กิจกรรมของผู้บริหารโรงเรียน
ฉบับที่ 51 (11 ก.ค.62)

11 กรกฎาคม 2562 ศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด อำเภอสุไหงโก-ลก (ศป.ปส.อ.สุไหงโก-ลก) ดำเนินการตามแผนปฏิบัติการโครงการผู้นำศาสนาพูดหน้าเสาธง ปี2562 โดยนายปรีชา นวลน้อย นายอำเภอสุไหงโก-ลก มอบหมายให้ นาง   สุปราณี ใสบริสุทธิ์ ปลัดอำเภอสุไหงโก-ลก เป็นผู้แทนพบปะกับผู้บริหาร คณะครู บุคลากร และ นักเรียนโรงเรียนสุไหง  โก-ลก พร้อมด้วย ผู้บังคับการหน่วยเฉพาะกิจนราธิวาส 36, โต๊ะอีหม่าม, เจ้าหน้าที่ตำรวจ สถานีตำรวจภูธรสุไหงโก-ลก ร่วมเคารพธงชาติ โดยมีนายปวิช บุญสวัสดิ์ รองผู้อำนวยการ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนสุไหงโก-ลก ให้การต้อนรับและพบปะกับนักเรียน ณ บริเวณลานหน้าเสาธงโรงเรียนสุไหงโก-ลก

 

 

เวลา 09.00น. ฝ่ายบริหารกิจการนักเรียน ฝ่ายบริหารวิชาการ โรงเรียนสุไหงโก-ลก ดำเนินการประชุมผู้ปกครอง และนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่มีปัญหาทางด้านการเรียน เพื่อร่วมกันปรับปรุง แก้ไข พฤติกรรมของนักเรียน ณ ห้องโสตทัศนศึกษา โรงเรียนสุไหงโก-ลก

เวลา 13.00น. ได้รับเกียรติจาก ว่าที่ร้อยตรี มูฮาเดร์ นิทัศน์นวเดชากุล ครูฝึกป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย หัวหน้าฝ่ายปฏิบัติการกู้ชีพกู้ภัย ศูนย์อปพร.จังหวัดนราธิวาส มาให้ความรู้เกี่ยวกับสาธารณภัย และการเอาตัวรอดเมื่อเกิดเหตุอันตรายต่างๆให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 2 ณ หอประชุมโรงเรียนสุไหงโก-ลก


 

Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์
โพสเมื่อ : 11 ก.ค. 2562,00:00   อ่าน 80 ครั้ง