วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
บริหารจัดการการศึกษา เพื่อสร้างโอกาสลดความเหลื่อมล้ำ มีคุณภาพระดับมาตรฐานสากล พัฒนาผู้เรียนเต็มตามศักยภาพ มีความโดดเด่นด้านวิชาการ นันทนาการ ส่งเสริมอาชีพ ดำรงชีวิตเป็นสุขในสังคมพหุวัฒนธรรม สอดคล้องตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ก้าวทันการเปลี่ยนแปลงของโลกในศตวรรษที่ 21 โดยชุมชนและเครือข่ายมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา