กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

นางสาวลินดา มะเย็ง

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

นางสาววไลพร สะมะแอ

นางสาวปาตีเมาะ เจ๊ะมะ

นางสาวสุกุลวดี หวังวรลักษณ์

นางโสภิดา มะรือสะ

นายฮาซัน บินสาหะ

นางพัชริดา หน่อแดง

นายอาลีย๊ะ มามะ
ครู คศ.2

นางสาวอุษณีย์ อาแวกือจิ
ครู คศ.1

นางสาวขนิษฐา สะมาแอ
ครู คศ.1

นายฮาริสมัน ฮานาฟรี
ครู คศ.1

นายเกียรติศักดิ์ บอสู
พนักงานราชการ