กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นางสิริกัญญา หะยะมิน
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นางรวิวรรณ ชูนุ้ย
ครู คศ.3

นางมาซูวิน มะดือเระ
ครู คศ.2

นายวารดี แลหะ

นางสาวอภิชญา รังสฤษฎ์พิพัฒน์
ครู คศ.2

นายทนุธรรม แก้วเพ็ชร

นายวิษณุ โพชะเรือง
พนักงานราชการ

นางสาวไอนู แวดือเระ
ครู คศ.2

นางฮานีตา มั่นคง
ครู คศ.2

นางสาวณฤนาต ทองพรม
ครู คศ.1

นางสาวฮุสนา มะดามิ
ครู คศ.1

นายตรีภพ สนิ
ครู คศ.1