กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

นางวัฒนี สิทธิสิน

หัวหน้ากลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

นางไซนูรี สีระโก

นางสาวปิยนาฏ ปิยนรา

นายอรุณ แก้วกับเพชร์

นางหทัยทิพย์ นนสีไพร

นายภาณุพงศ์ ศิลากุล

นางฮาสลีนา เปาะซา

นายร่อโอบ เส็นคง

นางสาวโสริญา ยูโซ๊ะ

นายอับดุลฮาลีม มามะ
ครูผู้ช่วย