ข่าวประชาสัมพันธ์
รับสมัครพนักงานรักษาความปลอดภัย
ประกาศโรงเรียนสุไหงโก-ลก
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งพนักงานรักษาความปลอดภัย
จำนวน 1 อัตรา ค่าตอบแทน เดือนละ 7,500 บาท
ระยะเวลาจ้าง ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2563 เป็นต้นไป
รับสมัครตั้งแต่วันที่ 10-16 พฤศจิกายน 2563 เวลา 08.30น.-16.30น. ณ กลุ่มงานบริหารงานบุคคลโรงเรียนสุไหงโก-ลก
หลักฐานการสมัคร
1.สำเนาวุฒิการศึกษา
2.รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก และไม่สวมแว่นตาดำ ขนาด 1 นิ้ว โดยถ่ายไม่เกิน 6 เดือน จำนวน 3 รูป
3.สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรอื่นที่ทางราชการออกให้
4.สำเนาทะเบียนบ้านที่มีชื่อผู้สมัคร
5.ใบรับรองแพทย์ฉบับจริง ออกไม่เกิน 15 วันนับถึงวันปิดรับสมัคร จำนวน 1 ฉบับ
6.หลักฐานอื่นๆ เช่น ใบสำคัญการสมรส หนังสือสำคัญการเปลี่ยนชื่อ-สกุล (ถ้ามี)
หมายเหตุ เอกสารทุกรายการ ยกเว้นรูปถ่ายตามข้อ 2 ให้ผู้สมัครรับรองสำเนาถูกต้องทุกหน้า
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ วันที่ 17 พฤศจิกายน 2563
สอบสัมภาษณ์ วันที่ 18 พฤศจิกายน 2563 เวลา 13.00น. เป็นต้นไป
คุณสมบัติทั่วไป
1.เพศชาย มีสัญชาติไทย อายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์
2.มีความรู้พื้นฐานไม่ต่ำกว่าชั้นประถมศึกษาตอนต้น
3.เป็นผู้มีความประพฤติเรียบร้อย มีมนุษยสัมพันธ์ดี มีบุคลิกภาพเหมาะสมกับตำแหน่งที่รับผิดชอบ แต่งกายสุภาพ สะอาดเรียบร้อย
4.สุขภาพร่างกายแข็งแรง ได้รับการตรวจสุขภาพโดยมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลของรัฐ ไม่เป็นโรคต้องห้ามตามกฎ กพ. หรือโรคอื่นใดที่เป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติงาน
5.ไม่เคยต้องโทษใดๆ มาก่อน
6.ไม่เป็นผู้ดื่มสุราเป็นอาจินหรือติดยาเสพติดใดๆ
7.มีความขยัน อดทน และรับผิดชอบงานในหน้าที่
8.มีความสามารถปฏิบัติงานได้เป็นอย่างดี และสามารถปฏิบัติงานนอกเวลาราชการได้
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์
โพสเมื่อ : 09 พ.ย. 2563,00:00   อ่าน 54 ครั้ง