ภาพกิจกรรม
ลูกเสือ-เนตรนารี ม.3 ศึกษาแหล่งเรียนรู้
7 มีนาคม 2560 งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน โรงเรียนสุไหงโก-ลก ดำเนินโครงการพัฒนาการเรียนการสอนกิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารี เพื่อปรับการเรียนการสอน ให้นักเรียนมีทักษะการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง ฝึกให้นักเรียนมีความอดทน ความสามัคคี ความเสียสละ ความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ เป็นผู้มีวินัยและอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข จึงได้จัดกิจกรรมศึกษาแหล่งเรียนรู้ ณ วัดชลธาราสิงเห และหาดเกาะยาว อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาสให้แก่ลูกเสือ-เนตรนารีชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2559
โพสเมื่อ : 16 มี.ค. 2560,10:30   อ่าน 190 ครั้ง