ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
อื่นๆ
Sungaikolok Model Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.8 MB 40
หน้าปกลดเวลาเรียน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 270.48 KB 182
รายชื่อนักเรียนมุสลิม Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 169.05 KB 215
ฝ่ายบริหารนโยบายและแผน
มาตรฐานการศึกษา Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 349.51 KB 3141
ปกSAR ระดับกลุ่มสาระ Unkown Document ขนาดไฟล์ 2.49 MB 64
SAR ระดับกลุ่มสาระฯ Word Document ขนาดไฟล์ 122.37 KB 73
แบบฟอร์มโครงการปี2563 Word Document ขนาดไฟล์ 23.44 KB 174
ตัวอย่าง-แบบสรุปโครงการที่ยังไม่ดำเนินการ Word Document ขนาดไฟล์ 88.1 KB 64
กลยุทธิ์ 2561-2564 RAR Archive ขนาดไฟล์ 1.08 MB 50
แผนปฏิบัติการ ปี 2562 74
มาตรฐานการศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน Word Document ขนาดไฟล์ 27.5 KB 51
แบบฟอร์มผลการดำเนินโครงการแบบที่ 2 Word Document ขนาดไฟล์ 47.63 KB 66
รายงานประเมินตนเองของสถานศึกษา2561(SAR) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.66 MB 157
แบบอักษร TH-Sarabun-PSK ZIP Archive ขนาดไฟล์ 188.15 KB 192
แบบฟอร์มการเขียนโครงการ Word Document ขนาดไฟล์ 264.5 KB 688
ตัวอย่างแบบประเมินโครงการ Word Document ขนาดไฟล์ 272.5 KB 1173
ฝ่ายเทคโนโลยี
โลโก้โรงเรียน RAR Archive ขนาดไฟล์ 785.15 KB 411
ฝ่ายบริหารวิชาการ
ตารางเรียนของนักเรียน 38
ตารางการใช้ห้องเรียน 28
แบบบันทึก PLC Word Document ขนาดไฟล์ 43.32 KB 61
โครงการสอน Word Document ขนาดไฟล์ 109.5 KB 266
แบบบันทึกผลการเรียนประจำรายวิชา(ปพ.5) ZIP Archive ขนาดไฟล์ 523.69 KB 96
แบบบันทึกคะแนน1/2560 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 222.09 KB 135
แบบบันทึกคะแนน ม.6 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 43.87 KB 162
แบบบันทึกคะแนน ม.5 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 46.88 KB 144
แบบบันทึกคะแนน ม.4 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 44.57 KB 176
แบบบันทึกคะแนน ม.3 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 41.96 KB 167
แบบบันทึกคะแนน ม.2 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 46.21 KB 148
แบบบันทึกคะแนน ม.1 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 41.93 KB 184
แบบบันทึกคะแนนวัดผล Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 24.43 KB 180
ฝ่ายกิจการนักเรียน
บันทึกการปฏิบ้ติหน้าที่ครูเวรประจำวันศุกร์ Word Document ขนาดไฟล์ 166.5 KB 26
บันทึกการปฏิบ้ติหน้าที่ครูเวรประจำวันพฤหัสบดี Word Document ขนาดไฟล์ 166 KB 20
บันทึกการปฏิบ้ติหน้าที่ครูเวรประจำวันพุธ Word Document ขนาดไฟล์ 166.5 KB 55
บันทึกการปฏิบ้ติหน้าที่ครูเวรประจำวันอังคาร Word Document ขนาดไฟล์ 164 KB 28
บันทึกการปฏิบ้ติหน้าที่ครูเวรประจำวันจันทร์ Word Document ขนาดไฟล์ 164.5 KB 27
แบบฟอร์มเยี่ยมบ้าน 61 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 29.25 KB 95
แบบคำนวณการคัดกรองนักเรียน SDQ Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 783.5 KB 228
ฝ่ายบุคคล
SAR ประจำปีการศึกษา 2562 Word Document ขนาดไฟล์ 402.48 KB 90
ฝ่ายงบประมาณและสินทรัพย์
แบบฟอร์มการจัดซื้อ Word Document ขนาดไฟล์ 58 KB 37
แบบฟอร์มการสั่งจ้าง-กรณีงบเกิน10000 Word Document ขนาดไฟล์ 76.5 KB 38
แบบฟอร์มการจัดจ้าง Word Document ขนาดไฟล์ 55.5 KB 29
แบบฟอร์มการสั่งซื้อ-กรณีงบเกิน10000 Word Document ขนาดไฟล์ 76.5 KB 23
ฝ่ายบริหารทั่วไป
ใบยืม วัสดุ-อุปกรณ์ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 445.78 KB 8
แบบคำขอใช้อาคารสถานที่ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 46.5 KB 42