กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

นางมาซูวิน มะดือเระ

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

นางรวิวรรณ ชูนุ้ย

นางสิริกัญญา หะยะมิน

นายวารดี แลหะ

นางสาวอภิชญา รังสฤษฎ์พิพัฒน์

นายทนุธรรม แก้วเพ็ชร

นายวิษณุ โพชะเรือง

นางฮานีตา มั่นคง

นางสาวฮุสนา มะดามิ

นายตรีภพ สนิ

นางมัลลิกา พรหมภักดี
ครู คศ.2

นางสาวกนกวรรณ หะยะมิน