กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางโสภิดา มะรือสะ

หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นายสุรชัย พฤฒิพัฒนพงศ์

นางสมพิศ นรากุลมงคล

นางสาวสุนันทา เลิศวิไลรัตนพงษ์

นางสาวทัตดา ลีวัธนะ

นางสาววไลพร สะมะแอ

นางสาวปาตีเมาะ เจ๊ะมะ

นางสาวสุกุลวดี หวังวรลักษณ์

นางสาวนูรฮูวัยนา รอสือลี

นางสาวลินดา มะเย็ง

นางสาวนูรอิฮซาน นิแห

นางสาวสุพิชญา บุญสนอง

นายฮาซัน บินสาหะ

นางวันทนีย์ นอ

Mr.Lohvala Bronu Samjela.

นายเกียรติศักดิ์ บอสู