กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ

นางหทัยทิพย์ จันทร์เติม
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ

นายอรุณ แก้วกับเพชร์
ครู คศ.2

นางวัฒนี สิทธิสิน
ครู คศ.3

นางสาวนูรอาซูรอ อาแว