ปฏิทินกิจกรรมโรงเรียน
วัน เดือน ปี กิจกรรม สถานที่ / การแต่งกาย หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
09 พ.ค. 64 มอบตัวนักเรียนห้องเรียน ม.4 ห้องเรียนทั่วไป
08 พ.ค. 64 มอบตัวนักเรียนห้องเรียน ม.1 ห้องเรียนทั่วไป
07 พ.ค. 64 รายงานตัวนักเรียน ม.4 ห้องเรียนทั่วไป
06 พ.ค. 64 ประกาศผลสอบนักเรียน ม.4 ห้องเรียนทั่วไป
05 พ.ค. 64 ประกาศผลสอบนักเรียน ม.1 ห้องเรียนทั่วไป
05 พ.ค. 64 รายงานตัวนักเรียน ม.1 ห้องเรียนทั่วไป
02 พ.ค. 64 มอบตัวนักเรียนห้องเรียนพิเศษ ม.4
02 พ.ค. 64 สอบคัดเลือกนักเรียน ม.4
01 พ.ค. 64 มอบตัวนักเรียนห้องเรียนพิเศษ ม.1
01 พ.ค. 64 สอบคัดเลือกนักเรียน ม.1
28 เม.ย. 64 รายงานตัวนักเรียนห้องเรียนพิเศษ ม.4
27 เม.ย. 64 รายงานตัวนักเรียนห้องเรียนพิเศษ ม.1
26 เม.ย. 64 ประกาศผลสอบห้องเรียนพิเศษ ม.4
25 เม.ย. 64 ประกาศผลสอบห้องเรียนพิเศษ ม.1
24 เม.ย. 64 ถึง 28 เม.ย. 64 รับสมัครนักเรียน ม.1,ม.4 ห้องเรียนทั่วไป
24 เม.ย. 64 ถึง 28 เม.ย. 64 รับสมัคร ม.4 โควตา (ม.3เดิม)
06 เม.ย. 64 ถึง 10 เม.ย. 64 นักเรียนม.6 สอบวิชาเฉพาะ
04 เม.ย. 64 สอบคัดเลือกห้องเรียนพิเศษ ม.4
03 เม.ย. 64 สอบคัดเลือกห้องเรียนพิเศษ ม.1
27 มี.ค. 64 ถึง 28 มี.ค. 64 นักเรียน ม.6 สอบ O-NET
27 มี.ค. 64 ประกาศผลสอบ O-NET ม.6
22 มี.ค. 64 ประกาศผลสอบ O-NET ม.3
20 มี.ค. 64 ถึง 23 มี.ค. 64 นักเรียน ม.6 สอบ GAT-PAT
19 มี.ค. 64 ถึง 23 มี.ค. 64 รับสมัครนักเรียนห้องเรียนพิเศษ ม.1,ม.4
13 มี.ค. 64 ถึง 14 มี.ค. 64 นักเรียนม.3 สอบ O-NET
03 มี.ค. 64 ถึง 04 เม.ย. 64 นักเรียนม.6 สอบ 9 วิชาสามัญ
29 ธ.ค. 63 กิจกรรมปีใหม่
20 ธ.ค. 63 เลือกตั้งนายกอบจ.
12 ธ.ค. 63 ถึง 13 ธ.ค. 63 สนามสอบ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
08 ธ.ค. 63 ถึง 18 ธ.ค. 63 นักเรียนที่มีผลการเรียน 0 ร มผ สอบแก้ตัว
06 ธ.ค. 63 ประชุมผู้ปกครองนักเรียน
ม.1,2,3 ประชุมผู้ปกครองเวลา 08.30-12.00น. 

ม.4,5,6 ประชุมผู้ปกครองเวลา 13.00น.-15.00น.
กิจการนักเรียน
01 ธ.ค. 63 นักเรียนเปิดเทอมภาคเรียนที่ 2/2563
16 พ.ย. 63 ถึง 30 พ.ย. 63 นักเรียนปิดเทอมภาคเรียนที่ 1/2563
09 พ.ย. 63 ถึง 13 พ.ย. 63 สอบปลายภาคเรียนที่ 1/2563
23 ต.ค. 63 วันปิยมหาราช
13 ต.ค. 63 วันเสด็จสวรรคต ร.9
13 มิ.ย. 63 การรับรายงานตัวและมอบตัวชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
12 มิ.ย. 63 การรับรายงานตัวและมอบตัวชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
11 มิ.ย. 63 การประกาศผลสอบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
10 มิ.ย. 63 การประกาศผลสอบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
07 มิ.ย. 63 การสอบคัดเลือกนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
06 มิ.ย. 63 การสอบคัดเลือกนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
03 พ.ค. 63 ถึง 12 พ.ค. 63 การรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประเภทห้องเรียนทั่วไป