ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อห้องเรียนทั่วไป ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2564

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อห้องเรียนทั่วไป ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2564

 

ให้ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อมารายงานตัวและมอบตัวในวันเสาร์ ที่ 29 พฤษภาคม 2564 เวลา 13.00น.-16.00น. ณ หอประชุมโรงเรียนสุไหงโก-ลก หากไม่มามอบตัวตามวันและเวลาดังกล่าว ถือว่าสละสิทธิ์การเข้าเรียน

 

 ขอให้นักเรียนที่มารายงานตัวและมอบตัว ปฏิบัติตามมาตรการการป้องกันโดยการสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้า การเว้นระยะห่าง และเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โดยเคร่งครัด

วิธีการมอบตัวนักเรียนห้องเรียนพิเศษ

1.ดาวโหลดใบมอบตัวนับเรียน   > คลิ๊ก <

2.กรอกข้อมูลให้เรียบร้อยและครบถ้วนทั้งสองหน้า พร้อมติดรูปถ่าย ขนาด 1.5 นิ้ว

3.แนบเอกสารการมอบตัว

4.ส่งหลักฐานด้วยตนเอง ณ โรงเรียนสุไหงโก-ลก

 

เอกสารหลักฐานการมอบตัวนักเรียน

1.ใบมอบตัว พร้อมติดรูปถ่าย จำนวน 1 รูป

2.สำเนาผลการเรียน ปพ.1 จำนวน 1 ฉบับ (ฉบับจบการศึกษาเท่านั้น มีเลขที่ปพ. และชุดที่ปพ. กำกับทั้งหน้า-หลัง)

3.สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน นักเรียน จำนวน 1 ฉบับ

4.สำเนาทะเบียนบ้านของนักเรียน จำนวน 1 ฉบับ

5.สำเนาทะเบียนบ้านของบิดาและมารดา จำนวนอย่างละ 1 ฉบับ

6.สำเนาทะเบียนบ้านของผู้ปกครอง (กรณีไม่ได้อยู่กับบิดามารดา) จำนวน 1 ฉบับ

7.หลักฐานอื่นๆ ถ้ามี เช่น ใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล เป็นต้น

เน้นยำ!!! เอกสารทุกฉบับ เขียน รับรองสำเนาถูกต้องพร้อมลงลายมือชื่อ

เรียงเอกสาร 1-7 และเย็บมุมให้เรียบร้อยก่อนนำส่ง

ในส่วนของเลขที่ เลขประจำตัว และชื่อครูที่ปรึกษา ไม่ต้องกรอกข้อมูล

Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์
โพสเมื่อ : 25 พ.ค. 2564,00:00   อ่าน 2318 ครั้ง