ปฏิทินกิจกรรมโรงเรียน
วัน เดือน ปี กิจกรรม สถานที่ / การแต่งกาย หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
19 ก.ย. 65 ถึง 23 ก.ย. 65 สอบปลายภาคเรียนที่ 1/2565
12 ส.ค. 65 วันแม่แห่งชาติ
09 ส.ค. 65 ถึง 11 ส.ค. 65 กีฬาสี
28 ก.ค. 65 วันเฉลิมพระชนมพรรษา
14 ก.ค. 65 วันเข้าพรรษา
13 ก.ค. 65 วันอาสาฬหบูชา
04 ก.ค. 65 ถึง 08 ก.ค. 65 สอบกลางภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565
23 มิ.ย. 65 วันไหว้ครู
29 พ.ค. 64 มอบตัวนักเรียนห้องเรียน ม.1 ห้องเรียนทั่วไป
29 พ.ค. 64 มอบตัวนักเรียนห้องเรียน ม.4 ห้องเรียนทั่วไป
12 ธ.ค. 63 ถึง 13 ธ.ค. 63 สนามสอบ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
08 ธ.ค. 63 ถึง 18 ธ.ค. 63 นักเรียนที่มีผลการเรียน 0 ร มผ สอบแก้ตัว
06 ธ.ค. 63 ประชุมผู้ปกครองนักเรียน
ม.1,2,3 ประชุมผู้ปกครองเวลา 08.30-12.00น. 

ม.4,5,6 ประชุมผู้ปกครองเวลา 13.00น.-15.00น.
กิจการนักเรียน
01 ธ.ค. 63 นักเรียนเปิดเทอมภาคเรียนที่ 2/2563
16 พ.ย. 63 ถึง 30 พ.ย. 63 นักเรียนปิดเทอมภาคเรียนที่ 1/2563
09 พ.ย. 63 ถึง 13 พ.ย. 63 สอบปลายภาคเรียนที่ 1/2563
23 ต.ค. 63 วันปิยมหาราช
13 ต.ค. 63 วันเสด็จสวรรคต ร.9
13 มิ.ย. 63 การรับรายงานตัวและมอบตัวชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
12 มิ.ย. 63 การรับรายงานตัวและมอบตัวชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
11 มิ.ย. 63 การประกาศผลสอบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
10 มิ.ย. 63 การประกาศผลสอบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
07 มิ.ย. 63 การสอบคัดเลือกนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
06 มิ.ย. 63 การสอบคัดเลือกนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
03 พ.ค. 63 ถึง 12 พ.ค. 63 การรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประเภทห้องเรียนทั่วไป