กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นางรวีวรรณ กาปา

หัวหน้ากลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นางภารดี ทองเมือง

นางสาวเพียงกมล ศรีดำ

นายแจ้ง สุขจันทร์

นายบาฮารุน แมทาลง

นายรอมฎอน สันง๊ะ

นางสาวอูมีกลาซง ยูโซ๊ะ

นางฉวีวรรณ แดงดี

นายวุฒิเกต มะลี

นายต่วนโซะ มือกะหามะ

นายซูฮัยมี สาเล็ง

นายเกรียงศักดิ์ โรจนพนาสิริ

นางสาวพิมลทิพย์ ทองมณี

นายฐนิศร์ ศรีเอียด

นางสาวรอฮานา สาแม็ง