ภาพกิจกรรม
เยาวชนต่อต้านยาเสพติด
19 กันยายน 2562 นายนิรัตน์ นราฤทธิพันธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสุไหงโก-ลก ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดโครงการเยาวชนต่อต้านยาเสพติด กิจกรรมอบรมบทบาทของเยาวชนกับการพัฒนาพื้นที่ ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยฝ่ายบริหารกิจการนักเรียนโรงเรียนสุไหงโก-ลก นำนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-5 จำนวน 280 คน เข้ารับการอบรม ณ หอประชุมทรายทอง ที่ว่าการอำเภอสุไหงโก-ลก โดยมีวัตถุประสงค์ 1.เพื่อให้เยาวชนในพื้นที่อำเภอสุไหงโก-ลกมีภูมิคุ้นกันยาเสพติด 2.เพื่อให้หมู่บ้าน/ชุมชน มีความเข้มแข็งในการป้องกันยาเสพติด 3.เพื่อสร้างจิตสำนึกให้กับเยาวชนในพื้นที่ ในการร่วมกันพัฒนาหมู่บ้าน/ชุมชน ของตนเอง 4.เพื่อเสริมสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนในพื้นที่ 5.เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างเยาวชน และเจ้าหน้าที่รัฐ
โพสเมื่อ : 19 ก.ย. 2562,12:48   อ่าน 116 ครั้ง