กลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางพิมพิไล หนูอินทร์
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาไทย

นายพลเดช แซ่อ่อง
ครู คศ.2

นายจิรวัฒน์ วังสุภา
ครู คศ.2

นายรุสลี มะนอ
ครู คศ.2

นางญามินทร์ แลหะ
ครู คศ.2

นางสาวเนตรนภา สังข์สุวรรณ
ครู คศ.2

นายฮาเซ็ม อาดำ
ครู คศ.1

นางณฐพร ศิลากุล
พนักงานราชการ

นางสาวนวลมณี ชัยกิจวัฒนะ
ครูอัตราจ้าง

นางสารภี ศรีวังแก้ว
ครู คศ.3

นางสาวอัสลีนา มุสตาปา
ครูผู้ช่วย

นางสาวนูรฮูดา รอเซ๊ะ
ครูผู้ช่วย

นางสาวสุวิมล นวลทะวัน
ครู คศ.2