ข่าวประชาสัมพันธ์
เอกสารการมอบตัวห้องเรียนพิเศษ ม.1,ม.4 ปีการศึกษา 2564

กำหนดการรับมอบตัวของนักเรียนห้องเรียนพิเศษ

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ปีการศึกษา 2564

โรงเรียนสุไหงโก-ลก

ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม (SMTE) ม.1/1, ม.1/2, ม.4/1

ห้องเรียนพิเศษ Education Hub ม.1/9, ม.4/9

ห้องเรียนดนตรี ม.1/5

วิธีการมอบตัวนักเรียนห้องเรียนพิเศษ

1.ดาวโหลดใบมอบตัวนักเรียน   > คลิ๊ก <

2.กรอกข้อมูลให้เรียบร้อยและครบถ้วนทั้งสองหน้า พร้อมติดรูปถ่าย ขนาด 1.5 นิ้ว

3.แนบเอกสารการมอบตัว

4.ส่งหลักฐานด้วยตนเอง ณ โรงเรียนสุไหงโก-ลก

ส่งเอกสารด้วยตนเองวันที่ 24-25 พฤษภาคม 2564 เวลา 09.00น.-15.30น.

 

เอกสารหลักฐานการมอบตัวนักเรียน

1.ใบมอบตัว พร้อมติดรูปถ่าย จำนวน 1 รูป

2.สำเนาผลการเรียน ปพ.1 จำนวน 1 ฉบับ

3.สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน นักเรียน จำนวน 1 ฉบับ

4.สำเนาทะเบียนบ้านของนักเรียน จำนวน 1 ฉบับ

5.สำเนาทะเบียนบ้านของบิดาและมารดา จำนวนอย่างละ 1 ฉบับ

6.สำเนาทะเบียนบ้านของผู้ปกครอง (กรณีไม่ได้อยู่กับบิดามารดา) จำนวน 1 ฉบับ

7.หลักฐานอื่นๆ ถ้ามี เช่น ใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล เป็นต้น

 

เน้นยำ!!! เอกสารทุกฉบับ เขียน รับรองสำเนาถูกต้องพร้อมลงลายมือชื่อ

เรียงเอกสาร 1-7 และเย็บมุมให้เรียบร้อยก่อนนำส่ง

 

ในส่วนของเลขที่และเลขประจำตัว และชื่อครูที่ปรึกษา ไม่ต้องกรอกข้อมูล

Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์
โพสเมื่อ : 21 พ.ค. 2564,00:00   อ่าน 1328 ครั้ง