ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
อื่นๆ
Sungaikolok Model Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.8 MB 146791
หน้าปกลดเวลาเรียน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 270.48 KB 146726
รายชื่อนักเรียนมุสลิม Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 169.05 KB 146655
ฝ่ายบริหารนโยบายและแผน
แบบฟอร์มโครงการ-ปีงบประมาณ2565 Word Document ขนาดไฟล์ 50.58 KB 123864
แบบสรุปโครงการ-ปีงบประมาณ2565 Word Document ขนาดไฟล์ 23.31 KB 123818
ยุทธศาสตร์ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา-เขต-15 Word Document ขนาดไฟล์ 13.51 KB 146659
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา-ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน Word Document ขนาดไฟล์ 13.49 KB 146657
แบบฟอร์มรายงานโครงการ-ปีงบประมาณ2563 Word Document ขนาดไฟล์ 46.51 KB 146648
แบบสรุปโครงการ-ปีงบประมาณ2564 Word Document ขนาดไฟล์ 18.48 KB 146684
กลยุทธ์โรงเรียนสุไหงโกลก-ปีงบประมาณ2564 Word Document ขนาดไฟล์ 12.77 KB 146508
บันทึกข้อความชี้แจงไม่ทำโครงการ-ปีงบประมาณ2564 Word Document ขนาดไฟล์ 67 KB 150246
แบบฟอร์มโครงการ-ปีงบประมาณ2564 Word Document ขนาดไฟล์ 36.52 KB 146415
มาตรฐานการศึกษา Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 349.51 KB 149853
ปกSAR ระดับกลุ่มสาระ Unkown Document ขนาดไฟล์ 2.49 MB 146673
SAR ระดับกลุ่มสาระฯ Word Document ขนาดไฟล์ 122.37 KB 146618
กลยุทธิ์ 2561-2564 RAR Archive ขนาดไฟล์ 1.08 MB 146739
แผนปฏิบัติการ ปี 2562 146615
มาตรฐานการศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน Word Document ขนาดไฟล์ 27.5 KB 146645
รายงานประเมินตนเองของสถานศึกษา2561(SAR) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.66 MB 146638
ตัวอย่างแบบประเมินโครงการ Word Document ขนาดไฟล์ 272.5 KB 163626
ฝ่ายเทคโนโลยี
โลโก้ตัดพื้นหลัง ขาวดำ RAR Archive ขนาดไฟล์ 274.29 KB 146373
โลโก้ตัดพื้นหลัง RAR Archive ขนาดไฟล์ 2.26 MB 146581
โลโก้โรงเรียน RAR Archive ขนาดไฟล์ 2.26 MB 146684
ฝ่ายบริหารวิชาการ
>รายชื่อนักเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา2564 122029
>ตารางเรียนนักเรียน ภาคเรียนที่2/2564 123864
>รายชื่อนักเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 146715
รายชื่อครูที่ปรีกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 118.52 KB 146818
ตารางเรียนนักเรียน ภาคเรียนที่1/2564 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 4.72 MB 146402
แบบฟอร์มแผนการจัดการเรียนรู้ Word Document ขนาดไฟล์ 34.5 KB 146395
ปกโครงการสอนกลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษา PowerPoint Presentation ขนาดไฟล์ 3.06 MB 146459
ปกโครงการสอนกลุ่มสาระศิลปศึกษา PowerPoint Presentation ขนาดไฟล์ 2.85 MB 146402
ปกโครงการสอนกลุ่มสาระการงานอาชีพ PowerPoint Presentation ขนาดไฟล์ 3.06 MB 146760
ปกโครงการสอนกลุ่มสาระสังคมศึกษาฯ PowerPoint Presentation ขนาดไฟล์ 3.06 MB 146363
ปกโครงการสอนกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ PowerPoint Presentation ขนาดไฟล์ 2.85 MB 146488
ปกโครงการสอนกลุ่มสาระภาษาไทย PowerPoint Presentation ขนาดไฟล์ 3.03 MB 146525
ปกโครงการสอนกลุ่มสาระคณิตศาสตร์ PowerPoint Presentation ขนาดไฟล์ 3.05 MB 146736
ปกโครงการสอนกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ PowerPoint Presentation ขนาดไฟล์ 3.09 MB 146366
>รายชื่อนักเรียนปีการศึกษา 2/2563 146472
>ตารางเรียนของนักเรียน 146426
>ตารางการใช้ห้องเรียน 146429
แบบบันทึก PLC Word Document ขนาดไฟล์ 43.32 KB 146731
โครงการสอน Word Document ขนาดไฟล์ 109.5 KB 151458
แบบบันทึกผลการเรียนประจำรายวิชา(ปพ.5) ZIP Archive ขนาดไฟล์ 523.69 KB 146584
แบบบันทึกคะแนน1/2560 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 222.09 KB 146718
แบบบันทึกคะแนน ม.6 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 43.87 KB 146750
แบบบันทึกคะแนน ม.5 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 46.88 KB 146651
แบบบันทึกคะแนน ม.4 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 44.57 KB 146365
แบบบันทึกคะแนน ม.3 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 41.96 KB 146483
แบบบันทึกคะแนน ม.2 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 46.21 KB 146377
แบบบันทึกคะแนน ม.1 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 41.93 KB 146518
แบบบันทึกคะแนนวัดผล Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 24.43 KB 146685
ฝ่ายกิจการนักเรียน
บันทึกการปฏิบ้ติหน้าที่ครูเวรประจำวันศุกร์ Word Document ขนาดไฟล์ 166.5 KB 146790
บันทึกการปฏิบ้ติหน้าที่ครูเวรประจำวันพฤหัสบดี Word Document ขนาดไฟล์ 166 KB 146596
บันทึกการปฏิบ้ติหน้าที่ครูเวรประจำวันพุธ Word Document ขนาดไฟล์ 166.5 KB 150422
บันทึกการปฏิบ้ติหน้าที่ครูเวรประจำวันอังคาร Word Document ขนาดไฟล์ 164 KB 146559
บันทึกการปฏิบ้ติหน้าที่ครูเวรประจำวันจันทร์ Word Document ขนาดไฟล์ 164.5 KB 146693
แบบฟอร์มเยี่ยมบ้าน 61 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 29.25 KB 146479
แบบคำนวณการคัดกรองนักเรียน SDQ Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 783.5 KB 148127
ฝ่ายบุคคล
>เอกสารประกอบการอบรม วPA 123875
แบบประเมินผลการปฏิบัติงานของครูผู้สอน ZIP Archive ขนาดไฟล์ 896.31 KB 146706
SAR ประจำปีการศึกษา 2562 Word Document ขนาดไฟล์ 402.48 KB 146466
ฝ่ายงบประมาณและสินทรัพย์
>คู่มือตัวอย่างการเบิกค่าใช้จ่าย การเดินทางไปราชการ และโครงการ 121987
แบบฟอร์มการจัดซื้อ Word Document ขนาดไฟล์ 58 KB 146441
แบบฟอร์มการสั่งจ้าง-กรณีงบเกิน10000 Word Document ขนาดไฟล์ 76.5 KB 146644
แบบฟอร์มการจัดจ้าง Word Document ขนาดไฟล์ 55.5 KB 146714
แบบฟอร์มการสั่งซื้อ-กรณีงบเกิน10000 Word Document ขนาดไฟล์ 76.5 KB 146710
ฝ่ายบริหารทั่วไป
ใบยืม วัสดุ-อุปกรณ์ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 445.78 KB 146746
แบบคำขอใช้อาคารสถานที่ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 46.5 KB 147874