กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นางสิริกัญญา หะยะมิน

หัวหน้ากลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นางรวิวรรณ ชูนุ้ย

นางมาซูวิน มะดือเระ

นายวารดี แลหะ

นางสาวอภิชญา รังสฤษฎ์พิพัฒน์

นายบุญรัตน์ แก้วเพ็ชร

นายวิษณุ โพชะเรือง

นางสาวไอนู แวดือเระ

นางฮานีตา มั่นคง
ครู คศ.2

นางสาวณฤนาต ทองพรม
ครูผู้ช่วย

นางสาวฮุสนา มะดามิ
ครูผู้ช่วย