ภาพกิจกรรม
พหุวัฒนธรรมเพื่อสันติสุข
26 สิงหาคม 2562 โรงเรียนสุไหงโก-ลก ให้ความอนุเคราะห์ชุดการแสดง "ตารีซัมเป็ง" โดยงานสัมพันธ์ชุมชน นำนักเรียนเข้าร่วมการแสดงในพิธีเปิดโครงการพหุวัฒนธรรมเพื่อสันติสุข ประจำปีงบประมาณ 2562 เพื่อส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมและประเพณีอันดีงามของท้องถิ่น รวมทั้งเพื่อให้ประชาชนในพื้นที่อยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขและเข้าอกเข้าใจกัน ดำเนินชีวิตร่วมกัน ช่วยเหลือเกื้อกูลกัน แลกเปลี่ยนเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรมของสังคมอย่างกลมกลืน อีกทั้งยังสร้างความปรองดอง สมานฉันท์ สามัคคีระหว่างผู้คนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่เดียวกันและอยู่ร่วมกันได้โดยไม่หวาดระแวงและแบ่งแยก ณ หอประชุมทรายทอง ที่ว่าการอำเภอสุไหงโก-ลก
โพสเมื่อ : 02 ก.ย. 2562,09:49   อ่าน 24 ครั้ง