ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
อื่นๆ
รายชื่อนักเรียนมุสลิม Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 169.05 KB 56
หน้าปกลดเวลาเรียน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 270.48 KB 38
ฝ่ายบริหารนโยบายและแผน
ตัวอย่างแบบประเมินโครงการ Word Document ขนาดไฟล์ 272.5 KB 1026
แบบฟอร์มการเขียนโครงการ Word Document ขนาดไฟล์ 264.5 KB 554
แบบอักษร TH-Sarabun-PSK ZIP Archive ขนาดไฟล์ 188.15 KB 86
ฝ่ายเทคโนโลยี
โลโก้โรงเรียน RAR Archive ขนาดไฟล์ 785.15 KB 222
แบบบันทึกทำบัตรนักเรียน Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 13.21 KB 108
แบบบันทึกข้อมูลบัตรนักเรียนปีการศึกษา 60 25
ฝ่ายบริหารวิชาการ
แบบบันทึกคะแนนวัดผล Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 24.43 KB 55
แบบบันทึกคะแนน ม.1 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 41.93 KB 43
แบบบันทึกคะแนน ม.2 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 46.21 KB 26
แบบบันทึกคะแนน ม.3 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 41.96 KB 28
แบบบันทึกคะแนน ม.4 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 44.57 KB 26
แบบบันทึกคะแนน ม.5 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 46.88 KB 31
แบบบันทึกคะแนน ม.6 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 43.87 KB 23
แบบบันทึกคะแนน1/2560 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 222.09 KB 12
ฝ่ายกิจการนักเรียน
แบบคำนวณการคัดกรองนักเรียน SDQ Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 783.5 KB 108
ฝ่ายบุคคล
แบบประเมินการปฏิบัติงานของพนักงานราชการ Word Document ขนาดไฟล์ 154 KB 416
แบบประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของลูกจ้างประจำ Word Document ขนาดไฟล์ 58 KB 40
แบบประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของลูกจ้างชั่วคราว-ครูผู้สอน Word Document ขนาดไฟล์ 80 KB 43
แบบประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของนักการภารโรง Word Document ขนาดไฟล์ 15.89 KB 51
แบบประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของของลูกจ้างชั่วคราว-lab-boy Word Document ขนาดไฟล์ 47 KB 113
แบบประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของของเจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน Word Document ขนาดไฟล์ 55 KB 577
แบบสรุปการประเมินผลการบฏิบัติงานของพนักงานราชการ Word Document ขนาดไฟล์ 119.5 KB 33
แบบสรุปการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งครูจ้างสอน Word Document ขนาดไฟล์ 27.71 KB 37
แบบสรุปการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของลูกจ้างประจำ Word Document ขนาดไฟล์ 68.5 KB 34
แบบสรุปการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของลูกจ้างชั่วคราว-lab-boy Word Document ขนาดไฟล์ 59 KB 35
แบบสรุปการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของของนักการภารโรง Word Document ขนาดไฟล์ 16.75 KB 37
แบบสรุปการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน Word Document ขนาดไฟล์ 64.5 KB 27
แนวปฏิบัติพานักเรียน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 958.8 KB 4
แบบขออนุญาตไปต่างประเทศ Word Document ขนาดไฟล์ 116.5 KB 8
แบบรายงานสรุปการไปราชการ(คูปอง10,000 บาท) Word Document ขนาดไฟล์ 59.5 KB 14
แบบรายงานสรุปการไปราชการทั่วไป Word Document ขนาดไฟล์ 60.5 KB 10
บันทึกข้อความขอไปราชการในเขต Word Document ขนาดไฟล์ 77.5 KB 6
บันทึกข้อความขอไปราชการนอกเขต Word Document ขนาดไฟล์ 58.5 KB 7
ระเบียบการเดินทางไปราชการ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.06 MB 5
ระเบียบพานักเรียน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 43.51 KB 6