กลุ่มสาระฯการงานอาชีพ

นางหทัยทิพย์ จันทร์เติม

หัวหน้ากลุ่มสาระฯการงานอาชีพ

นางสาวปิยนาฏ ปิยนรา

นายอรุณ แก้วกับเพชร์

นางวัฒนี สิทธิสิน

นายภาณุพงศ์ ศิลากุล

นางฮาสลีนา เปาะซา

นายร่อโอบ เส็นคง

นางสาวโสริญา ยูโซ๊ะ

นายอับดุลฮาลีม มามะ
ครูผู้ช่วย