กลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางสาวบุศรินทร์ วิภูภิญโญ

หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาไทย

นายรุสลี มะนอ

นายพลเดช แซ่อ่อง

นายจิรวัฒน์ วังสุภา

นางพิมพิไล หนูอินทร์

นางญามินทร์ แลหะ

นางสาวเนตรนภา ศรืวิเชียร

นายฮาเซ็ม อาดำ

นางณฐพร ศิลากุล

นางสาวนวลมณี ชัยกิจวัฒนะ