ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
อื่นๆ
หน้าปกลดเวลาเรียน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 270.48 KB 122
รายชื่อนักเรียนมุสลิม Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 169.05 KB 152
ฝ่ายบริหารนโยบายและแผน
รายงานประเมินตนเองของสถานศึกษา2561(SAR) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.66 MB 42
แบบอักษร TH-Sarabun-PSK ZIP Archive ขนาดไฟล์ 188.15 KB 159
แบบฟอร์มการเขียนโครงการ Word Document ขนาดไฟล์ 264.5 KB 643
ตัวอย่างแบบประเมินโครงการ Word Document ขนาดไฟล์ 272.5 KB 1111
ฝ่ายเทคโนโลยี
แบบบันทึกข้อมูลบัตรนักเรียนปีการศึกษา 60 99
แบบบันทึกทำบัตรนักเรียน Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 13.21 KB 185
โลโก้โรงเรียน RAR Archive ขนาดไฟล์ 785.15 KB 338
ฝ่ายบริหารวิชาการ
แบบบันทึกผลการเรียนประจำรายวิชา(ปพ.5) ZIP Archive ขนาดไฟล์ 523.69 KB 45
แบบบันทึกคะแนน1/2560 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 222.09 KB 96
แบบบันทึกคะแนน ม.6 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 43.87 KB 102
แบบบันทึกคะแนน ม.5 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 46.88 KB 103
แบบบันทึกคะแนน ม.4 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 44.57 KB 112
แบบบันทึกคะแนน ม.3 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 41.96 KB 111
แบบบันทึกคะแนน ม.2 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 46.21 KB 107
แบบบันทึกคะแนน ม.1 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 41.93 KB 140
แบบบันทึกคะแนนวัดผล Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 24.43 KB 140
ฝ่ายกิจการนักเรียน
แบบฟอร์มเยี่ยมบ้าน 61 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 29.25 KB 45
แบบคำนวณการคัดกรองนักเรียน SDQ Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 783.5 KB 188
ฝ่ายบุคคล
แบบประเมินพนักงานราชการ Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 74.32 KB 62
บันทึกข้อความขอไปราชการของผอ.ของรอง ผอ. (ในเขตพื้นที่การศึกษา) Word Document ขนาดไฟล์ 58.5 KB 41
บันทึกข้อความขอไปราชการของครู และบุคลากรในโรงเรียน Word Document ขนาดไฟล์ 68 KB 47
บันทึกข้อความขอไปราชการของ ผอ.(นอกเขตพื้นที่การศึกษา) Word Document ขนาดไฟล์ 56 KB 45
แบบรายงานสรุปการไปราชการทั่วไป Word Document ขนาดไฟล์ 157.5 KB 87
แบบรายงานสรุปการไปราชการ(คูปอง10,000 บาท) Word Document ขนาดไฟล์ 349 KB 81
แบบขออนุญาตไปต่างประเทศ Word Document ขนาดไฟล์ 118.5 KB 40
ระเบียบพานักเรียน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 43.51 KB 79
ระเบียบการเดินทางไปราชการ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.06 MB 80
แนวปฏิบัติพานักเรียน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 958.8 KB 77
แบบสรุปการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน Word Document ขนาดไฟล์ 64.5 KB 99
แบบสรุปการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของของนักการภารโรง Word Document ขนาดไฟล์ 16.75 KB 118
แบบสรุปการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของลูกจ้างชั่วคราว-lab-boy Word Document ขนาดไฟล์ 59 KB 122
แบบสรุปการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของลูกจ้างประจำ Word Document ขนาดไฟล์ 68.5 KB 115
แบบสรุปการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งครูจ้างสอน Word Document ขนาดไฟล์ 27.71 KB 109
แบบสรุปการประเมินผลการบฏิบัติงานของพนักงานราชการ Word Document ขนาดไฟล์ 119.5 KB 122
แบบประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของของเจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน Word Document ขนาดไฟล์ 55 KB 2682
แบบประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของของลูกจ้างชั่วคราว-lab-boy Word Document ขนาดไฟล์ 47 KB 610
แบบประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของนักการภารโรง Word Document ขนาดไฟล์ 15.89 KB 133
แบบประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของลูกจ้างชั่วคราว-ครูผู้สอน Word Document ขนาดไฟล์ 80 KB 126
แบบประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของลูกจ้างประจำ Word Document ขนาดไฟล์ 58 KB 120