เจ้าหน้าที่สนับสนุนการสอน

นางสาวศิยามล ลือวนิชวงศ์

นางบังอร พันธ์นัดธี

นางสาวอรพิน ประดิษฐธรรม

นายทวีศักดิ์ แสงสุวรรณ

นายมูหามะตอเหร์ เจ๊ะอูมา

นายรูสลี เจ๊ะอีซอ

นางสาวฮามีล๊ะ หมะม๊ะ

นางนูรียะ เจ๊ะอีซอ

นายมตอฮา สนิ

นายสุนทร เอียดทุ่งคา

นายจิรายุทธ์ เจ๊ะอีซอ

นายสุทิน คงเกลี้ยง

นายประสาร เดิมหมวก