ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
อื่นๆ
Sungaikolok Model Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.8 MB 223
หน้าปกลดเวลาเรียน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 270.48 KB 364
รายชื่อนักเรียนมุสลิม Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 169.05 KB 397
ฝ่ายบริหารนโยบายและแผน
ยุทธศาสตร์ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา-เขต-15 Word Document ขนาดไฟล์ 13.51 KB 147
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา-ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน Word Document ขนาดไฟล์ 13.49 KB 146
แบบฟอร์มรายงานโครงการ-ปีงบประมาณ2563 Word Document ขนาดไฟล์ 46.51 KB 156
แบบสรุปโครงการ-ปีงบประมาณ2564 Word Document ขนาดไฟล์ 18.48 KB 163
กลยุทธ์โรงเรียนสุไหงโกลก-ปีงบประมาณ2564 Word Document ขนาดไฟล์ 12.77 KB 147
บันทึกข้อความชี้แจงไม่ทำโครงการ-ปีงบประมาณ2564 Word Document ขนาดไฟล์ 67 KB 147
แบบฟอร์มโครงการ-ปีงบประมาณ2564 Word Document ขนาดไฟล์ 36.52 KB 172
มาตรฐานการศึกษา Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 349.51 KB 5456
ปกSAR ระดับกลุ่มสาระ Unkown Document ขนาดไฟล์ 2.49 MB 240
SAR ระดับกลุ่มสาระฯ Word Document ขนาดไฟล์ 122.37 KB 256
กลยุทธิ์ 2561-2564 RAR Archive ขนาดไฟล์ 1.08 MB 233
แผนปฏิบัติการ ปี 2562 253
มาตรฐานการศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน Word Document ขนาดไฟล์ 27.5 KB 234
รายงานประเมินตนเองของสถานศึกษา2561(SAR) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.66 MB 335
ตัวอย่างแบบประเมินโครงการ Word Document ขนาดไฟล์ 272.5 KB 1370
ฝ่ายเทคโนโลยี
โลโก้โรงเรียน RAR Archive ขนาดไฟล์ 785.15 KB 591
ฝ่ายบริหารวิชาการ
ตารางเรียนของนักเรียน 223
ตารางการใช้ห้องเรียน 212
แบบบันทึก PLC Word Document ขนาดไฟล์ 43.32 KB 245
โครงการสอน Word Document ขนาดไฟล์ 109.5 KB 455
แบบบันทึกผลการเรียนประจำรายวิชา(ปพ.5) ZIP Archive ขนาดไฟล์ 523.69 KB 275
แบบบันทึกคะแนน1/2560 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 222.09 KB 316
แบบบันทึกคะแนน ม.6 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 43.87 KB 347
แบบบันทึกคะแนน ม.5 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 46.88 KB 322
แบบบันทึกคะแนน ม.4 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 44.57 KB 353
แบบบันทึกคะแนน ม.3 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 41.96 KB 356
แบบบันทึกคะแนน ม.2 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 46.21 KB 343
แบบบันทึกคะแนน ม.1 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 41.93 KB 367
แบบบันทึกคะแนนวัดผล Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 24.43 KB 360
ฝ่ายกิจการนักเรียน
บันทึกการปฏิบ้ติหน้าที่ครูเวรประจำวันศุกร์ Word Document ขนาดไฟล์ 166.5 KB 205
บันทึกการปฏิบ้ติหน้าที่ครูเวรประจำวันพฤหัสบดี Word Document ขนาดไฟล์ 166 KB 200
บันทึกการปฏิบ้ติหน้าที่ครูเวรประจำวันพุธ Word Document ขนาดไฟล์ 166.5 KB 406
บันทึกการปฏิบ้ติหน้าที่ครูเวรประจำวันอังคาร Word Document ขนาดไฟล์ 164 KB 209
บันทึกการปฏิบ้ติหน้าที่ครูเวรประจำวันจันทร์ Word Document ขนาดไฟล์ 164.5 KB 210
แบบฟอร์มเยี่ยมบ้าน 61 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 29.25 KB 275
แบบคำนวณการคัดกรองนักเรียน SDQ Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 783.5 KB 413
ฝ่ายบุคคล
SAR ประจำปีการศึกษา 2562 Word Document ขนาดไฟล์ 402.48 KB 281
ฝ่ายงบประมาณและสินทรัพย์
แบบฟอร์มการจัดซื้อ Word Document ขนาดไฟล์ 58 KB 227
แบบฟอร์มการสั่งจ้าง-กรณีงบเกิน10000 Word Document ขนาดไฟล์ 76.5 KB 222
แบบฟอร์มการจัดจ้าง Word Document ขนาดไฟล์ 55.5 KB 211
แบบฟอร์มการสั่งซื้อ-กรณีงบเกิน10000 Word Document ขนาดไฟล์ 76.5 KB 200
ฝ่ายบริหารทั่วไป
ใบยืม วัสดุ-อุปกรณ์ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 445.78 KB 188
แบบคำขอใช้อาคารสถานที่ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 46.5 KB 275