พันธกิจ / เป้าหมาย
พันธกิจ / เป้าหมาย
พันธกิจ
1.พัฒนาการจัดการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับหลักสูตรขั้นพื้นฐานตามมาตรฐานสากลสู่โลกศตวรรษที่ 21
2.พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อเพิ่มศักยภาพในการปฏิบัติงานตามมาตรฐานสากลสู่ศตวรรษที่ 21
3.พัฒนาคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมของคนไทย 12 ประการ สอดคล้องกับสังคมพหุวัฒนธรรม และดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
4.พัฒนาระบบบริการจัดการการศึกษาของโรงเรียนและการบริการจัดการโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน
5.พัฒนาบรรยากาศสภาพแวดล้อมและแหล่งเรียนรู้ให้เอื้อต่อการเรียนการสอน
6.ส่งเสริมด้านภาษา กีฬา ดนตรี ศิลปวัฒนธรรม และการใช้เทคโนโลยี และอาชีพที่สอดคล้องกับโลกในศตวรรษที่ 21 ในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ
7.ส่งเสริมชุมชนให้เข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาโรงเรียน
8.สนับสนุนภาคีเครือข่ายในด้านวิชาการและด้านอื่นๆ อย่างทั่วถึง


เป้าหมาย
มั่นคง
1.นักเรียนยึดมั่นสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ มีจิตสำนึกในความเป็นพลเมือง มีคุณธรรม จริยธรรม
2.นักเรียนมีความรู้ และทักษะตามความถนัดเฉพาะตนเพื่อเป็นพื้นฐานในการศึกษาต่อในระดับสูง

มั่งคั่ง 
3.นักเรียนมีทักษะการดำรงชีวิตในศตวรรษที่ 21 โดยเน้นทักษะในการแสวงหาความรู้ ทักษะชีวิต ทักษะการทำงาน รวมทั้งทักษะการสื่อสารและเทคโนโลยี สามารถพึ่งตนเองได้
4.ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา ได้รับการพัฒนาเป็นมืออาชีพเพื่อเป็นฐานการรองรับการขับเคลื่อนประเทศไทย 4.0
5.โรงเรียนใช้หลักสูตรสถานศึกษาที่สอดคล้องกับความต้องการของท้องถิ่นในเขตพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษชายแดนใต้ ดำรงชีวิตในศตวรรษที่ 21 โดยเน้นทักษะด้านวิชาการ ภาษา ดนตรี กีฬา ศิลปวัฒนธรรม และการใช้สื่อเทคโนโลยี
6.ชุมชน องค์กร ภาครัฐและเอกชน ให้การสนับสนุนและส่งเสริมการจัดการศึกษาของโรงเรียน

ยั่งยืน
7.นักเรียนมีคุณภาพชีวิตที่ดี เป็นมิตรกับสื่งแวดล้อม พึ่งพาตนเองได้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
8.โรงเรียนมีระบบบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ โดยใช้หลักธรรมาภิบาล
9.โรงเรียนมีหล่งเรียนรู้ บรรยากาศ และสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้
10.โรงเรียนมีภาคีเครือข่ายที่สนับสนุนด้านวิชาการและด้านอื่นๆ อย่างทั่วถึง