เจ้าหน้าที่สนับสนุนการสอน

นางสาวศิยามล ลือวนิชวงศ์

นางบังอร พันธ์นัดธี

นางสาวอรพิน ประดิษฐธรรม

นายพรพิทักษ์ รักดี

นายทวีศักดิ์ แสงสุวรรณ

นายมูหามะตอเหร์ เจ๊ะอูมา

นายรูสลี เจ๊ะอีซอ

นางกัลยา เข็มทอง

นางอสมาภรณ์ ศิริปี

นางสาวฮามีล๊ะ หมะม๊ะ

นางนูรียะ เจ๊ะอีซอ

นายมตอฮา สนิ

นายสุนทร เอียดทุ่งคา

นายจิรายุทธ์ เจ๊ะอีซอ

นายสุทิน คงเกลี้ยง

นายประสาร เดิมหมวก