กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นางสิริกัญญา หะยะมิน

หัวหน้ากลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นางรวิวรรณ ชูนุ้ย

นางบุษกร นามดี

นางมาซูวิน มะดือเระ

นายวารดี แลหะ

นายมูฮำหมัดดารี กะโด

นางสาวอภิชญา รังสฤษฎ์พิพัฒน์

นายบุญรัตน์ แก้วเพ็ชร

นายวิษณุ โพชะเรือง

นางสาวไอนู แวดือเระ

นางสาวรุสนีดา สาเมาะ