ภาพกิจกรรม
เกียรติบัตรวิทยาศาสตร์
21 กุมภาพันธ์ 2563 นายนิรัตน์ นราฤทธิพันธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสุไหงโก-ลก มอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียนที่เข้าร่วมการแข่งขันตอบปัญหาทางวิชาการด้านวิทยาศาสตร์การเกษตร ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น และระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ในวันสถาปนามหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ครั้งที่ 15 ประจำปี 2563 มอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียนที่ได้รับรางวัลเหรียญเงินการแข่งขันฟิสิกส์สัประยุทธ์ ปีการศึกษา 2562 โรงเรียนโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม ระหว่างวันที่ 27-29 มกราคม 2563 ณ โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา มอบประกาศนียบัตรเชิดชูเกียรติให้กับเด็กหญิงซูไฮนี เจ๊ะดือราแม นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 เป็นบุคคลต้นแบบที่พึงประสงค์ เป็นแบบอย่างการทำความดี และมอบเกียรติบัตรให้กับนักศึกษามหาวิทยาสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ที่ได้ผ่านการฝึกประสบการณ์วิชาชีพและปฏิบัติการสอน ประจำปีการศึกษา 2562
โพสเมื่อ : 22 ก.พ. 2563,11:29   อ่าน 213 ครั้ง