ภาพกิจกรรม
ตรวจสมรรถภาพทางกายประจำปี
28-30 มกราคม 2562 งานอนามัยและกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพละศึกษา โรงเรียนสุไหงโก-ลก ได้จัดให้นักเรียนตรวจสมรรถภาพทางกาย โดยศูนย์โมบายแล็บ ดำเนินการตรวจให้กับนักเรียนโรงเรียนสุไหงโก-ลก ตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ ที่ให้สถานศึกษาตรวจสุขภาพนักเรียนอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เพื่อป้องกันอุปสรรคขัดขวางต่อการเรียนรู้ของนักเรียน ในโครงการ "การควบคุมป้องกันภาวะโภชนาการเกินเด็กในวัยเรียน"
โพสเมื่อ : 06 ก.พ. 2562,10:30   อ่าน 90 ครั้ง