ภาพกิจกรรม
นิเทศบูรณาการโดยใช้พื้นที่เป็นฐาน
6 สิงหาคม 2562 นายปวิช บุญสวัสดิ์ รองผู้อำนวยการ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนสุไหงโก-ลก พร้อมด้วยคณะบอร์ดบริหาร หัวหน้ากลุ่มงาน หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ทั้ง 8 กลุ่มสาระ ให้การต้อนรับบคณะกรรมการนิเทศบูรณาการโดยใช้พื้นที่เป็นฐานเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา หน่วยศึกษานิเทศก์ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระดับโรงเรียน ในการลงพื้นที่ติดตามผลการจัดการศึกษา รับฟังปัญหา และแนวทางการดำเนินงานการจัดการเรียนรู้โรงเรียนในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษเมืองต้นแบบ "มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน" ณ ห้องโสตทัศนศึกษา โรงเรียนสุไหงโก-ลก
โพสเมื่อ : 06 ส.ค. 2562,15:22   อ่าน 8 ครั้ง