล-มอบตัวนักเรียน ม.1/2559 พร้อมถ่ายรูปทำบัตรนักเรียน ม.ต้น
ชุดนักเรียนโรงเรียนสุไหงโก-ลก
08 เม.ย. 59 ประชุมครูปิดภาคเรียนที่2/2559
07 เม.ย. 59 รายงานตัวนักเรียนม.1 ปีการศึกษา2559
03 เม.ย. 59 สอบคัดเลือกนักเรียนม.1ปีการศึกษา2559
03 เม.ย. 59 รายงานตัวนักเรียนม.4 ปีการศึกษา 2559
31 มี.ค. 59 กิจกรรมปัจฉิมนิเทศ และรับประกาศนียบัตรนักเรียน ม.3, ม.6
งานแนะแนว/งานทะเบียน/คณะครูโรงเรียนสุไหงโก-ลก
29 มี.ค. 59 ประกาศผลสอบ O-NET ม.3
สทศ.
29 มี.ค. 59 ถึง 30 มี.ค. 59 นักเรียนม.3,ม.6 ลงทะเบียนซ้อมรับประกาศนียบัตรปละปัจฉิมนิเทศ
27 มี.ค. 59 สอบคัดเลือกนักเรียน ม.4 ปีการศึกษา 2559
24 มี.ค. 59 ถึง 25 มี.ค. 59 รับสมัครนักเรียน ม.4 (ม.3เดิมของรร.สุไหงโก-ลก) ปีการศึกษา2559
งานรับนักเรียน
21 มี.ค. 59 ประกาศผลสอบ O-NET ม.6
สทศ.
20 มี.ค. 59 ถึง 24 มี.ค. 59 รับสมัครนักเรียน ม.1 และ ม.4 ห้องเรียนปกติประจำปีการศึกษา2559
งานรับนักเรียน
18 มี.ค. 59 ประกาศรายชื่อโควตานักเรียนม.3 พร้อมยืนยันสิทธิ์ ณ ฝ่ายบริหารวิชาการ
14 มี.ค. 59 ประกาศผลการเรียน ม.1-ม.6 ภาคเรียนที่2/2558
งานทะเบียน/ครูที่ปรึกษา
14 มี.ค. 59 ถึง 25 มี.ค. 59 นักเรียน ม.1-ม.6ทีมีผลการเรียน 0 ร มผ. ยื่นคำร้องขอสอบแก้ตัว
13 มี.ค. 59 นักเรียนห้องเรียนพิเศษ ม.1,ม.4 ปี 59 มอบตัว ณ ห้องโสตทัศนศึกษา
29 ก.พ. 59 ถึง 04 มี.ค. 59 สอบปลายภาคเรียนที่2/2558
งานวัดผล
27 ก.พ. 59 ถึง 28 ก.พ. 59 นักเรียน ม.3 สอบ O-NET
งานวัดผล
25 ก.พ. 59 กิจกรรม"อำลา อาลัย รั้วพิกุล เหลือง-แดง ม.3,ม.6
งานแนะแนว
20 ก.พ. 59 ถึง 24 ก.พ. 59 รับสมัครนักเรียนห้องเรียนพิเศษ ม.1,ม.4
งานห้องเรียนพิเศษวิทย์
11 ก.พ. 59 กิจกรรมเปิดรั้วเหลืองแดง/โครงการบริษัทจำลอง/แนะแนวศึกษาต่อ
ฝ่ายบริหารวิชาการ/กลุ่มสาระสังคมศึกษาฯ/แนะแนว/งานวัดผล/ครูประจำวิชา
06 ก.พ. 59 ถึง 07 ก.พ. 59 ม.6 สอบ O-NET
ชุดนักเรียน งานวัดผล/แนะแนว
30 ธ.ค. 58 กิจกรรมวันปีใหม่
วันพุธที่ 30 ธันวาคม 2558 โรงเรียนสุไหงโก-ลก ได้จัดกิจกรรมวันปีใหม่ โดยมีกิจกรรมในหอประชุมโรงเรียนสุไหงโก-ลก
กิจการนักเรียน
02 พ.ย. 58 นักเรียนเปิดภาคเรียนที่ 2/2558

 •   นักเรียนเปิดภาคเรียนที่ 2/2558
 •   แจกตารางเรียนประจำภาคเรียนที่ 2/2558
 •   ติดตามนร.ที่มีผลการเรียน 0,ร,มผ. ประจำภาคเรียนที่ 1/2558ให้ยื่นคำร้องขอแก้ตัว

ครูที่ปรึกษา/ วิชาการ
28 ต.ค. 58 ประชุมครูเปิดภาคเรียนที่ 2/2558

 • ประชุมครูเปิดภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2558 (เวลา09.00 -12.00 น.)
 • ครูที่ปรึกษารับผลการเรียนทุกระดับชั้น และผลการเรียนซ้ำทุกระดับชั้น (ภาคบ่าย)

ฝ่ายบริหารโรงเรียน/ งานทะเบียน/ งานวัดผล
28 ต.ค. 58 ถึง 30 ต.ค. 58 ครูประจำวิชารับตารางสอนครู

 • ครูประจำวิชารับตารางสอนครู ประจำภาคเรียนที่ 2/2558
 • จัดทำสมุด ปพ.6  เพื่อเสนอผู้อำนวยการ
 • ประชุมจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี 2559

งานพัฒนาการเรียนฯ/ หน.กลุ่มสาระฯ/ ครูที่ปรึกษา/ ฝ่ายนโยบายและแผน
12 ต.ค. 58 ถึง 14 ก.ย. 58 ประชุมจัดทำแผน
 • ประชุมจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา 3 ปี
ฝ่ายงานนโยบายและแผน /คณะทำงานตามคำสั่ง
09 ต.ค. 58 ถึง 09 ก.ย. 58 ประชุมครูปิดภาคเรียนที่ 1/2558

 • ประชุมครูปิดภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2558  (เวลา09.00 -12.00 น.)

ฝ่ายบริหารโรงเรียน
08 ต.ค. 58 ถึง 09 ก.ย. 58 จัดพิมพ์เอกสารแจ้งผลการเรียน

 • หลอมรวมข้อมูล handydive /จัดพิมพ์เอกสารแจ้งผลการเรียน(แบบยาว)
 • บันทึกผลการเรียนซ้ำภาคเรียนที่ 1 (ปีการศึกษา 56-57)
 • บันทึกผลกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

งานทะเบียน Bookmark / งานกิจกรรมพัฒนาฯ
05 ต.ค. 58 ถึง 06 ก.ย. 58 ครูประจำวิชายื่นคำร้อง

 • ครูประจำวิชายื่นคำร้องขออนุมัติผลการเรียน
 • ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุมัติผลการเรียน

งานวัดผล/ ครูประจำวิชา
05 ต.ค. 58 ถึง 09 ต.ค. 58 จัดทำตารางเรียน และตารางสอนครูระจำภาคเรียนที่ 2/2558

 • จัดทำตารางเรียน นร.และตารางสอนครูประจำภาคเรียนที่ 2/2558
 • วัดผลกลุ่มสาระรวบรวมหลักฐานผลการเรียนเพื่อตรวจสอบ
 • คณะกรรมการตามคำสั่ง/งาน Bookmark และงานวัดผลตรวจสอบผลคะแนน

งานพัฒนาการเรียนฯ /วัดผล/ ครูประจำวิชา/ วัดผลกลุ่มสาระ
28 ก.ย. 58 ถึง 02 ต.ค. 58 สอบปลายภาคเรียนที่ 1/2558
 • สอบปลายภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2558
งานวัดผล
21 ก.ย. 58 ถึง 23 ก.ย. 58 ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีเวลาเรียนไม่ครบร้อยละ 60

 •       ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีเวลาเรียนไม่ครบร้อยละ 60 พร้อมแจกเอกสาร                 ประชุมปกครอง
 •       ประชุมผู้ปกครองนักเรียนที่มีเวลาเรียนไม่ครบร้อยละ 60 (ภาคบ่าย)


งานวัดผล
21 ก.ย. 58 ถึง 25 ก.ย. 58 ครูประจำวิชาส่งผลการเรียนซ้ำและผลกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

 • ครูประจำวิชาส่งผลการเรียนซ้ำภาคเรียนที่  1 ( ปีการศึกษา 56-57)
 • ครูประจำวิชาส่งผลกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนทุกประเภท

กลุ่มสาระ/ ครูประจำวิชา
21 ก.ย. 58 ถึง 02 ต.ค. 58 ครูประจำวิชาตรวจคะแนน
 • ครูประจำวิชาตรวจคะแนน  และบันทึกผลคะแนน  handydive 
ครูประจำวิชา
21 ก.ย. 58 ถึง 25 ก.ย. 58 ครูประจำวิชาส่งข้อสอบปลายภาคเรียนที่ 1

 • ครูประจำวิชาอัดสำเนาข้อสอบปลายภาคเรียนที่ 1   
 • ครูประจำวิชาส่งข้อสอบปลายภาคเรียนที่ 1 (ก่อนวัดจัดสอบอย่างน้อย 1 วัน)

ครูประจำวิชา /งานกิจกรรมพัฒนาฯ
15 ก.ย. 58 ถึง 17 ก.ย. 58 สำรวจแและสรุปรายชื่อนักเรียน

 • สำรวจรายชื่อนักเรียนที่มีเวลาเรียนไม่ครบร้อยละ 60

 • สรุปรายชื่อนักเรียนที่มีเวลาเรียนไม่ครบร้อยละ 60 เพื่อเสนอผู้อำนวยการอนุมัติ

ครูประจำวิชา/ งานวัดผล
18 ส.ค. 57 ถึง 22 มิ.ย. 57 สำรวจรายวิชา
สำรวจรายวิชาที่สอนภาคเรียนที่ 2/2557
งานพัฒนาฯ
11 ส.ค. 57 ถึง 15 ส.ค. 57
ว่าง
07 ส.ค. 57 ถึง 08 ส.ค. 57 สรุปผลการเรียนซ้ำ

งานทะเบียนสรุปผลติดตามการเรียนซ้ำของนักเรียนครั้งที่ 2 แจ้งครูที่ปรึกษาและเชิญผู้ปกครองเป็นรายกรณี

งานทะเบียน
05 ส.ค. 57 ถึง 06 ส.ค. 57 งานทะเบียนติดตามการเรียนซ้ำ

งานทะเบียนติดตามการเรียนซ้ำของนักเรียนครั้งที่ 2

งานทะเบียน
04 ส.ค. 57 ถึง 08 ส.ค. 57 ครูประจำวิชาส่ง handydive

ครูประจำวิชาส่ง handydive ที่วัดผลกลุ่มสาระตรวจสอบครั้งที่ 1

ครูประจำวิชา
28 ก.ค. 57 ถึง 01 ส.ค. 57 นักเรียนสอบซ่อมและครูบันทึกคะแนน
 • ครูประจำวิชาดำเนินการให้นักเรียนสอบซ่อมตัวชี้วัดที่ไม่ผ่านเกณฑ์
 • ครูประจำวิชาบันทึกผลคะแนนก่อนกลางภาค คะแนนกลางภาค handydive
ครูประจำวิชา
21 ก.ค. 57 ถึง 25 ก.ค. 57 ครูประจำวิชาตรวจคะแนน
 • ครูประจำวิชาตรวจคะแนนการสอบกลางภาค
 • งานทะเบียนแจ้งครูประจำวิชารับ handydive

 

ครูประจำวิชา/ งานทะเบียน
21 ก.ค. 57 ถึง 25 ก.ค. 57 แข่งขันกีฬาสี
แข่งขันกีฬาสี ประจำปีการศึกษา 2557
กลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษา
15 ก.ค. 57 ถึง 19 ก.ค. 57 สอบกลางภาคเรียนที่ 1
สอบกลางภาคเรียนที่ 1/2557
วิชาการ - งานวัดผล
08 ก.ค. 57 ประชุมผู้ปกครองและนักเรียนขาดเรียนครั้งที่ 2

ประชุมผู้ปกครองและนักเรียนขาดเรียนครั้งที่ 2 เกิน 3 ครั้ง มิ.ย.  (ภาคเช้า)

วิชาการ - งานวัดผล
07 ก.ค. 57 ถึง 09 ก.ค. 57 ครูประจำวิชาส่งข้อสอบ
 • ครูประจำวิชาส่งข้อสอบกลางภาค
 • งานวัดผลจัดแยกข้อสอบ
ครูประจำวิชา/ งานวัดผล
02 ก.ค. 57 ถึง 03 ก.ค. 57 ติดตามการเรียนซ้ำครั้งที่ 1

งานทะเบียนติดตามการเรียนซ้ำครั้งที่ 1

งานทะเบียน
30 มิ.ย. 57 ถึง 04 ก.ค. 57 อัดสำเนาข้อสอบ

อัดสำเนาข้อสอบกลางภาค

ครูประจำวิชา
30 มิ.ย. 57 ถึง 01 ก.ค. 57 ครูผู้สอนส่งแบบบันทึกเวลาเรียน
 • ผู้สอนส่งแบบบันทึกเวลาเรียนนักเรียน ครั้งที่ 2 (2 -27 มิ.ย.)
 • วัดผลติดประกาศรายชื่อนักเรียนที่ขาดเรียน ครั้งที่ 2(เกิน 3 ครั้ง)
 • วัดผลแจ้งรายชื่อนักเรียนขาดเรียนให้ครูที่ปรึกษาทราบครั้งที่ 2
 • วัดผลทำหนังสือแจ้งรายชื่อนักเรียนขาดเรียนให้ผู้ปกครองทราบ ครั้งที่ 2(ผ่านครูที่ปรึกษา)
ครูประจำวิชา/ งานวัดผล
23 มิ.ย. 57 ถึง 24 มิ.ย. 57 ส่งแผนการจัดการเรียนรู้
 • ครูประจำวิชาส่งแผนการจัดการเรียนรู้ (หน่วยที่ 2) ที่หัวหน้ากลุ่มสาระครั้งที่ 2
 • หัวหน้ากลุ่มสาระสรุปรายงาน และส่งแผนการจัดการเรียนรู้ (หน่วยที่ 2) ฝ่ายวิชาการ      ครั้งที่ 2
 • ครูประจำวิชาจัดทำข้อสอบกลางภาคเรียนที่ 1/2557
ครูประจำวิชา/ หัวหน้ากลุ่มสาระ/ งานพัฒนากระบวนเรียนรู้/งานนิเทศภายใน
16 มิ.ย. 57 ถึง 20 มิ.ย. 57 สำรวจรายวิชา

สำรวจรายวิชาเพื่อจัดตารางสอบกลางภาคเรียนที่ 1/2557

งานวัดผล
11 มิ.ย. 57 ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ไม่ลงทะเบียนเรียนซ้ำ

ทะเบียนประกาศรายชื่อนักเรียนที่ไม่ลงทะเบียนเรียนซ้ำ และเชิญผู้ปกครองมารับทราบรายกรณี

งานทะเบียน
10 มิ.ย. 57 ถึง 12 มิ.ย. 57 นักเรียนเริ่มเรียนซ้ำ
 • นักเรียนพบครูผู้สอน และเริ่มเรียนซ้ำตามปฏิทินที่กำหนด
 • ครูผู้สอนรับแบบบันทึกเวลาเรียนการเรียนซ้ำ
งานทะเบียน
09 มิ.ย. 57 ประชุมผู้ปกครองและนักเรียนที่เรียนซ้ำ
 • ประชุมผู้ปกครองและนักเรียนที่เรียนซ้ำ-และขาดเรียน (ภาคเช้า)
 • นักเรียนลงทะเบียนเรียนซ้ำภาคเรียนที่ 1
วิชาการ-งานทะเบียน-วัดผล
05 มิ.ย. 57 ประชุมชี้แจง

ประชุมชี้แจงครูที่ปรึกษา ครูประจำวิชาเรื่องเรียนซ้ำ

งานทะเบียน
05 มิ.ย. 57 ถึง 06 มิ.ย. 57 ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ขาดเรียน
 • วัดผลติดประกาศรายชื่อนักเรียนที่ขาดเรียน ครั้งที่ 1(เกิน 3 ครั้ง)
 • วัดผลแจ้งรายชื่อนักเรียนขาดเรียนให้ครูที่ปรึกษาทราบครั้งที่ 1
 • วัดผลทำหนังสือแจ้งรายชื่อนักเรียนขาดเรียนให้ผู้ปกครองทราบครั้งที่ 1 (ผ่านครูที่ปรึกษา)
งานวัดผล
04 มิ.ย. 57 ประกาศรายชื่อนักเรียนที่เรียนซ้ำ

ทะเบียนประกาศรายชื่อนักเรียนที่เรียนซ้ำ-รับหนังสือแจ้งผู้ปกครอง ประชุมนักเรียนที่เรียนซ้ำ

งานทะเบียน
02 มิ.ย. 57 ถึง 03 มิ.ย. 57 ประกาศผลการสอบแก้ตัว

วัดผลประกาศแจ้งผลการสอบแก้ตัวครั้งที่ 2

งานวัดผล
02 มิ.ย. 57 ถึง 06 มิ.ย. 57 จัดทำบัญชีรายชื่อนักเรียน
งานทะเบียนจัดทำบัญชีรายชื่อนักเรียนเป็นปัจจุบัน
งานทะเบียน
30 พ.ค. 57 ส่งผลการสอบตัวครั้งที่ 2 และบันทึกผลใน handydive
 • ครูประจำวิชาส่งผลการสอบตัวครั้งที่ 2 ให้วัดผลกลุ่มสาระ
 • วัดผลกลุ่มสาระส่งฝ่ายวิชาการ/บันทึกผลใน handydive
งานวัดผล
29 พ.ค. 57 ส่งแบบบันทึกเวลาเรียน
ผู้สอนส่งแบบบันทึกเวลาเรียนนักเรียน ครั้งที่ 1 (14-30 พ.ค.)
งานวัดผล
26 พ.ค. 57 ถึง 30 พ.ค. 57 สอบแก้ตัวสัปดาห์ที่ 2

ครูประจำวิชาดำเนินการสอบแก้ตัวสัปดาห์ทีี่ 2

งานวัดผล
19 พ.ค. 57 เลือกกิจกรรมชุมชุน
นักเรียนเลือกกิจกรรมชุมชุน คาบ 7-8
กิจกรรมชุมชุน
19 พ.ค. 57 ถึง 21 พ.ค. 57 ส่งกำหนดการสอน
 • ครูประจำวิชาส่งกำหนดการสอนและแผนการจัดการเรียนรู้ (หน่วยที่ 1 จำนวน 1 รายวิชา) ที่หัวหน้ากลุ่มสาระครั้งที่ 1
 • หัวหน้ากลุ่มสาระสรุปรายงาน และส่งกำหนดการสอนและแผนการจัดการเรียนรู้ (หน่วยที่ 1) ฝ่ายยบริหารวิชาการครั้งที่ 1
ครูประจำวิชา/ งานนิเทศภายใน/ งานพัฒนากระบวนเรียนรู้
19 พ.ค. 57 ถึง 21 พ.ค. 57 สอบแก้ตัว ครั้งที่ 2
นักเรียน ม.2 ม.3 ม.5 และ ม.6 ยื่นคำร้องขอสอบแก้ตัว ครั้งที่ 2
งานวัดผล
19 พ.ค. 57 ถึง 30 พ.ค. 57 ดำเนินการสอบแก้ตัว
 • ครูประจำวิชาพร้อมดำเนินการสอบแก้ตัวนักเรียนครั้งที่ 2
 • ครูประจำวิชาพร้อมดำเนินการสอบแก้ตัวนักเรียน
 • ครูประจำวิชารับแบบแจ้งผลการติด  ๐ ร มส
 • ครูประจำวิชาดำเนินการสอบแก้ตัวให้เสร็จภายใน 2 สัปดาห์
งานวัดผล/ ครูประจำวิชา
17 พ.ค. 57 ประชุมผู้ปกครองนักเรียน
 • ประชุมผู้ปกครองนักเรียน ม.2 และ ม.5 (ภาคเช้า 08.30 น.)
 • ประชุมผู้ปกครองนักเรียน ม.3 และ ม.6 (ภาคบ่าย 13.30 น.)
 • แจ้งผลการเรียนภาคเรียนที่ 2/2556/ ลงทะเบียนเรียน/ จ่ายค่าอุปกรณ์การเรียน/ จำหน่ายอุปกรณ์การเรียน ชุดพลศึกษา กระเป่า สมุด
ฝ่ายวิชาการ/ฝ่ายกิจกรรมนักเรียน/ฝ่ายงบประมาณ/ฝ่ายบริหารทั่วไป
16 พ.ค. 57 ประชุนักเรียน ม.1และ ม.4
ประชุมนักเรียน ม.1และ ม.4 เลือกกิจกรรมชุมชุน คาบ 7 - 8 (หอประชุม)
กิจกรรมชุมชุน
14 พ.ค. 57 นักเรียนเปิดเรียนภาคเรียนที่ 1/2557
นักเรียนเปิดเรียนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557 (บันทึกเวลาเรียน)
ครูประจำวิชา