ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศ เรื่อง แนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับกัญชาหรือกัญชงในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานราธิวาส
ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานราธิวาส

เรื่อง แนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับกัญชาหรือกัญชงในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานราธิวาส

โดยที่เป็นการสมควรกําหนดมาตรการป้องกันและเฝ้าระวังปัญหาที่อาจเกิดจากการใช้กัญชา หรือกัญชงในนักเรียน นักศึกษา หรือบุคลากร ในสถานศึกษา ส่วนราชการ หรือหน่วยงานในสังกัด และในกํากับของกระทรวงศึกษาธิการ ประกอบกับประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง สมุนไพรควบคุม (กัญชา) พ.ศ. ๒๕๖๕ กําหนดให้ผู้ที่มีอายุต่ำกว่า ๒๐ ปี ไม่สามารถใช้และเข้าถึงกัญชาได้

ดังนั้น สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานราธิวาส จึงประกาศแนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับกัญชาหรือกัญชงในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานราธิวาส ดังนี้

ข้อ ๑ สถานศึกษา ส่วนราชการ หรือหน่วยงานในสังกัดและในกํากับของกระทรวงศึกษาธิการ ห้ามใช้กัญชาหรือกัญชงกับนักเรียน นักศึกษา หรือบุคลากรโดยเด็ดขาด เพราะอาจมีผลต่อการพัฒนาสมอง ของนักเรียน นักศึกษา หรือบุคลากร

ข้อ ๒ ห้ามมิให้นักเรียน นักศึกษา หรือบุคลากร ของสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานราธิวาส ใช้กัญชาหรือกัญชง เพื่อการนันทนาการใดๆ เพราะอาจเกิดผลกระทบต่อสุขภาพได้ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว เช่น อาการทางจิต และระบบ การทํางานต่าง ๆ ของร่างกาย

ข้อ ๓ ให้ผู้บริหารสถานศึกษา ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานราธิวาส กํากับควบคุมร้านค้าที่จําหน่ายอาหารหรือเครื่องดื่มในบริเวณสถานศึกษา ให้งดจําหน่ายอาหาร หรือเครื่องดื่มที่มีการผสมส่วนใด ๆ ของกัญชาหรือกัญชง อีกทั้งห้ามมิให้นักเรียน หรือบุคลากรของสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานราธิวาส นำอาหารหรือเครื่องดื่มที่มีการผสมส่วนใดๆ ของกัญชาหรือกัญชงเข้ามาบริโภคในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานราธิวาสอย่างเด็ดขาด

ข้อ ๔ ให้ผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานราธิวาส ส่งเสริม สนับสนุนให้มีการจัดกิจกรรม การจัดการเรียนการสอน การฝึกอบรม หรือการผลิตสื่อนวัตกรรม เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการใช้กัญชาหรือกัญชง และอันตรายที่อาจเกิดขึ้นจากการใช้สารสกัดจากทุกส่วนของพืชกัญชาหรือกัญชงที่เกินปริมาณ ตามที่กระทรวงสาธารณสุขประกาศกำหนดให้แก่นักเรียน บุคลากร ผู้ปกครอง ประชาชน หรือชุมชน ที่อยู่อาศัยบริเวณใกล้เคียงกับสถานศึกษาเพื่อสร้างสังคมที่ปลอดภัยจากอันตรายของกัญชาหรือกัญชง

ข้อ ๕ การใช้กัญชาหรือกัญชงเพื่อการรักษาต้องอยู่ภายใต้การควบคุมของแพทย์ หรือการใช้ กัญชาหรือกัญชงเพื่อการศึกษาวิจัย ต้องอยู่ภายใต้การกํากับ ควบคุม และดูแลอย่างใกล้ชิดของ ผู้บริหารสถานศึกษา

ข้อ ๖ นอกจากแนวทางที่กําหนดไว้ในประกาศฉบับนี้แล้ว ผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานราธิวาส อาจออกมาตรการหรือแนวทางปฏิบัติเพิ่มเติมเพื่อป้องกันปัญหาที่อาจจะเกิดจาก กัญชาหรือกัญชงได้ ทั้งนี้ เพื่อให้เหมาะสมและสอดคล้องกับบริบทของในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานราธิวาส

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์
โพสเมื่อ : 05 ก.ค. 2565,11:42   อ่าน 351 ครั้ง