ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
อื่นๆ
หน้าปกลดเวลาเรียน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 270.48 KB 140
รายชื่อนักเรียนมุสลิม Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 169.05 KB 171
ฝ่ายบริหารนโยบายและแผน
ตัวอย่าง-แบบสรุปโครงการที่ยังไม่ดำเนินการ Word Document ขนาดไฟล์ 88.1 KB 7
กลยุทธิ์ 2561-2564 RAR Archive ขนาดไฟล์ 1.08 MB 6
แผนปฏิบัติการ ปี 2562 10
มาตรฐานการศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน Word Document ขนาดไฟล์ 27.5 KB 5
แบบฟอร์มผลการดำเนินโครงการแบบที่ 2 Word Document ขนาดไฟล์ 47.63 KB 7
รายงานประเมินตนเองของสถานศึกษา2561(SAR) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.66 MB 83
แบบอักษร TH-Sarabun-PSK ZIP Archive ขนาดไฟล์ 188.15 KB 173
แบบฟอร์มการเขียนโครงการ Word Document ขนาดไฟล์ 264.5 KB 658
ตัวอย่างแบบประเมินโครงการ Word Document ขนาดไฟล์ 272.5 KB 1130
ฝ่ายเทคโนโลยี
โลโก้โรงเรียน RAR Archive ขนาดไฟล์ 785.15 KB 359
ฝ่ายบริหารวิชาการ
โครงการสอน Word Document ขนาดไฟล์ 109.5 KB 108
แบบบันทึกผลการเรียนประจำรายวิชา(ปพ.5) ZIP Archive ขนาดไฟล์ 523.69 KB 69
แบบบันทึกคะแนน1/2560 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 222.09 KB 107
แบบบันทึกคะแนน ม.6 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 43.87 KB 124
แบบบันทึกคะแนน ม.5 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 46.88 KB 120
แบบบันทึกคะแนน ม.4 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 44.57 KB 130
แบบบันทึกคะแนน ม.3 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 41.96 KB 122
แบบบันทึกคะแนน ม.2 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 46.21 KB 120
แบบบันทึกคะแนน ม.1 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 41.93 KB 155
แบบบันทึกคะแนนวัดผล Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 24.43 KB 155
ฝ่ายกิจการนักเรียน
แบบฟอร์มเยี่ยมบ้าน 61 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 29.25 KB 60
แบบคำนวณการคัดกรองนักเรียน SDQ Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 783.5 KB 204
ฝ่ายบุคคล
รายงานผลการปฏิบัติงาน และผลการประเมินตนเองรายบุคคล SAR Word Document ขนาดไฟล์ 405.1 KB 139
แบบประเมินพนักงานราชการ Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 74.32 KB 86
บันทึกข้อความขอไปราชการของผอ.ของรอง ผอ. (ในเขตพื้นที่การศึกษา) Word Document ขนาดไฟล์ 58.5 KB 53
บันทึกข้อความขอไปราชการของครู และบุคลากรในโรงเรียน Word Document ขนาดไฟล์ 68 KB 61
บันทึกข้อความขอไปราชการของ ผอ.(นอกเขตพื้นที่การศึกษา) Word Document ขนาดไฟล์ 56 KB 54
แบบรายงานสรุปการไปราชการทั่วไป Word Document ขนาดไฟล์ 157.5 KB 105
แบบรายงานสรุปการไปราชการ(คูปอง10,000 บาท) Word Document ขนาดไฟล์ 349 KB 113
แบบขออนุญาตไปต่างประเทศ Word Document ขนาดไฟล์ 118.5 KB 56
ระเบียบพานักเรียน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 43.51 KB 89
ระเบียบการเดินทางไปราชการ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.06 MB 93
แนวปฏิบัติพานักเรียน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 958.8 KB 88
แบบสรุปการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน Word Document ขนาดไฟล์ 64.5 KB 115
แบบสรุปการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของของนักการภารโรง Word Document ขนาดไฟล์ 16.75 KB 133
แบบสรุปการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของลูกจ้างชั่วคราว-lab-boy Word Document ขนาดไฟล์ 59 KB 134
แบบสรุปการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของลูกจ้างประจำ Word Document ขนาดไฟล์ 68.5 KB 134
แบบสรุปการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งครูจ้างสอน Word Document ขนาดไฟล์ 27.71 KB 123
แบบสรุปการประเมินผลการบฏิบัติงานของพนักงานราชการ Word Document ขนาดไฟล์ 119.5 KB 139
แบบประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของของเจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน Word Document ขนาดไฟล์ 55 KB 3273
แบบประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของของลูกจ้างชั่วคราว-lab-boy Word Document ขนาดไฟล์ 47 KB 748
แบบประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของนักการภารโรง Word Document ขนาดไฟล์ 15.89 KB 150
แบบประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของลูกจ้างชั่วคราว-ครูผู้สอน Word Document ขนาดไฟล์ 80 KB 140
แบบประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของลูกจ้างประจำ Word Document ขนาดไฟล์ 58 KB 139
ฝ่ายงบประมาณและสินทรัพย์
แบบฟอร์มการจัดซื้อ Word Document ขนาดไฟล์ 58 KB 8
แบบฟอร์มการสั่งจ้าง-กรณีงบเกิน10000 Word Document ขนาดไฟล์ 76.5 KB 7
แบบฟอร์มการจัดจ้าง Word Document ขนาดไฟล์ 55.5 KB 7
แบบฟอร์มการสั่งซื้อ-กรณีงบเกิน10000 Word Document ขนาดไฟล์ 76.5 KB 6