ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
อื่นๆ
หน้าปกลดเวลาเรียน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 270.48 KB 80
รายชื่อนักเรียนมุสลิม Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 169.05 KB 101
ฝ่ายบริหารนโยบายและแผน
แบบอักษร TH-Sarabun-PSK ZIP Archive ขนาดไฟล์ 188.15 KB 122
แบบฟอร์มการเขียนโครงการ Word Document ขนาดไฟล์ 264.5 KB 595
ตัวอย่างแบบประเมินโครงการ Word Document ขนาดไฟล์ 272.5 KB 1064
ฝ่ายเทคโนโลยี
แบบบันทึกข้อมูลบัตรนักเรียนปีการศึกษา 60 61
แบบบันทึกทำบัตรนักเรียน Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 13.21 KB 144
โลโก้โรงเรียน RAR Archive ขนาดไฟล์ 785.15 KB 272
ฝ่ายบริหารวิชาการ
แบบบันทึกคะแนน1/2560 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 222.09 KB 51
แบบบันทึกคะแนน ม.6 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 43.87 KB 60
แบบบันทึกคะแนน ม.5 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 46.88 KB 67
แบบบันทึกคะแนน ม.4 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 44.57 KB 64
แบบบันทึกคะแนน ม.3 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 41.96 KB 64
แบบบันทึกคะแนน ม.2 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 46.21 KB 64
แบบบันทึกคะแนน ม.1 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 41.93 KB 85
แบบบันทึกคะแนนวัดผล Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 24.43 KB 94
ฝ่ายกิจการนักเรียน
แบบคำนวณการคัดกรองนักเรียน SDQ Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 783.5 KB 146
ฝ่ายบุคคล
ระเบียบพานักเรียน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 43.51 KB 41
ระเบียบการเดินทางไปราชการ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.06 MB 37
บันทึกข้อความขอไปราชการนอกเขต Word Document ขนาดไฟล์ 58.5 KB 43
บันทึกข้อความขอไปราชการในเขต Word Document ขนาดไฟล์ 77.5 KB 39
แบบรายงานสรุปการไปราชการทั่วไป Word Document ขนาดไฟล์ 60.5 KB 45
แบบรายงานสรุปการไปราชการ(คูปอง10,000 บาท) Word Document ขนาดไฟล์ 59.5 KB 47
แบบขออนุญาตไปต่างประเทศ Word Document ขนาดไฟล์ 116.5 KB 38
แนวปฏิบัติพานักเรียน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 958.8 KB 40
แบบสรุปการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน Word Document ขนาดไฟล์ 64.5 KB 63
แบบสรุปการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของของนักการภารโรง Word Document ขนาดไฟล์ 16.75 KB 78
แบบสรุปการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของลูกจ้างชั่วคราว-lab-boy Word Document ขนาดไฟล์ 59 KB 76
แบบสรุปการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของลูกจ้างประจำ Word Document ขนาดไฟล์ 68.5 KB 72
แบบสรุปการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งครูจ้างสอน Word Document ขนาดไฟล์ 27.71 KB 73
แบบสรุปการประเมินผลการบฏิบัติงานของพนักงานราชการ Word Document ขนาดไฟล์ 119.5 KB 71
แบบประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของของเจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน Word Document ขนาดไฟล์ 55 KB 1324
แบบประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของของลูกจ้างชั่วคราว-lab-boy Word Document ขนาดไฟล์ 47 KB 255
แบบประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของนักการภารโรง Word Document ขนาดไฟล์ 15.89 KB 93
แบบประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของลูกจ้างชั่วคราว-ครูผู้สอน Word Document ขนาดไฟล์ 80 KB 84
แบบประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของลูกจ้างประจำ Word Document ขนาดไฟล์ 58 KB 79
แบบประเมินการปฏิบัติงานของพนักงานราชการ Word Document ขนาดไฟล์ 154 KB 562