กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นางรวีวรรณ กาปา
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นางภารดี ทองเมือง
ครู คศ.2

นางสาวเพียงกมล ศรีดำ
ครู คศ.3

นายแจ้ง สุขจันทร์
ครู คศ.2

นายบาฮารุน แมทาลง
ครู คศ.2

นางสาวอูมีกลาซง ยูโซ๊ะ
ครู คศ.2

นายวุฒิเกต มะลี
พนักงานราชการ

นายซูฮัยมี สาเล็ง
ครู คศ.1

นายเกรียงศักดิ์ โรจนพนาสิริ
ครูอัตราจ้าง

นายฐนิศร์ ศรีเอียด
ครูอัตราจ้าง

นางสาวรอฮานา สาแม็ง
ครูอัตราจ้าง

นางอานีซา สนิทสำนาน
ครู คศ.2

นางสาวนูรไอนี มูซอ
ครู คศ.1

นายวาดี สาปิอิง
ครูผู้ช่วย

นายอุสมาน สะอิ
พนักงานราชการ