ภาพกิจกรรม
ยกระดับผลสัมฤทธิ์ O-NET ม.3
28-31 มกราคม 2562 ฝ่ายบริหารวิชาการโรงเรียนสุไหงโก-ลก ดำเนินการโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์(O-NET) นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ในกลุ่มสาระหลัก 4 รายวิชา ได้แก่ ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และภาษาอังกฤษ ให้มีผลสัมฤทธิ์เฉลี่ยเพิ่มขึ้น
โพสเมื่อ : 06 ก.พ. 2562,10:28   อ่าน 100 ครั้ง