ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ ห้องเรียนทั่วไป ชั้นม.4/2563

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ ห้องเรียนทั่วไป ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2563

 

ให้ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อตามรายชื่อ มารายงานตัว มอบตัว และประชุมผู้ปกครอง ในวันศุกร์ที่ 12 มิถุนายน 2563 เวลา 08.30น.-12.00น. ณ หอประชุมโรงเรียนสุไหงโก-ลก

 

หากไม่มามอบตัวตามวัน เวลา ดังกล่าว ถือว่าสละสิทธิ์การเข้าเรียน

 

และดำเนินการมอบตัวนักเรียน ในวันศุกร์ที่ 12 มิถุนายน 2563 (แต่งกายชุดนักเรียนโรงเรียนสุไหงโก-ลก)

 

เอกสารที่ใช้ในการมอบตัว

1.ใบมอบตัวของโรงเรียนสุไหงโก-ลก พร้อมติดรูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว จำนวน 1 รูป

2.สำเนาแสดงผลการเรียน ปพ.1 ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 1 ฉบับ

3.สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของนักเรียน จำนวน 1 ฉบับ

4.สำเนาทะเบียนบ้านของนักเรียน จำนวน 1 ฉบับ

5.สำเนาทะเบียนของบิดา-มารดา จำนวนอย่างละ 1 ฉบับ

6.สำเนาทะเบียนบ้านของผู้ปกครอง (กรณีนักเรียนไม่ได้อยู่กับบิดาหรือมารดา) จำนวน 1 ฉบับ

7.หลักฐานอื่นๆ เช่น ใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล เป็นต้น)

 

หมายเหตุ สำเนาทุกฉบับต้องเซ็นต์รับรองสำเนาถูกต้อง

Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์
โพสเมื่อ : 11 มิ.ย. 2563,00:00   อ่าน 289 ครั้ง