ปฏิทินกิจกรรมโรงเรียน
วัน เดือน ปี กิจกรรม สถานที่ / การแต่งกาย หน่วยงานเจ้าของเรื่อง

14 พ.ค. 57 นักเรียนเปิดเรียนภาคเรียนที่ 1/2557
นักเรียนเปิดเรียนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557 (บันทึกเวลาเรียน)
ครูประจำวิชา
16 พ.ค. 57 ประชุนักเรียน ม.1และ ม.4
ประชุมนักเรียน ม.1และ ม.4 เลือกกิจกรรมชุมชุน คาบ 7 - 8 (หอประชุม)
กิจกรรมชุมชุน
17 พ.ค. 57 ประชุมผู้ปกครองนักเรียน
 • ประชุมผู้ปกครองนักเรียน ม.2 และ ม.5 (ภาคเช้า 08.30 น.)
 • ประชุมผู้ปกครองนักเรียน ม.3 และ ม.6 (ภาคบ่าย 13.30 น.)
 • แจ้งผลการเรียนภาคเรียนที่ 2/2556/ ลงทะเบียนเรียน/ จ่ายค่าอุปกรณ์การเรียน/ จำหน่ายอุปกรณ์การเรียน ชุดพลศึกษา กระเป่า สมุด
ฝ่ายวิชาการ/ฝ่ายกิจกรรมนักเรียน/ฝ่ายงบประมาณ/ฝ่ายบริหารทั่วไป
19 พ.ค. 57 เลือกกิจกรรมชุมชุน
นักเรียนเลือกกิจกรรมชุมชุน คาบ 7-8
กิจกรรมชุมชุน
19 พ.ค. 57 ถึง 21 พ.ค. 57 ส่งกำหนดการสอน
 • ครูประจำวิชาส่งกำหนดการสอนและแผนการจัดการเรียนรู้ (หน่วยที่ 1 จำนวน 1 รายวิชา) ที่หัวหน้ากลุ่มสาระครั้งที่ 1
 • หัวหน้ากลุ่มสาระสรุปรายงาน และส่งกำหนดการสอนและแผนการจัดการเรียนรู้ (หน่วยที่ 1) ฝ่ายยบริหารวิชาการครั้งที่ 1
ครูประจำวิชา/ งานนิเทศภายใน/ งานพัฒนากระบวนเรียนรู้
19 พ.ค. 57 ถึง 21 พ.ค. 57 สอบแก้ตัว ครั้งที่ 2
นักเรียน ม.2 ม.3 ม.5 และ ม.6 ยื่นคำร้องขอสอบแก้ตัว ครั้งที่ 2
งานวัดผล
19 พ.ค. 57 ถึง 30 พ.ค. 57 ดำเนินการสอบแก้ตัว
 • ครูประจำวิชาพร้อมดำเนินการสอบแก้ตัวนักเรียนครั้งที่ 2
 • ครูประจำวิชาพร้อมดำเนินการสอบแก้ตัวนักเรียน
 • ครูประจำวิชารับแบบแจ้งผลการติด  ๐ ร มส
 • ครูประจำวิชาดำเนินการสอบแก้ตัวให้เสร็จภายใน 2 สัปดาห์
งานวัดผล/ ครูประจำวิชา
26 พ.ค. 57 ถึง 30 พ.ค. 57 สอบแก้ตัวสัปดาห์ที่ 2

ครูประจำวิชาดำเนินการสอบแก้ตัวสัปดาห์ทีี่ 2

งานวัดผล
29 พ.ค. 57 ส่งแบบบันทึกเวลาเรียน
ผู้สอนส่งแบบบันทึกเวลาเรียนนักเรียน ครั้งที่ 1 (14-30 พ.ค.)
งานวัดผล
30 พ.ค. 57 ส่งผลการสอบตัวครั้งที่ 2 และบันทึกผลใน handydive
 • ครูประจำวิชาส่งผลการสอบตัวครั้งที่ 2 ให้วัดผลกลุ่มสาระ
 • วัดผลกลุ่มสาระส่งฝ่ายวิชาการ/บันทึกผลใน handydive
งานวัดผล
02 มิ.ย. 57 ถึง 03 มิ.ย. 57 ประกาศผลการสอบแก้ตัว

วัดผลประกาศแจ้งผลการสอบแก้ตัวครั้งที่ 2

งานวัดผล
02 มิ.ย. 57 ถึง 06 มิ.ย. 57 จัดทำบัญชีรายชื่อนักเรียน
งานทะเบียนจัดทำบัญชีรายชื่อนักเรียนเป็นปัจจุบัน
งานทะเบียน
04 มิ.ย. 57 ประกาศรายชื่อนักเรียนที่เรียนซ้ำ

ทะเบียนประกาศรายชื่อนักเรียนที่เรียนซ้ำ-รับหนังสือแจ้งผู้ปกครอง ประชุมนักเรียนที่เรียนซ้ำ

งานทะเบียน
05 มิ.ย. 57 ประชุมชี้แจง

ประชุมชี้แจงครูที่ปรึกษา ครูประจำวิชาเรื่องเรียนซ้ำ

งานทะเบียน
05 มิ.ย. 57 ถึง 06 มิ.ย. 57 ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ขาดเรียน
 • วัดผลติดประกาศรายชื่อนักเรียนที่ขาดเรียน ครั้งที่ 1(เกิน 3 ครั้ง)
 • วัดผลแจ้งรายชื่อนักเรียนขาดเรียนให้ครูที่ปรึกษาทราบครั้งที่ 1
 • วัดผลทำหนังสือแจ้งรายชื่อนักเรียนขาดเรียนให้ผู้ปกครองทราบครั้งที่ 1 (ผ่านครูที่ปรึกษา)
งานวัดผล
09 มิ.ย. 57 ประชุมผู้ปกครองและนักเรียนที่เรียนซ้ำ
 • ประชุมผู้ปกครองและนักเรียนที่เรียนซ้ำ-และขาดเรียน (ภาคเช้า)
 • นักเรียนลงทะเบียนเรียนซ้ำภาคเรียนที่ 1
วิชาการ-งานทะเบียน-วัดผล
10 มิ.ย. 57 ถึง 12 มิ.ย. 57 นักเรียนเริ่มเรียนซ้ำ
 • นักเรียนพบครูผู้สอน และเริ่มเรียนซ้ำตามปฏิทินที่กำหนด
 • ครูผู้สอนรับแบบบันทึกเวลาเรียนการเรียนซ้ำ
งานทะเบียน
11 มิ.ย. 57 ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ไม่ลงทะเบียนเรียนซ้ำ

ทะเบียนประกาศรายชื่อนักเรียนที่ไม่ลงทะเบียนเรียนซ้ำ และเชิญผู้ปกครองมารับทราบรายกรณี

งานทะเบียน
16 มิ.ย. 57 ถึง 20 มิ.ย. 57 สำรวจรายวิชา

สำรวจรายวิชาเพื่อจัดตารางสอบกลางภาคเรียนที่ 1/2557

งานวัดผล
23 มิ.ย. 57 ถึง 24 มิ.ย. 57 ส่งแผนการจัดการเรียนรู้
 • ครูประจำวิชาส่งแผนการจัดการเรียนรู้ (หน่วยที่ 2) ที่หัวหน้ากลุ่มสาระครั้งที่ 2
 • หัวหน้ากลุ่มสาระสรุปรายงาน และส่งแผนการจัดการเรียนรู้ (หน่วยที่ 2) ฝ่ายวิชาการ      ครั้งที่ 2
 • ครูประจำวิชาจัดทำข้อสอบกลางภาคเรียนที่ 1/2557
ครูประจำวิชา/ หัวหน้ากลุ่มสาระ/ งานพัฒนากระบวนเรียนรู้/งานนิเทศภายใน
30 มิ.ย. 57 ถึง 04 ก.ค. 57 อัดสำเนาข้อสอบ

อัดสำเนาข้อสอบกลางภาค

ครูประจำวิชา
30 มิ.ย. 57 ถึง 01 ก.ค. 57 ครูผู้สอนส่งแบบบันทึกเวลาเรียน
 • ผู้สอนส่งแบบบันทึกเวลาเรียนนักเรียน ครั้งที่ 2 (2 -27 มิ.ย.)
 • วัดผลติดประกาศรายชื่อนักเรียนที่ขาดเรียน ครั้งที่ 2(เกิน 3 ครั้ง)
 • วัดผลแจ้งรายชื่อนักเรียนขาดเรียนให้ครูที่ปรึกษาทราบครั้งที่ 2
 • วัดผลทำหนังสือแจ้งรายชื่อนักเรียนขาดเรียนให้ผู้ปกครองทราบ ครั้งที่ 2(ผ่านครูที่ปรึกษา)
ครูประจำวิชา/ งานวัดผล
02 ก.ค. 57 ถึง 03 ก.ค. 57 ติดตามการเรียนซ้ำครั้งที่ 1

งานทะเบียนติดตามการเรียนซ้ำครั้งที่ 1

งานทะเบียน
07 ก.ค. 57 ถึง 09 ก.ค. 57 ครูประจำวิชาส่งข้อสอบ
 • ครูประจำวิชาส่งข้อสอบกลางภาค
 • งานวัดผลจัดแยกข้อสอบ
ครูประจำวิชา/ งานวัดผล
08 ก.ค. 57 ประชุมผู้ปกครองและนักเรียนขาดเรียนครั้งที่ 2

ประชุมผู้ปกครองและนักเรียนขาดเรียนครั้งที่ 2 เกิน 3 ครั้ง มิ.ย.  (ภาคเช้า)

วิชาการ - งานวัดผล
15 ก.ค. 57 ถึง 19 ก.ค. 57 สอบกลางภาคเรียนที่ 1
สอบกลางภาคเรียนที่ 1/2557
วิชาการ - งานวัดผล
21 ก.ค. 57 ถึง 25 ก.ค. 57 ครูประจำวิชาตรวจคะแนน
 • ครูประจำวิชาตรวจคะแนนการสอบกลางภาค
 • งานทะเบียนแจ้งครูประจำวิชารับ handydive

 

ครูประจำวิชา/ งานทะเบียน
21 ก.ค. 57 ถึง 25 ก.ค. 57 แข่งขันกีฬาสี
แข่งขันกีฬาสี ประจำปีการศึกษา 2557
กลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษา
28 ก.ค. 57 ถึง 01 ส.ค. 57 นักเรียนสอบซ่อมและครูบันทึกคะแนน
 • ครูประจำวิชาดำเนินการให้นักเรียนสอบซ่อมตัวชี้วัดที่ไม่ผ่านเกณฑ์
 • ครูประจำวิชาบันทึกผลคะแนนก่อนกลางภาค คะแนนกลางภาค handydive
ครูประจำวิชา
04 ส.ค. 57 ถึง 08 ส.ค. 57 ครูประจำวิชาส่ง handydive

ครูประจำวิชาส่ง handydive ที่วัดผลกลุ่มสาระตรวจสอบครั้งที่ 1

ครูประจำวิชา
05 ส.ค. 57 ถึง 06 ส.ค. 57 งานทะเบียนติดตามการเรียนซ้ำ

งานทะเบียนติดตามการเรียนซ้ำของนักเรียนครั้งที่ 2

งานทะเบียน
07 ส.ค. 57 ถึง 08 ส.ค. 57 สรุปผลการเรียนซ้ำ

งานทะเบียนสรุปผลติดตามการเรียนซ้ำของนักเรียนครั้งที่ 2 แจ้งครูที่ปรึกษาและเชิญผู้ปกครองเป็นรายกรณี

งานทะเบียน
11 ส.ค. 57 ถึง 15 ส.ค. 57
ว่าง
18 ส.ค. 57 ถึง 22 มิ.ย. 57 สำรวจรายวิชา
สำรวจรายวิชาที่สอนภาคเรียนที่ 2/2557
งานพัฒนาฯ
15 ก.ย. 58 ถึง 17 ก.ย. 58 สำรวจแและสรุปรายชื่อนักเรียน

 • สำรวจรายชื่อนักเรียนที่มีเวลาเรียนไม่ครบร้อยละ 60

 • สรุปรายชื่อนักเรียนที่มีเวลาเรียนไม่ครบร้อยละ 60 เพื่อเสนอผู้อำนวยการอนุมัติ

ครูประจำวิชา/ งานวัดผล
21 ก.ย. 58 ถึง 23 ก.ย. 58 ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีเวลาเรียนไม่ครบร้อยละ 60

 •       ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีเวลาเรียนไม่ครบร้อยละ 60 พร้อมแจกเอกสาร                 ประชุมปกครอง
 •       ประชุมผู้ปกครองนักเรียนที่มีเวลาเรียนไม่ครบร้อยละ 60 (ภาคบ่าย)


งานวัดผล
21 ก.ย. 58 ถึง 25 ก.ย. 58 ครูประจำวิชาส่งผลการเรียนซ้ำและผลกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

 • ครูประจำวิชาส่งผลการเรียนซ้ำภาคเรียนที่  1 ( ปีการศึกษา 56-57)
 • ครูประจำวิชาส่งผลกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนทุกประเภท

กลุ่มสาระ/ ครูประจำวิชา
21 ก.ย. 58 ถึง 02 ต.ค. 58 ครูประจำวิชาตรวจคะแนน
 • ครูประจำวิชาตรวจคะแนน  และบันทึกผลคะแนน  handydive 
ครูประจำวิชา
21 ก.ย. 58 ถึง 25 ก.ย. 58 ครูประจำวิชาส่งข้อสอบปลายภาคเรียนที่ 1

 • ครูประจำวิชาอัดสำเนาข้อสอบปลายภาคเรียนที่ 1   
 • ครูประจำวิชาส่งข้อสอบปลายภาคเรียนที่ 1 (ก่อนวัดจัดสอบอย่างน้อย 1 วัน)

ครูประจำวิชา /งานกิจกรรมพัฒนาฯ
28 ก.ย. 58 ถึง 02 ต.ค. 58 สอบปลายภาคเรียนที่ 1/2558
 • สอบปลายภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2558
งานวัดผล
05 ต.ค. 58 ถึง 06 ก.ย. 58 ครูประจำวิชายื่นคำร้อง

 • ครูประจำวิชายื่นคำร้องขออนุมัติผลการเรียน
 • ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุมัติผลการเรียน

งานวัดผล/ ครูประจำวิชา
05 ต.ค. 58 ถึง 09 ต.ค. 58 จัดทำตารางเรียน และตารางสอนครูระจำภาคเรียนที่ 2/2558

 • จัดทำตารางเรียน นร.และตารางสอนครูประจำภาคเรียนที่ 2/2558
 • วัดผลกลุ่มสาระรวบรวมหลักฐานผลการเรียนเพื่อตรวจสอบ
 • คณะกรรมการตามคำสั่ง/งาน Bookmark และงานวัดผลตรวจสอบผลคะแนน

งานพัฒนาการเรียนฯ /วัดผล/ ครูประจำวิชา/ วัดผลกลุ่มสาระ
08 ต.ค. 58 ถึง 09 ก.ย. 58 จัดพิมพ์เอกสารแจ้งผลการเรียน

 • หลอมรวมข้อมูล handydive /จัดพิมพ์เอกสารแจ้งผลการเรียน(แบบยาว)
 • บันทึกผลการเรียนซ้ำภาคเรียนที่ 1 (ปีการศึกษา 56-57)
 • บันทึกผลกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

งานทะเบียน Bookmark / งานกิจกรรมพัฒนาฯ
09 ต.ค. 58 ถึง 09 ก.ย. 58 ประชุมครูปิดภาคเรียนที่ 1/2558

 • ประชุมครูปิดภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2558  (เวลา09.00 -12.00 น.)

ฝ่ายบริหารโรงเรียน
12 ต.ค. 58 ถึง 14 ก.ย. 58 ประชุมจัดทำแผน
 • ประชุมจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา 3 ปี
ฝ่ายงานนโยบายและแผน /คณะทำงานตามคำสั่ง
28 ต.ค. 58 ประชุมครูเปิดภาคเรียนที่ 2/2558

 • ประชุมครูเปิดภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2558 (เวลา09.00 -12.00 น.)
 • ครูที่ปรึกษารับผลการเรียนทุกระดับชั้น และผลการเรียนซ้ำทุกระดับชั้น (ภาคบ่าย)

ฝ่ายบริหารโรงเรียน/ งานทะเบียน/ งานวัดผล
28 ต.ค. 58 ถึง 30 ต.ค. 58 ครูประจำวิชารับตารางสอนครู

 • ครูประจำวิชารับตารางสอนครู ประจำภาคเรียนที่ 2/2558
 • จัดทำสมุด ปพ.6  เพื่อเสนอผู้อำนวยการ
 • ประชุมจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี 2559

งานพัฒนาการเรียนฯ/ หน.กลุ่มสาระฯ/ ครูที่ปรึกษา/ ฝ่ายนโยบายและแผน
02 พ.ย. 58 นักเรียนเปิดภาคเรียนที่ 2/2558

 •   นักเรียนเปิดภาคเรียนที่ 2/2558
 •   แจกตารางเรียนประจำภาคเรียนที่ 2/2558
 •   ติดตามนร.ที่มีผลการเรียน 0,ร,มผ. ประจำภาคเรียนที่ 1/2558ให้ยื่นคำร้องขอแก้ตัว

ครูที่ปรึกษา/ วิชาการ
30 ธ.ค. 58 กิจกรรมวันปีใหม่
วันพุธที่ 30 ธันวาคม 2558 โรงเรียนสุไหงโก-ลก ได้จัดกิจกรรมวันปีใหม่ โดยมีกิจกรรมในหอประชุมโรงเรียนสุไหงโก-ลก
กิจการนักเรียน
06 ก.พ. 59 ถึง 07 ก.พ. 59 ม.6 สอบ O-NET
ชุดนักเรียน งานวัดผล/แนะแนว
11 ก.พ. 59 กิจกรรมเปิดรั้วเหลืองแดง/โครงการบริษัทจำลอง/แนะแนวศึกษาต่อ
ฝ่ายบริหารวิชาการ/กลุ่มสาระสังคมศึกษาฯ/แนะแนว/งานวัดผล/ครูประจำวิชา
20 ก.พ. 59 ถึง 24 ก.พ. 59 รับสมัครนักเรียนห้องเรียนพิเศษ ม.1,ม.4
งานห้องเรียนพิเศษวิทย์
25 ก.พ. 59 กิจกรรม"อำลา อาลัย รั้วพิกุล เหลือง-แดง ม.3,ม.6
งานแนะแนว
27 ก.พ. 59 ถึง 28 ก.พ. 59 นักเรียน ม.3 สอบ O-NET
งานวัดผล
29 ก.พ. 59 ถึง 04 มี.ค. 59 สอบปลายภาคเรียนที่2/2558
งานวัดผล
13 มี.ค. 59 นักเรียนห้องเรียนพิเศษ ม.1,ม.4 ปี 59 มอบตัว ณ ห้องโสตทัศนศึกษา
14 มี.ค. 59 ประกาศผลการเรียน ม.1-ม.6 ภาคเรียนที่2/2558
งานทะเบียน/ครูที่ปรึกษา
14 มี.ค. 59 ถึง 25 มี.ค. 59 นักเรียน ม.1-ม.6ทีมีผลการเรียน 0 ร มผ. ยื่นคำร้องขอสอบแก้ตัว
18 มี.ค. 59 ประกาศรายชื่อโควตานักเรียนม.3 พร้อมยืนยันสิทธิ์ ณ ฝ่ายบริหารวิชาการ
20 มี.ค. 59 ถึง 24 มี.ค. 59 รับสมัครนักเรียน ม.1 และ ม.4 ห้องเรียนปกติประจำปีการศึกษา2559
งานรับนักเรียน
21 มี.ค. 59 ประกาศผลสอบ O-NET ม.6
สทศ.
24 มี.ค. 59 ถึง 25 มี.ค. 59 รับสมัครนักเรียน ม.4 (ม.3เดิมของรร.สุไหงโก-ลก) ปีการศึกษา2559
งานรับนักเรียน
27 มี.ค. 59 สอบคัดเลือกนักเรียน ม.4 ปีการศึกษา 2559
29 มี.ค. 59 ประกาศผลสอบ O-NET ม.3
สทศ.
29 มี.ค. 59 ถึง 30 มี.ค. 59 นักเรียนม.3,ม.6 ลงทะเบียนซ้อมรับประกาศนียบัตรปละปัจฉิมนิเทศ
31 มี.ค. 59 กิจกรรมปัจฉิมนิเทศ และรับประกาศนียบัตรนักเรียน ม.3, ม.6
งานแนะแนว/งานทะเบียน/คณะครูโรงเรียนสุไหงโก-ลก
03 เม.ย. 59 สอบคัดเลือกนักเรียนม.1ปีการศึกษา2559
03 เม.ย. 59 รายงานตัวนักเรียนม.4 ปีการศึกษา 2559
07 เม.ย. 59 รายงานตัวนักเรียนม.1 ปีการศึกษา2559
08 เม.ย. 59 ประชุมครูปิดภาคเรียนที่2/2559
09 เม.ย. 59 ประกาศผล-มอบตัวนักเรียน ม.1/2559 พร้อมถ่ายรูปทำบัตรนักเรียน ม.ต้น
ชุดนักเรียนโรงเรียนสุไหงโก-ลก
10 เม.ย. 59 ประกาศผล-มอบตัวนักเรียนม.4/2559 พร้อมถ่ายรูปทำบัตรนักเรียน
ชุดนักเรียนโรงเรียนสุไหงโก-ลก
11 เม.ย. 59 โรงเรียนปิดภาคเรียนที่ 2/2558
10 พ.ค. 59 ประชุมคณะครู-บุคลากรโรงเรียนสุไหงโก-ลก
ฝ่ายบริหารงานบุคคล
12 พ.ค. 59 ปฐมนิเทศนักเรียน ม.1,ม.4 ประจำปีการศึกษา2559 จำหน่ายอุปกรณ์การเรียน
ฝ่ายบริหา/งานสวัสดิการ
16 พ.ค. 59 นักเรียนเปิดภาคเรียนที่1/2559
ฝ่ายบริหารวิชาการ
17 พ.ค. 59 ครูที่ปรึกษาตรวจเครื่องแต่งกาย/ทรงผมครั้งที่ 1
ครูที่ปรึกษา/กิจการนักเรียน
20 พ.ค. 59 วันวิสาขบูชา
23 พ.ค. 59 ถึง 10 มิ.ย. 59 กิจกรรมเยี่ยมบ้าน(รู้จักนักเรียนรายบุคคล)
ครูที่ปรึกษา
31 พ.ค. 59 วันงดสูบบุหรี่โลก
To Be Number 1
14 มิ.ย. 59 ครูที่ปรึกษาตรวจเครื่องแต่งกาย/ทรงผมครั้งที่ 1
ครูที่ปรึกษา/กิจการนักเรียน
16 มิ.ย. 59 วันไหว้ครู
งานสภานักเรียน
20 มิ.ย. 59 ถึง 26 มิ.ย. 59 สัปดาห์ต่อต้านยาเสพติด
To Be Number 1
30 มิ.ย. 59 วันเดินรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด
To Be Number 1
12 ก.ค. 59 ครูที่ปรึกษาตรวจเครื่องแต่งกาย/ทรงผมครั้งที่ 1
ครูที่ปรึกษา/กิจการนักเรียน
19 ก.ค. 59 วันอาสาฬหบูชา
20 ก.ค. 59 วันเข้าพรรษา
25 ก.ค. 59 ถึง 29 ก.ค. 59 สอบกลางภาคเรียนที่1 ปีการศึกษา 2559
08 ส.ค. 59 กิจกรรมวันแม่
ฝ่าบยริหารกิจการนักเรียน
09 ส.ค. 59 ถึง 11 ส.ค. 59 การแข่งขันกีฬาสี
ชุดกีฬาสี กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
16 ส.ค. 59 ครูที่ปรึกษาตรวจเครื่องแต่งกาย/ทรงผมครั้งที่ 1
ครูที่ปรึกษา/กิจการนักเรียน
13 ก.ย. 59 ครูที่ปรึกษาตรวจเครื่องแต่งกาย/ทรงผมครั้งที่ 1
ครูที่ปรึกษา/กิจการนักเรียน
21 ก.ย. 59 วันสันติภาพโลก
งานสภานักเรียน
26 ก.ย. 59 ถึง 30 ก.ย. 59 สอบปลายภาคเรียนที่ 1/59
นักเรียนสอบปลายภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559
ชุดนักเรียน ฝ่ายบริหารวิชาการ
10 ต.ค. 59 ถึง 30 ต.ค. 59 นักเรียนปิดภาคเรียนที่ 1/59
ฝ่ายบริหารวิชาการ
10 ต.ค. 59 ประชุมครูปิดภาคเรียนที่ 1/59 (เช้า09.00น.-12.00น.)
25 ต.ค. 59 เปิดภาคเรียนที่ 2/59 ครูลงชื่อปฏิบัติงาน
ฝ่ายบริหารวิชาการ
31 ต.ค. 59 นักเรียนเปิดภาคเรียนที่ 2/59
-นักเรียนทุกระดับชั้นเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559
-นักเรียนพบครูที่ปรึกษาหลังเลิกแถวเพื่อรับทราบผลการเรียนที่ติด 0,ร,มผ. และรับทราบกำหนดการสอบแก้ตัว 
-รับตารางเรียนประจำภาคเรียนที่ 2 และเข้าเรียนตามตารางเรียนเป็นลำดับถัดไป
ชุดนักเรียน ฝ่ายบริหารวิชาการ
09 พ.ย. 59 ถึง 14 พ.ย. 59 โครงการรินน้ำใจสู่น้องชาวใต้ ปีงบประมาณ 2560
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 (สายวิทย์และสายศิลป์) เข้าร่วมโครงการรินน้ำใจสู่น้องชาวใต้ 
สายศิลป์ ใช้สถานที่ของโรงแรมมารีน่าในการเข้าร่วมโครงการ
สายวิทย์ ใช้สถานที่ร้านอาหารไทย-มาเลย์ ในการเข้าร่วมโครงการ
14 พ.ย. 59 ถึง 23 พ.ย. 59 ฝึกนักศึกษาวิชาทหารภาคปกติ
โรงเรียนสุไหงโก-ลก ได้รับกำหนดห้วงการฝึก จากศูนย์ฝึกนักศึกษาวิชาทหารจังหวัดทหารบกปัตตานี 
ให้ฝึกนักศึกษาวิชาทหาร ระหว่างวันที่ 14-23 พฤศจิกายน 2559 ณ ศูนย์ฝึกย่อยโรงเรียนสุไหงโก-ลก
19 พ.ย. 59 ถึง 20 พ.ย. 59 ประชุมผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรียนที่ 2/2559
วันเสาร์ที่ 19 พฤศจิกายน 2559 เวลา 08.30น.-12.00น. ประชุมผู้ปกครองนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4

วันเสาร์ที่ 19 พฤศจิกายน 2559 เวลา 13.00น.-16.00น. ประชุมผู้ปกครองนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 และ 5

วันอาทิตย์ที่ 20 พฤศจิกายน 2559 เวลา 08.30น.-12.00น. ประชุมผู้ปกครองนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ 6
14 ธ.ค. 59 ถึง 15 ธ.ค. 59 นักเรียน ม.3 สอบ pre o-net
29 ธ.ค. 59 กิจกรรมวันปีใหม่
09 ม.ค. 60 ถึง 13 ม.ค. 60 สอบวัดผลกลางภาคเรียนที่ 2/59
งานทะเบียน/วัดผล
04 ก.พ. 60 ถึง 05 ก.พ. 60 นักเรียน ม.3สอบ O-NET
งานวัดผล/แนะแนว
18 ก.พ. 60 ถึง 19 ก.พ. 60 นักเรียน ม.6 สอบ O-NET
งานวัดผล/แนะแนว
20 ก.พ. 60 ถึง 24 ก.พ. 60 รับสมัครนักเรียนห้องเรียนพิเศษ ม.1,ม.4 ปีการศึกษา 2560
25 ก.พ. 60 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบห้องเรียนสองภาษา ม.1 ปี 2560
26 ก.พ. 60 สอบคัดเลือกนักเรียนห้องเรียนสองภาษา (SMBP) ม.1ปีการศึกษา 2560
สอบคัดเลือกนักเรียนห้องเรียนสองภาษา (SMBP) ม.1ปีการศึกษา 2560
เวลา 09.00น.-15.00น. ห้อง421,422,423,424,425
27 ก.พ. 60 ถึง 03 มี.ค. 60 สอบวัดผลปลายภาคเรียนที่ 2/59
งานทะเบียน/วัดผล
28 ก.พ. 60 ประกาศผลการสอบห้องเรียนสองภาษา
04 มี.ค. 60 สอบคัดเลือกนักเรียนห้องเรียนพิเศษ ม.1ปีการศึกษา 2560
05 มี.ค. 60 สอบคัดเลือกนักเรียนห้องเรียนพิเศษ ม.4 ปีการศึกษา 2560
07 มี.ค. 60 กิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารี ม.1,ม.3
ลูกเสือ-เนตรนารี ม.1 เดินทางไกลไปศูนย์วิจัยและศึกษาธรรมชาติป่าพรุสิรินธร

ลูกเสือ-เนตรนารี ม.3 บำเพ็ญประโยชน์ ณ วัดชลธาราสิงเห อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส
09 มี.ค. 60 ประกาศผลการสอบคัดเลือกห้องเรียนพิเศษ ม.1 ปีการศึกษา 2560
09 มี.ค. 60 ถึง 15 มี.ค. 60 นักเรียนห้องเรียนพิเศษไปศึกษาดูงานที่ประจวบคีรีขันธ์
10 มี.ค. 60 ประกาศผลการสอบคัดเลือกห้องเรียนพิเศษ ม.4 ปีการศึกษา2560
12 มี.ค. 60 รายงานตัวนักเรียนห้องเรียนสองภาษา(SMBP) ม.1 ปีการศึกษา 2560
ชำระเงินและรายงานตัวนักเรียนห้องเรียนสองภาษา(SMBP) เวลา 08.30-16.30 ห้องโสตทัศนศึกษา
12 มี.ค. 60 รายงานตัวนักเรียนห้องเรียนพิเศษ ม.1,ม.4 ปีการศึกษา 2560
13 มี.ค. 60 ประกาศผลการเรียน ม.1-ม.6 ภาคเรียนที่ 2/2559
นักเรียน ม.1-ม.6 มาโรงเรียนตามปกติ ทำพิธีหน้าเสาธง 
ประกาศผลการเรียน 0 ร มผ.
13 มี.ค. 60 ถึง 14 ก.พ. 60 นักเรียนม.3ยื่นใบสมัครโควตาเรียนต่อม.4
13 มี.ค. 60 ถึง 24 มี.ค. 60 นักเรียนม.3,ม.6 ที่มี 0 ร มผ ยื่นคำร้องขอสอบแก้ตัวครั้งที่1,2
13 มี.ค. 60 ถึง 30 มี.ค. 60 นักเรียนม.1,ม.2,ม.4,ม.5 ที่มี 0 ร มผ. ยื่นคำร้องขอสอบแก้ตัวครั้งที่1,2
15 มี.ค. 60 ถึง 16 ก.พ. 60 คัดเลือกนักเรียนที่จบม.3เดิม
17 มี.ค. 60 ประกาศผล-รายงานตัวนักเรียนที่จบม.3เดิม
17 มี.ค. 60 ครูประจำวิชา ม.3,ม.6 ส่งผลการสอบแก้ตัวครั้งที่่1
22 มี.ค. 60 ถึง 24 มี.ค. 60 ค่ายลูกเสือ-เนตรนารี ม.2
23 มี.ค. 60 ถึง 26 มี.ค. 60 นักเรียน ม.5 ทัศนศึกษาที่ประจวบคีรีขันธ์
23 มี.ค. 60 ถึง 24 มี.ค. 60 นักเรียน ม.3 ทัศนศึกษาที่สตูล
24 มี.ค. 60 ครูประจำวิชา ม.3,ม.6 ส่งผลการสอบแก้ตัวครั้งที่ 2
27 มี.ค. 60 ถึง 30 มี.ค. 60 รับสมัครนักเรียน ม.1-ม.4 ห้องเรียนทั่วไป ปีการศึกษา 2560
30 มี.ค. 60 นักเรียนม.3,ม.6 ลงทะเบียนซ้อมรับวุฒิบัตรและปัจฉิมนิเทศ
31 มี.ค. 60 รับประกาศนียบัตรของนักเรียน ม.3,ม.6
31 มี.ค. 60 ครูประจำวิชา ม.1,ม.2,ม.4,ม.5 ส่งผลการสอบแก้ตัวครั้งที่1,2
02 เม.ย. 60 สอบคัดเลือกนักเรียน ม.4 ห้องเรียนทั่วไป ปีการศึกษา 2560
06 เม.ย. 60 ประกาศผลการสอบและรายงานตัวนักเรียน ม.4 ปีการศึกษา 2560
07 เม.ย. 60 ประชุมครูปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559
08 เม.ย. 60 ประชุมผู้ปกครองนักเรียนห้องเรียนสองภาษา(SMBP)
ประชุมผู้ปกครองนักเรียนห้องเรียนสองภาษา(SMBP) เวลา09.00น.-12.00น. ณห้องโสตทัศนศึกษา โรงเรียนสุไหงโก-ลก
08 เม.ย. 60 สอบคัดเลือกนักเรียน ม.1 ปีการศึกษา 2560
10 เม.ย. 60 โรงเรียนปิดภาคเรียนที่ 2/2559
12 เม.ย. 60 ประกาศผลการสอบและรายงานตัวนักเรียน ม.1 ปีการศึกษา 2560
19 เม.ย. 60 มอบตัวนักเรียนห้องเรียนสองภาษา(SMBP)
มอบตัวนักเรียนห้องเรียนสองภาษา(SMBP) ณ ห้องโสตทัศนศึกษา เวลา 08.30น.-16.30น.
19 เม.ย. 60 มอบตัวนักเรียนห้องเรียนพิเศษ ม.1,ม.4 พร้อมถ่ายรูปทำบัตรนักเรียน
-มอบตัวนักเรียนห้องเรียนพิเศษ ม.4,ม.4 ปีการศึกษา 2560
-มอบตัวนักเรียน ม.1 ปีการศึกษา 2560
19 เม.ย. 60 มอบตัวนักเรียนม.1 ห้องเรียนทั่วไป
20 เม.ย. 60 มอบตัวนักเรียน ม.4 ห้องเรียนทั่วไป พร้อมถ่ายรูปทำบัตรนักเรียน
23 เม.ย. 60 ถึง 24 เม.ย. 60 อบรม Active Learning
08 พ.ค. 60 ประชุมครูเปิดภาคเรียนที่ 1/2560
12 พ.ค. 60 ปฐมนิเทศนักเรียน ม.1,ม.4 ปีการศึกษา 2560
15 พ.ค. 60 นักเรียนทุกระดับชั้นเปิดเรียนภาคเรียนที่ 1/2560
21 พ.ค. 60 รับสมัครนักศึกษาวิชาทหาร
หอประชุมโรงเรียนสุไหงโก-ลก
27 พ.ค. 60 ประชุมผู้ปกครอง ม.2,ม.3,ม.5,ม.6
27 พฤษภาคม 2560 
08.30น. ประชุมผู้ปกครองนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2,5
13.00น. ประชุมผู้ปกครองนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3,6
01 มิ.ย. 60 รายงานตัวนักศึกษาวิชาทหาร
นฝ.นศท.มทบ.46
13 มิ.ย. 60 ประเมินโครงการ To Be Number 1
15 มิ.ย. 60 วันไหว้ครู
16 มิ.ย. 60 ประชุมผู้ปกครอง+นักเรียนเรียนซ้ำ ภาคเรียนที่1/2558-2559
12 ก.ค. 60 นักเรียนเข้าประชุมกีฬาสี
17 ก.ค. 60 ถึง 21 ก.ค. 60 สอบกลางภาคเรียนที่ 1/2560
07 ส.ค. 60 ถึง 10 ส.ค. 60 กิจกรรมการแข่งขันกีฬาสี ปีการศึกษา 2560
17 ส.ค. 60 กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ
22 ส.ค. 60 ถึง 23 ส.ค. 60 แข่งขันคณิตคิดเลขเร็ว IQ200
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 แข่งขันคณิตคิดเลขเร็ว IQ200
23 ส.ค. 60 ถึง 24 ส.ค. 60 อบรมภาษามลายู
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 อบรมการใช้ภาษามลายู ณ ห้องโสตทัศนศึกษา
24 ส.ค. 60 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น สอบPISA
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น สอบPISA
13 ก.ย. 60 ทำบญโรงเรียน
16 ก.ย. 60 ถึง 18 ก.ย. 60 ค่ายดนตรี มีชีวิต #1
21 ก.ย. 60 ถึง 30 ก.ย. 60 ฝึกภาคสนามของนักศึกษาวิชาทหาร(3ชั้นปี)
25 ก.ย. 60 ถึง 30 ก.ย. 60 สอบปลายภาคเรียนที่ 1/2560
01 พ.ย. 60 เปิดภาคเรียนที่2/2560
06 พ.ย. 60 ถึง 16 พ.ย. 60 นักเรียนยื่นคำร้อง สอบแก้ตัว ครั้งที่ 1
18 พ.ย. 60 ถึง 19 พ.ย. 60 ประชุมผู้ปกครองภาคเรียนที่2/60
-วันเสาร์ที่ 11 พฤศจิกายน 2560 ภาคเช้า 08.30น.-12.00น. ประชุมผู้ปกครองนักเรียนชั้น ม.1,ม.4
-วันเสาร์ที่ 11 พฤศจิกายน 2560 ภาคบ่าย 13.00น.-16.00น. ประชุมผู้ปกครองนักเรียนชั้น ม.2,ม.5
-วันอาทิตย์ที่ 12 พฤศจิกายน 2560 ภาคเช้า 08.30-12.00น.
ประชุมผู้ปกครองนักเรียนชั้น ม.3,ม.6
20 พ.ย. 60 สอบ PISA ภาษาไทย ม.ต้น ครั้งที่ 3
22 พ.ย. 60 ถึง 01 ธ.ค. 60 นักเรียนยื่นคำร้อง สอบแก้ตัว ครั้งที่ 2
25 พ.ย. 60 วันวชิราวุธ
04 ธ.ค. 60 ถึง 08 ธ.ค. 60 โครงการรินน้ำใจสู่น้องชาวใต้
18 ธ.ค. 60 ถึง 22 ธ.ค. 60 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคใต้ ครั้งที่ 67 จ.สุราษฎร์ธานี
08 ม.ค. 61 ถึง 12 ม.ค. 61 สอบวัดผลกลางภาคเรียนที่ 2/2560
29 ม.ค. 61 ถึง 02 ก.พ. 61 โครงการสอนเสริมความรู้ O-NET ม.3
03 ก.พ. 61 ถึง 04 ก.พ. 61 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 สอบ O-NET
08 ก.พ. 61 งานเปิดรั้วโรงเรียน open house บริษัทจำลอง
12 ก.พ. 61 ถึง 14 ก.พ. 61 นักเรียน ม.6 สอบปลายภาคเรียนที่ 2/60
24 ก.พ. 61 ถึง 27 ก.พ. 61 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สอบ GAT-PAT
24 ก.พ. 61 ถึง 28 ก.พ. 61 รับสมัครนักเรียนห้องเรียนพิเศษ ม.1,ม.4 ปีการศึกษา 2561
24 ก.พ. 61 ถึง 28 ก.พ. 61 รับสมัครนักเรียนห้องเรียนSMBP ม.1 ปีการศึกษา 2561
26 ก.พ. 61 ถึง 02 มี.ค. 61 นักเรียน ม.1-ม.5 สอบปลายภาคเรียนที่ 2/2560
03 มี.ค. 61 ถึง 04 มี.ค. 61 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สอบ O-NET
นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สอบ O-NET
08 มี.ค. 61 กิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารี ม.1,ม.3
10 มี.ค. 61 สอบคัดเลือกนักเรียนห้องเรียนพิเศษ ม.1ปีการศึกษา 2561
11 มี.ค. 61 สอบคัดเลือกนักเรียนห้องเรียนพิเศษ ม.4 ปีการศึกษา 2561
11 มี.ค. 61 สอบคัดเลือกนักเรียนห้องเรียน AMBP ม.1ปีการศึกษา 2561
13 มี.ค. 61 ประกาศผลสอบภาคเรียนที่ 2/2560 ม.1-ม.5
13 มี.ค. 61 ถึง 22 มี.ค. 61 นักเรียน ม.3 ที่มีผลการเรียน 0 ร มผ ยื่นคำร้องขอสอบแก้ตัว
13 มี.ค. 61 ถึง 28 มี.ค. 61 นักเรียน ม.1,2,4,5 ที่มี 0 ร มผ ยื่นคำร้องขอสอบแก้ตัว
15 มี.ค. 61 ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียน ห้องเรียนพิเศษ/SMBP ม.1/2561
16 มี.ค. 61 ประกาศผลการสอบคัดเลือกห้องเรียนพิเศษ ม.4 ปีการศึกษา 2561
17 มี.ค. 61 ถึง 18 มี.ค. 61 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สอบวิชาสามัญ
18 มี.ค. 61 รายงานตัวนักเรียนห้องเรียนพิเศษ ม.1,ม.4 ปีการศึกษา 2561
18 มี.ค. 61 รายงานตัวนักเรียนห้องเรียนสองภาษา(SMBP) ม.1 ปีการศึกษา 2561
19 มี.ค. 61 ถึง 21 มี.ค. 61 กิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารี ม.2
25 มี.ค. 61 ถึง 28 มี.ค. 61 รับสมัครนักเรียน ม.1-ม.4 ห้องเรียนทั่วไป ปีการศึกษา 2561
26 มี.ค. 61 ประกาศผลสอบ O-NET ม.3
29 มี.ค. 61 นักเรียนม.3,ม.6 ลงทะเบียนซ้อมรับเกียรติบัตรและปัจฉิมนิเทศ
30 มี.ค. 61 กิจกรรมปัจฉิมนิเทศ และรับประกาศนียบัตร
31 มี.ค. 61 สอบคัดเลือกนักเรียน ม.1(ทั่วไป) ปีการศึกษา 2561
01 เม.ย. 61 สอบคัดเลือกนักเรียน ม.4(ทั่วไป) ปีการศึกษา 2561
03 เม.ย. 61 ประกาศผลสอบ O-NET ม.6
04 เม.ย. 61 ประกาศผลสอบและรายงานตัว ม.1(ทั่วไป) ปีการศึกษา 2561
05 เม.ย. 61 ประกาศผลสอบและรายงานตัว ม.4(ทั่วไป) ปีการศึกษา 2561
07 เม.ย. 61 มอบตัวนักเรียน ม.1(ทุกหลักสูตร) พร้อมทำบัตรนักเรียน
08 เม.ย. 61 มอบตัวนักเรียน ม.4(ทุกหลักสูตร) พร้อมทำบัตรนักเรียน
09 เม.ย. 61 ประชุมครูปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560
09 พ.ค. 61 ประชุมครูเปิดภาคเรียนที่ 1/2561
12 พ.ค. 61 ปฐมนิเทศนักเรียน ม.1,ม.4 ปีการศึกษา 2561
14 พ.ค. 61 กิจกรรม Big Cleaning
15 พ.ค. 61 นักเรียนทุกระดับชั้นเปิดเรียนภาคเรียนที่ 1/2561