อัตลักษณ์ของสถานศึกษา
อัตลักษณ์ของสถานศึกษา
รู้จักครู  รู้จักทักทาย  แต่งกายสะอาด  มีมารยาท  ไม่ขาดน้ำใจ