ข่าวประชาสัมพันธ์
Welcome Back To School
Welcome Back To School 

ยินดีต้อนรับเข้าสู่วันเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562

วันที่ 14 พฤษภาคม 2562 
เวลา 09.00น. 
-กิจกรรมปฐมนิเทศและประชุมผู้ปกครองนักเรียนชั้น ม.1
-การถ่ายรูปทำบัตรประจำตัวของนักเรียนชั้น ม.4

เวลา 13.00น.
-กิจกรรมปฐมนิเทศและประชุมผู้ปกครองนักเรียนชั้น ม.4
-การถ่ายรูปทำบัตรประจำตัวของนักเรียนชั้น ม.1

วันที่ 15 พฤษภาคม 2562
เวลา 07.50น. นักเรียนทุกระดับชั้นเข้าแถวทำกิจกรรมหน้าเสาธง ผู้อำนวยการพบนักเรียน รับตารางเรียนจากครูที่ปรึกษา และการทำกิจกรรม Big Cleaning ให้นักเรียนแต่งกายด้วยชุดพละ โดยนำอุปกรณ์การทำความสะอาด เช่น ถังน้ำ,ผ้าขี้ริ้ว,ไม้ถูพื้น มาด้วย

วันที่ 16 พฤษภาคม 2562
เวลา 07.50น. นักเรียนทุกระดับชั้นเข้าแถวทำกิจกรรมหน้าเสาธง และเปิดกิจกรรมการเรียนการสอนเป็นวันแรกของภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562

*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-

สำหรับนักเรียนที่มีความประสงค์จะสมัครเรียนรอบเพิ่มเติม หรือนักเรียนที่มีความประสงค์จะย้ายออก หรือ ย้ายเข้า

-ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น วันอังคาร ที่ 14 พฤษภาคม 2562

-ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย วันพุธที่ 15 พฤษภาคม 2562 

โดยนำเอกสารหลักฐานมายื่นที่ฝ่ายบริหารวิชาการ ในเวลา 09.00น.-12.00น. ดังนี้
-สำเนาปพ.1 จำนวน 1 ฉบับ พร้อมลงสำเนาถูกต้อง
-สำเนาทะเบียนบ้านของนักเรียน บิดา มารดา หรือผู้ปกครอง จำนวนอย่างละ 1 ฉบับ พร้อมลงสำเนาถูกต้อง
-สำเนาบัตรประชาชนของนักเรียน บิดา มารดา หรือผู้ปกครอง จำนวนอย่างละ 1 ฉบับ พร้อมลงสำเนาถูกต้อง
-หลักฐานการเปลี่ยนชื่อ-สกุ
-รูปถ่ายขนาด 1.5 นิ้ว จำนวน 2 รูป
โพสเมื่อ : 01 พ.ค. 2562,00:00   อ่าน 216 ครั้ง