ภาพกิจกรรม
อบรมเชิงปฏิบัติการการขับเคลื่อนกระบวนการ PLC

1 กรกฎาคม 2560 นายมะรอสตี เจ๊ะแว ผู้อำนวยการโรงเรียนสุไหงโก-ลก เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการการขับเคลื่อนกระบวนการ PLC (Professional Learning Community) ณ ห้องโสตทัศนศึกษา โรงเรียนสุไหงโก-ลก โดยได้รับเกียรติจาก ศน.ฮาซานะห์ บินมะอุง ศึกษานิเทศน์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 2 เป็นวิทยากรการอบรมในครั้งนี้

ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพกระบวนการ PLC (Professional Learning Community) เป็นกระบวนการสร้างการเปลี่ยนแปลงโดยเรียนรู้จากการปฏิบัติงานของกลุ่มบุคคลที่มารวมตัวกันเพื่อทำงานร่วมกัน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาการเรียนรู้ของนักเรียน ช่วยกันวางเป้าหมายการเรียนรู้ของนักเรียน ตรวจสอบ สะท้อนผล และเน้นการปฏิบัติงานร่วมกัน มุ่งส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ของนักเรียนอย่างเป็นองค์รวม

โพสเมื่อ : 03 ก.ค. 2560,14:10   อ่าน 137 ครั้ง