ผลงานครู
ชื่อผลงาน : เผยแพร่ผลงาน เอกสารประกอบการเรียน เรื่อง การปลูกพืชผักสวนครัว กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนสุไหงโก-ลก
ชื่ออาจารย์ : นายอรุณ แก้วกับเพชร์
ตำแหน่ง :
โพสเมื่อ : 14 ม.ค. 2566,15:52  อ่าน 96 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : เผยแพร่ผลงานวิชาการ แบบฝึกทักษะ เรื่อง อสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่3
ชื่ออาจารย์ : นายทนุธรรม แก้วเพ็ชร
ตำแหน่ง :
โพสเมื่อ : 22 ก.ย. 2565,09:24  อ่าน 241 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : เผยแพร่ผลงานชุดแบบฝึกทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพ่ือความเข้าใจประกอบการสอนแบบ KWL Plus สำหรับนักเรียนระดับช้ันมัธยมัธยมศึกษาปีที่ 1
ชื่ออาจารย์ : นางโสภิดา มะรือสะ
ตำแหน่ง :
โพสเมื่อ : 06 ก.ย. 2565,20:39  อ่าน 219 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : เผยแพร่ผลงาน การพัฒนาชุดแบบฝึกทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจตามแนวการสอนแบบบูรณาการของเมอร์ด็อค (MIA) ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
ชื่ออาจารย์ : นางพัชริดา หน่อแดง
ตำแหน่ง :
โพสเมื่อ : 03 ก.ย. 2565,13:07  อ่าน 226 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : เผยแพร่ผลงาน การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ รายวิชาวิทยาศาสตร์ โลกและอวกาศ หน่วยการเรียนรู้ เรื่อง โลกในเอกภพ ที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนสุไหงโก-ลก
ชื่ออาจารย์ : นางสาวกนกพร แซ่ซ่ำ
ตำแหน่ง :
โพสเมื่อ : 31 ส.ค. 2565,14:25  อ่าน 301 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : เผยแพร่ผลงาน การพัฒนาเอกสารประกอบการเรียนรายวิชาการโปรแกรมเบื้องต้น เรื่องการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาซีเบื้องต้น สำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
ชื่ออาจารย์ : นายอับดุลฮาลีม มามะ
ตำแหน่ง :
โพสเมื่อ : 31 ส.ค. 2565,14:13  อ่าน 315 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : การเสริมสร้างทักษะการพัฒนาแอปพลิเคชันและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน รายวิชา เทคโนโลยี (วิทยาการคำนวณ 3) สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนสุไหงโก-ลก
ชื่ออาจารย์ : นางฮาสลีนา เปาะซา
ตำแหน่ง :
โพสเมื่อ : 30 ส.ค. 2565,14:45  อ่าน 265 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : เผยแพร่ผลงานชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เรื่องแสง สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
ชื่ออาจารย์ : นางสาวอาศีละฮ์ ตันยีนายู
ตำแหน่ง :
โพสเมื่อ : 26 ส.ค. 2565,11:57  อ่าน 283 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : แผยแพร่ผลงาน การใช้แบบฝึกทักษะการอ่านจับใจความสำคัญ ด้วยวิธีการอ่านแบบ SQ4R สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนสุไหงโก-ลก
ชื่ออาจารย์ : นายฮาเซ็ม อาดำ
ตำแหน่ง :
โพสเมื่อ : 16 ส.ค. 2565,16:37  อ่าน 348 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : เผยแพร่ผลงาน เอกสารประกอบการเรียนรายวิชาการออกแบบสร้างสรรค์ชิ้นงาน รหัสวิชา ว30271 สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
ชื่ออาจารย์ : นายร่อโอบ เส็นคง
ตำแหน่ง :
โพสเมื่อ : 10 ส.ค. 2565,12:25  อ่าน 356 ครั้ง
รายละเอียด..