ภาพกิจกรรม
เดินทางไกลลูกเสือ ม.1
7 มีนาคม 2560 งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน โรงเรียนสุไหงโก-ลก ดำเนินโครงการพัฒนาการเรียนการสอนกิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารี เพื่อปรับการเรียนการสอน ให้นักเรียนมีทักษะการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง ฝึกให้นักเรียนมีความอดทน ความสามัคคี ความเสียสละ ความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ เป็นผู้มีวินัยและอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข จึงได้จัดกิจกรรมเดินทางไกลให้แก่ลูกเสือ-เนตรนารีชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2559
โพสเมื่อ : 16 มี.ค. 2560,10:26   อ่าน 236 ครั้ง