ปฏิทินกิจกรรมโรงเรียน
วัน เดือน ปี กิจกรรม สถานที่ / การแต่งกาย หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
13 มิ.ย. 63 การรับรายงานตัวและมอบตัวชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
12 มิ.ย. 63 การรับรายงานตัวและมอบตัวชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
11 มิ.ย. 63 การประกาศผลสอบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
10 มิ.ย. 63 การประกาศผลสอบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
07 มิ.ย. 63 การสอบคัดเลือกนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
06 มิ.ย. 63 การสอบคัดเลือกนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
03 พ.ค. 63 ถึง 12 พ.ค. 63 การรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประเภทห้องเรียนทั่วไป