กลยุทธ์โรงเรียน
กลยุทธ์
กลยุทธ์
1.นักเรียนมีความภาคภูมิใจและความจงรักภักดีต่อสถาบันหลัก และการปกครองในระบอบประชาธิปไตย โดยมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข อยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขในสังคมพหุวัฒนธรรม
2.นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม มีความเป็นพลเมืองไทยและพลเมืองโลก สามารถดำรงตนได้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
3.ส่งเสริมและพัฒนาอัจฉริยภาพของนักเรียนด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ภาษา ดนตรี การใช้เทคโนโลยี และทักษะวิชาชีพ
4.ส่งเสริมและพัฒนานักเรียนให้มีคุณภาพและมีทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21
5.ส่งส่งเสริมและพัฒนาครูให้มีศักยภาพตามมาตรฐานวิชาชีพสู่มาตรฐานสากล
6.ส่งเสริมและพัฒนาสื่อการเรียนรู้ และแหล่งเรียนรู้ให้มีมาตรฐานสู่ Thailamd 4.0
7.ส่งเสริม สนับสนุนให้นักเรียนได้รับบริการการศึกษาอย่างทั่วถึงแบะมีคุณภาพ
8.ส่งเสริม สนับสนุนการสร้างจิตสำนึก รับผิดชอบต่อทรัพยากรธรรมชาติ และคิดค้นนวัตกรรมเพื่อสร้างคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
9.ส่งเสริมระบบการบริหารจัดการโดยใช้หลักธรรมาภิบาล
10.ส่งเสริม สนับสนุนภาคีเครือข่าย ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ด้านวิชาการและด้านอื่นๆ