กฏหมายที่เกี่ยวข้อง

O6 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
Adobe Acrobat Document O6 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 123.93 KB
O6-1 พรบ.การศึกษาแห่งชาติ
Adobe Acrobat Document O6-1 พรบ.การศึกษาแห่งชาติ   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 147.84 KB
O6-2 พระราชบัญญัติ ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547
Adobe Acrobat Document O6-2 พระราชบัญญัติ ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 267.87 KB
O6-3 พระราชบัญญัติ ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2551
Adobe Acrobat Document O6-3 พระราชบัญญัติ ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2551   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 109 KB
O6-4 พระราชบัญญัติ ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ฉบับที่ 3 พ.ศ.2553
Adobe Acrobat Document O6-4 พระราชบัญญัติ ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ฉบับที่ 3 พ.ศ.2553   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 83.36 KB
O6-5 พระราชบัญญัติ-ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ-ฉบับที่-3-พ.ศ.-2562-2

Adobe Acrobat Document O6-5 พระราชบัญญัติ-ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ-ฉบับที่-3-พ.ศ.-2562-2   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 138.02 KB
O6-6 พระราชบัญญัติ-ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ-ฉบับที่-3-พ.ศ.-2562-2 
Adobe Acrobat Document O6-6 พระราชบัญญัติ-ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ-ฉบับที่-3-พ.ศ.-2562-2   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 156.84 KB
O6-7 พระราชบัญญัติ-การศึกษาภาคบังคับ-พ.ศ.-2545
Adobe Acrobat Document O6-7 พระราชบัญญัติ-การศึกษาภาคบังคับ-พ.ศ.-2545   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 37.6 KB
O6-8 พระราชบัญญัติ-พื้นที่นวัตกรรมการศึกษา-พ.ศ.-๒๕๖๒ 
Adobe Acrobat Document O6-8 พระราชบัญญัติ-พื้นที่นวัตกรรมการศึกษา-พ.ศ.-๒๕๖๒   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 208.79 KB