ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
อื่นๆ
Sungaikolok Model Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.8 MB 133087
หน้าปกลดเวลาเรียน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 270.48 KB 133023
รายชื่อนักเรียนมุสลิม Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 169.05 KB 132944
ฝ่ายบริหารนโยบายและแผน
แบบฟอร์มโครงการ-ปีงบประมาณ2565 Word Document ขนาดไฟล์ 50.58 KB 110157
แบบสรุปโครงการ-ปีงบประมาณ2565 Word Document ขนาดไฟล์ 23.31 KB 110114
ยุทธศาสตร์ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา-เขต-15 Word Document ขนาดไฟล์ 13.51 KB 132953
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา-ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน Word Document ขนาดไฟล์ 13.49 KB 132956
แบบฟอร์มรายงานโครงการ-ปีงบประมาณ2563 Word Document ขนาดไฟล์ 46.51 KB 132943
แบบสรุปโครงการ-ปีงบประมาณ2564 Word Document ขนาดไฟล์ 18.48 KB 132981
กลยุทธ์โรงเรียนสุไหงโกลก-ปีงบประมาณ2564 Word Document ขนาดไฟล์ 12.77 KB 132803
บันทึกข้อความชี้แจงไม่ทำโครงการ-ปีงบประมาณ2564 Word Document ขนาดไฟล์ 67 KB 136539
แบบฟอร์มโครงการ-ปีงบประมาณ2564 Word Document ขนาดไฟล์ 36.52 KB 132715
มาตรฐานการศึกษา Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 349.51 KB 135724
ปกSAR ระดับกลุ่มสาระ Unkown Document ขนาดไฟล์ 2.49 MB 132972
SAR ระดับกลุ่มสาระฯ Word Document ขนาดไฟล์ 122.37 KB 132915
กลยุทธิ์ 2561-2564 RAR Archive ขนาดไฟล์ 1.08 MB 133038
แผนปฏิบัติการ ปี 2562 132914
มาตรฐานการศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน Word Document ขนาดไฟล์ 27.5 KB 132946
รายงานประเมินตนเองของสถานศึกษา2561(SAR) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.66 MB 132931
ตัวอย่างแบบประเมินโครงการ Word Document ขนาดไฟล์ 272.5 KB 147265
ฝ่ายเทคโนโลยี
โลโก้ตัดพื้นหลัง ขาวดำ RAR Archive ขนาดไฟล์ 274.29 KB 132673
โลโก้ตัดพื้นหลัง RAR Archive ขนาดไฟล์ 2.26 MB 132875
โลโก้โรงเรียน RAR Archive ขนาดไฟล์ 2.26 MB 132979
ฝ่ายบริหารวิชาการ
>รายชื่อนักเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา2564 108312
>ตารางเรียนนักเรียน ภาคเรียนที่2/2564 110156
>รายชื่อนักเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 133013
รายชื่อครูที่ปรีกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 118.52 KB 133118
ตารางเรียนนักเรียน ภาคเรียนที่1/2564 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 4.72 MB 132700
แบบฟอร์มแผนการจัดการเรียนรู้ Word Document ขนาดไฟล์ 34.5 KB 132691
ปกโครงการสอนกลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษา PowerPoint Presentation ขนาดไฟล์ 3.06 MB 132759
ปกโครงการสอนกลุ่มสาระศิลปศึกษา PowerPoint Presentation ขนาดไฟล์ 2.85 MB 132703
ปกโครงการสอนกลุ่มสาระการงานอาชีพ PowerPoint Presentation ขนาดไฟล์ 3.06 MB 133059
ปกโครงการสอนกลุ่มสาระสังคมศึกษาฯ PowerPoint Presentation ขนาดไฟล์ 3.06 MB 132663
ปกโครงการสอนกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ PowerPoint Presentation ขนาดไฟล์ 2.85 MB 132787
ปกโครงการสอนกลุ่มสาระภาษาไทย PowerPoint Presentation ขนาดไฟล์ 3.03 MB 132823
ปกโครงการสอนกลุ่มสาระคณิตศาสตร์ PowerPoint Presentation ขนาดไฟล์ 3.05 MB 133037
ปกโครงการสอนกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ PowerPoint Presentation ขนาดไฟล์ 3.09 MB 132665
>รายชื่อนักเรียนปีการศึกษา 2/2563 132769
>ตารางเรียนของนักเรียน 132720
>ตารางการใช้ห้องเรียน 132728
แบบบันทึก PLC Word Document ขนาดไฟล์ 43.32 KB 133028
โครงการสอน Word Document ขนาดไฟล์ 109.5 KB 137074
แบบบันทึกผลการเรียนประจำรายวิชา(ปพ.5) ZIP Archive ขนาดไฟล์ 523.69 KB 132883
แบบบันทึกคะแนน1/2560 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 222.09 KB 133018
แบบบันทึกคะแนน ม.6 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 43.87 KB 133045
แบบบันทึกคะแนน ม.5 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 46.88 KB 132951
แบบบันทึกคะแนน ม.4 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 44.57 KB 132664
แบบบันทึกคะแนน ม.3 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 41.96 KB 132778
แบบบันทึกคะแนน ม.2 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 46.21 KB 132676
แบบบันทึกคะแนน ม.1 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 41.93 KB 132817
แบบบันทึกคะแนนวัดผล Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 24.43 KB 132985
ฝ่ายกิจการนักเรียน
บันทึกการปฏิบ้ติหน้าที่ครูเวรประจำวันศุกร์ Word Document ขนาดไฟล์ 166.5 KB 133065
บันทึกการปฏิบ้ติหน้าที่ครูเวรประจำวันพฤหัสบดี Word Document ขนาดไฟล์ 166 KB 132896
บันทึกการปฏิบ้ติหน้าที่ครูเวรประจำวันพุธ Word Document ขนาดไฟล์ 166.5 KB 136266
บันทึกการปฏิบ้ติหน้าที่ครูเวรประจำวันอังคาร Word Document ขนาดไฟล์ 164 KB 132858
บันทึกการปฏิบ้ติหน้าที่ครูเวรประจำวันจันทร์ Word Document ขนาดไฟล์ 164.5 KB 132991
แบบฟอร์มเยี่ยมบ้าน 61 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 29.25 KB 132776
แบบคำนวณการคัดกรองนักเรียน SDQ Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 783.5 KB 133650
ฝ่ายบุคคล
>เอกสารประกอบการอบรม วPA 110170
แบบประเมินผลการปฏิบัติงานของครูผู้สอน ZIP Archive ขนาดไฟล์ 896.31 KB 133003
SAR ประจำปีการศึกษา 2562 Word Document ขนาดไฟล์ 402.48 KB 132762
ฝ่ายงบประมาณและสินทรัพย์
>คู่มือตัวอย่างการเบิกค่าใช้จ่าย การเดินทางไปราชการ และโครงการ 108265
แบบฟอร์มการจัดซื้อ Word Document ขนาดไฟล์ 58 KB 132738
แบบฟอร์มการสั่งจ้าง-กรณีงบเกิน10000 Word Document ขนาดไฟล์ 76.5 KB 132943
แบบฟอร์มการจัดจ้าง Word Document ขนาดไฟล์ 55.5 KB 133014
แบบฟอร์มการสั่งซื้อ-กรณีงบเกิน10000 Word Document ขนาดไฟล์ 76.5 KB 133007
ฝ่ายบริหารทั่วไป
ใบยืม วัสดุ-อุปกรณ์ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 445.78 KB 133046
แบบคำขอใช้อาคารสถานที่ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 46.5 KB 133711