ทำเนียบผู้บริหาร
ชื่อ-นามสกุล : นายเฉลิม แสงทอง
ตำแหน่ง : ครูใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 17 พ.ค. 2494 ถึง 7 มิ.ย. 2496
ชื่อ-นามสกุล : นายอรุณ เฉลิมเผ่า
ตำแหน่ง : ครูใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 8 มิ.ย. 2496 ถึง 2 มี.ค. 2498
ชื่อ-นามสกุล : นายปฐม ไกรสุวรรณ์
ตำแหน่ง : ครูใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 24 มี.ค. 2498 ถึง 11 มี.ค. 2499
ชื่อ-นามสกุล : นายจิตต์ ศรีสุโร
ตำแหน่ง : อาจารย์ใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 12 มิ.ย. 2499 ถึง 9 ต.ค. 2516
ชื่อ-นามสกุล : นายวิรัช บุญนำ
ตำแหน่ง : อาจารย์ใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 10 ต.ค. 2516 ถึง 21 ส.ค. 2520
ชื่อ-นามสกุล : นายประสาน อุตมางคบวร
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการ
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 22 ส.ค. 2520 ถึง 15 ก.ค. 2527
ชื่อ-นามสกุล : นายสาทร สุรณัฐกุล
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการ
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 16 ก.ค. 2527 ถึง 10 พ.ย. 2532
ชื่อ-นามสกุล : นายช.สุทรรศ์ รัตนูปถัมภ์
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการ
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 14 ธ.ค. 2532 ถึง 20 พ.ย. 2535
ชื่อ-นามสกุล : นายประสิทธิ ภัควัตร
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการ
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 21 พ.ย. 2535 ถึง 13 พ.ย. 2536
ชื่อ-นามสกุล : นายสมชาย แสงสุวรรณ
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการ
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 18 พ.ย. 2536 ถึง 17 พ.ย. 2537
ชื่อ-นามสกุล : นายชอุ่ม มาลยาภรณ์
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการ
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 17 พ.ย. 2537 ถึง 29 พ.ค. 2538
ชื่อ-นามสกุล : นายจวน บุญยัง
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการ
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 31 ส.ค. 2538 ถึง 30 ก.ย. 2542
ชื่อ-นามสกุล : นายนริศ ฤทธาภิรมย์
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการ
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 3 ก.พ. 2543 ถึง 13 พ.ย. 2543
ชื่อ-นามสกุล : นายสกุล ทองเอียด
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการ
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 14 พ.ย. 2543 ถึง 5 พ.ค. 2546
ชื่อ-นามสกุล : นายสมใจ ประสูติทวี
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการ
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 6 พ.ค. 2546 ถึง 13 ก.ย. 2548
ชื่อ-นามสกุล : นายสมรักษ์ สินสมรส
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการ
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 8 ธ.ค. 2548 ถึง 14 ธ.ค. 2550
ชื่อ-นามสกุล : นายสัมพันธ์ นิบือซา
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการ
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 8 พ.ค. 2551 ถึง 30 ก.ย. 2554
ชื่อ-นามสกุล : นายประภาส ขุนจันทร์
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการ
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : - 4 พ.ย. 2556
ชื่อ-นามสกุล : นายมะรอสตี เจ๊ะแว
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการ
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2 ธ.ค. 2556- 30 ก.ย. 2560
ชื่อ-นามสกุล : นายมูฮัมหมัดฮัสสัน อาสลัม อัลอิคลาส
ตำแหน่ง : รองผู้อำนวยการ รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการสถานศึกษา
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 1 ต.ค. 2560 - 14 พ.ค. 2561
ชื่อ-นามสกุล : นายนิรัตน์ นราฤทธิพันธ์
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการ
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 15 พ.ค.2561-14 ต.ค.2564
ชื่อ-นามสกุล : นายเจริญ จันทร์ทอง
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการ
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 19 ต.ค.2564 - ปัจจุบัน