กลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางพิมพิไล หนูอินทร์

หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาไทย

นายพลเดช แซ่อ่อง

นายจิรวัฒน์ วังสุภา

นายรุสลี มะนอ

นางญามินทร์ แลหะ

นางสาวเนตรนภา ศรืวิเชียร

นายฮาเซ็ม อาดำ

นางณฐพร ศิลากุล

นางสาวนวลมณี ชัยกิจวัฒนะ