คณะกรรมการสถานศึกษา
ชื่อ-นามสกุล : นายแสงทอง ปรีชาวุฒิเดช
ตำแหน่ง :
ตัวแทนจาก : ตัวแทนผู้ทรงคุณวุฒิ
เบอร์โทร :
ชื่อ-นามสกุล : นายสนิท กำธรสวัสดิ์
ตำแหน่ง :
ตัวแทนจาก : ตัวแทนผู้ทรงคุณวุฒิ
เบอร์โทร :
ชื่อ-นามสกุล : นายปกรณ์ ปรีชาวุฒิเดช
ตำแหน่ง :
ตัวแทนจาก : ตัวแทนผู้ทรงคุณวุฒิ
เบอร์โทร :
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวกุศลิน สุวรรณโณ
ตำแหน่ง :
ตัวแทนจาก : ตัวแทนผู้ทรงคุณวุฒิ
เบอร์โทร :
ชื่อ-นามสกุล : นางอรพิน พึ่งคำ
ตำแหน่ง :
ตัวแทนจาก : ตัวแทนผู้ทรงคุณวุฒิ
เบอร์โทร :
ชื่อ-นามสกุล : นายธรรมศักดิ์ สุขประเสริฐ
ตำแหน่ง :
ตัวแทนจาก : ตัวแทนผู้ทรงคุณวุฒิ
เบอร์โทร :
ชื่อ-นามสกุล : นายธีระ วงศ์ชัยศรี
ตำแหน่ง :
ตัวแทนจาก : ตัวแทนผู้ทรงคุณวุฒิ
เบอร์โทร :
ชื่อ-นามสกุล : นายมูฮัมมัด สาแลแม
ตำแหน่ง :
ตัวแทนจาก : ตัวแทนองค์กรท้องถิ่น
เบอร์โทร :
ชื่อ-นามสกุล : นายอุทัย บุญอนันต์
ตำแหน่ง :
ตัวแทนจาก : ตัวแทนองค์กรชุมชน
เบอร์โทร :
ชื่อ-นามสกุล : พระวสันต์คนถสีโล
ตำแหน่ง :
ตัวแทนจาก : ตัวแทนศาสนา
เบอร์โทร :
ชื่อ-นามสกุล : นายยุทธศักดิ์ บินมะ
ตำแหน่ง :
ตัวแทนจาก : ตัวแทนศาสนา
เบอร์โทร :
ชื่อ-นามสกุล : นายอดิศักดิ์ แวเต๊ะ
ตำแหน่ง :
ตัวแทนจาก : ตัวแทนศาสนา
เบอร์โทร :
ชื่อ-นามสกุล : นายสุรชัย ช่างศิริวัฒนา
ตำแหน่ง :
ตัวแทนจาก : ตัวแทนผู้ปกครองนักเรียน
เบอร์โทร :
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวบุศรินทร์ วิภูภิญโญ
ตำแหน่ง :
ตัวแทนจาก : ตัวแทนครู
เบอร์โทร :
ชื่อ-นามสกุล : นายมะรอสตี เจ๊ะแว
ตำแหน่ง :
ตัวแทนจาก : ผู้อำนวยการโรงเรียน
เบอร์โทร :