กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางสาวลินดา มะเย็ง

หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางสาววไลพร สะมะแอ

นางสาวปาตีเมาะ เจ๊ะมะ

นางสาวสุกุลวดี หวังวรลักษณ์

นางโสภิดา มะรือสะ

นางสาวนูรอิฮซาน นิแห

นางสาวสุพิชญา บุญสนอง

นายฮาซัน บินสาหะ

Mr.Lohvala Bronu Samjela.

นายเกียรติศักดิ์ บอสู

นางพัชริดา หน่อแดง
ครู คศ.2

นายรอกิ แตแซ
ครูผู้ช่วย

นางสาวอุษณีย์ อาแวกือจิ
ครูผู้ช่วย

นางสาวขนิษฐา สะมาแอ
ครูผู้ช่วย

นายฮาริสมัน ฮานาฟรี
ครูผู้ช่วย