กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ

นางหทัยทิพย์ จันทร์เติม

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ

นายอรุณ แก้วกับเพชร์

นางวัฒนี สิทธิสิน

นางสาวนูรอาซูรอ อาแว