เจ้าหน้าที่สนับสนุนการสอน

นางสาวศิยามล ลือวนิชวงศ์

นางบังอร พันธ์นัดธี

นางสาวอรพิน ประดิษฐธรรม

นายพรพิทักษ์ รักดี

นายทวีศักดิ์ แสงสุวรรณ

นายมูหามะตอเหร์ เจ๊ะอูมา

นายรูสลี เจ๊ะอีซอ

นายบุญเลิศ หะยะมินทร์

นางกัลยา เข็มทอง

นางอสมาภรณ์ ศิริปี

นางสาวฮามีล๊ะ หมะม๊ะ

นางนูรียะ เจ๊ะอีซอ

นายมตอฮา สนิ