ข่าวประชาสัมพันธ์
ปฏิทินรับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ปีการศึกษา 2562
ปฏิทินรับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ปีการศึกษา 2562

-ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี(SMTE)

-ห้องเรียนพิเศษสองภาษา (Education HUB)

-ห้องเรียนดนตรี

รับสมัครระหว่างวันที่ 23-27 กุมภาพันธ์ 2562 *ไม่เว้นวันหยุดราชการ*

-ห้องเรียนทั่วไป

รับสมัครระหว่างวันที่ 23-27 มีนาคม 2562 *ไม่เว้นวันหยุดราชการ*

ณ ห้องโสตทัศนศึกษา โรงเรียนสุไหงโก-ลก

เอกสารประกอบการสมัคร
1.ใบสมัครของโรงเรียน
2.สำเนาปพ.1 หรือ ปพ.7 ชั้นป.6/ม.3 จำนวน 1 ฉบับ
3.ผลคะแนนสอบ O-NET ของชั้น ป.6/ม.3 จำนวน 1 ฉบับ (ปริ้นจาก www.niets.or.th
4.สำเนาทะเบียนบ้านของนักเรียน จำนวน ฉบับ
5.รูปถ่ายเครื่อฃแบบนักเรียนขนาด 1 นิ้ว จำนวน 3 รูป
6.เอกสารอื่นๆ (ถ้ามี) เช่น เอกสารเปลี่ยนชื่อ-สกุล ฯลฯ
 
โพสเมื่อ : 25 ม.ค. 2562,00:00   อ่าน 314 ครั้ง