กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

นางสาวลินดา มะเย็ง
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

นางสาววไลพร สะมะแอ
ครู คศ.2

นางสาวปาตีเมาะ เจ๊ะมะ
ครู คศ.2

นางสาวสุกุลวดี หวังวรลักษณ์
ครู คศ.2

นางโสภิดา มะรือสะ
ครู คศ.2

นายฮาซัน บินสาหะ
ครู คศ.2

Mr.Lohvala Bronu Samjela.

นายเกียรติศักดิ์ บอสู
พนักงานราชการ

นางพัชริดา หน่อแดง
ครู คศ.2

นายรอกิ แตแซ
ครู คศ.2

นางสาวอุษณีย์ อาแวกือจิ
ครู คศ.1

นางสาวขนิษฐา สะมาแอ
ครู คศ.1

นายฮาริสมัน ฮานาฟรี
ครู คศ.1

นายอาลีย๊ะ มามะ
ครู คศ.2