กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ

นายบาฮารุน แมทาลง
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ

นางภารดี ทองเมือง
ครู คศ.2

นางสาวเพียงกมล ศรีดำ
ครู คศ.3

นางรวีวรรณ กาปา
ครู คศ.3

นางสาวอูมีกลาซง ยูโซ๊ะ
ครู คศ.2

นายวุฒิเกต มะลี
พนักงานราชการ

นายซูอัยมี สาเล็ง
ครู คศ.2

นายฐนิศร์ ศรีเอียด
ครูอัตราจ้าง

นางสาวรอฮานา สาแม็ง
ครูอัตราจ้าง

นางอานีซา สนิทสำนาน
ครู คศ.2

นางสาวนูรไอนี มูซอ
ครู คศ.1

นายวาดี สาปิอิง
ครูผู้ช่วย