กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

นางมาซูวิน มะดือเระ
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

นางรวิวรรณ ชูนุ้ย
ครู คศ.3

นางสิริกัญญา หะยะมิน
ครู คศ.2

นายวารดี แลหะ
ครู คศ.2

นางสาวอภิชญา รังสฤษฎ์พิพัฒน์
ครู คศ.2

นายทนุธรรม แก้วเพ็ชร
ครู คศ.2

นายวิษณุ โพชะเรือง
พนักงานราชการ

นางฮานีตา มั่นคง
ครู คศ.2

นางสาวณฤนาต ทองพรม
ครู คศ.1

นางสาวฮุสนา มะดามิ
ครู คศ.1

นายตรีภพ สนิ
ครู คศ.1