กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางโสภิดา มะรือสะ

หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางสาวทัตดา ลีวัธนะ

นางสาววไลพร สะมะแอ

นางสาวปาตีเมาะ เจ๊ะมะ

นางสาวสุกุลวดี หวังวรลักษณ์

นางสาวลินดา มะเย็ง

นางสาวนูรอิฮซาน นิแห

นางสาวสุพิชญา บุญสนอง

นายฮาซัน บินสาหะ

Mr.Lohvala Bronu Samjela.

นายเกียรติศักดิ์ บอสู