ผลงานครู
ชื่อผลงาน : เผยแพร่ผลงานด้านการออกแบบการจัดการเรียนรู้/สื่อการสอน/นวัตกรรมการเรียน วิชานาฏศิลป์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 (ครูผู้สอนอยู่ในระหว่าง ริเริ่ม พัฒนางานด้านการสอน และจะมีการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง )
ชื่ออาจารย์ : นางเกศรา เพชรมณี
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 07 มิ.ย. 2565,11:48  อ่าน 21 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : เผยแพร่ผลงานการพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้รายวิชาเคมี 2 เรื่องสารละลาย เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนสุไหงโก-ลก
ชื่ออาจารย์ : นางสาวสีตีคอรีเยาะ สะตา
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 04 พ.ค. 2565,08:47  อ่าน 86 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : เผยแพร่ผลงานการพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้รายวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ เรื่อง พันธุกรรมและวิวัฒนาการ ที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
ชื่ออาจารย์ : นางสาวฟาตีเมาะ แยนา
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 26 เม.ย. 2565,13:02  อ่าน 74 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : เผยแพร่ผลงานการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ หน่วยการเรียนรู้ เรื่องการดำรงชีวิต ของพืช เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนสุไหงโก-ลก
ชื่ออาจารย์ : นางสาวนูรซีลา มะดาโอ๊ะ
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 19 ม.ค. 2565,14:09  อ่าน 2857 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ชุดแบบฝึกพัฒนาทักษะการอ่านภาษาอังกฤษด้วยวิธีสอนอ่าน แบบบูรณาการของเมอร์ด็อค (MIA) สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
ชื่ออาจารย์ : นายอาลีย๊ะ มามะ
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 30 ธ.ค. 2564,08:42  อ่าน 218 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิชาชีววิทยา 3 (ว 30243) เรื่อง การสืบพันธุ์ของพืชดอก
ชื่ออาจารย์ : นางสาวมาซีเตาะ บือสา
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 11 ต.ค. 2564,13:29  อ่าน 244 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : เผยแพร่ผลงานวิชาการ การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาฟิสิกส์ เรื่อง คลื่น สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
ชื่ออาจารย์ : นางสาวรอมือล๊ะ เจะเลาะ
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 11 ส.ค. 2564,13:30  อ่าน 196 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : เผยแพร่ผลงานวิชาการ ชุดกิจกรรมการเรียนรู้รายวิชาฟิสิกส์ 1 เรื่องแรง มวลและกฎการเคลื่อนที่ เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนส าหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4
ชื่ออาจารย์ : นางฉันทนา สุขน้อย
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 11 ส.ค. 2564,13:24  อ่าน 172 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความความรู้(5E) เรื่อง กฎแรงดึงดูดระหว่างมวลของนิวตัน
ชื่ออาจารย์ : นางฉันทนา สุขน้อย
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 02 ธ.ค. 2562,09:02  อ่าน 660 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความความรู้(5E) เรื่อง การหาน้ำหนักของวัตถุจากตาชั่งสปริงและการชั่งน้ำหนักในลิฟต์
ชื่ออาจารย์ : นางฉันทนา สุขน้อย
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 02 ธ.ค. 2562,08:59  อ่าน 505 ครั้ง
รายละเอียด..