ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
อื่นๆ
Sungaikolok Model Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.8 MB 1255
หน้าปกลดเวลาเรียน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 270.48 KB 1218
รายชื่อนักเรียนมุสลิม Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 169.05 KB 1031
ฝ่ายบริหารนโยบายและแผน
ยุทธศาสตร์ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา-เขต-15 Word Document ขนาดไฟล์ 13.51 KB 1116
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา-ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน Word Document ขนาดไฟล์ 13.49 KB 1134
แบบฟอร์มรายงานโครงการ-ปีงบประมาณ2563 Word Document ขนาดไฟล์ 46.51 KB 1129
แบบสรุปโครงการ-ปีงบประมาณ2564 Word Document ขนาดไฟล์ 18.48 KB 1181
กลยุทธ์โรงเรียนสุไหงโกลก-ปีงบประมาณ2564 Word Document ขนาดไฟล์ 12.77 KB 985
บันทึกข้อความชี้แจงไม่ทำโครงการ-ปีงบประมาณ2564 Word Document ขนาดไฟล์ 67 KB 1151
แบบฟอร์มโครงการ-ปีงบประมาณ2564 Word Document ขนาดไฟล์ 36.52 KB 920
มาตรฐานการศึกษา Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 349.51 KB 1224
ปกSAR ระดับกลุ่มสาระ Unkown Document ขนาดไฟล์ 2.49 MB 1160
SAR ระดับกลุ่มสาระฯ Word Document ขนาดไฟล์ 122.37 KB 1107
กลยุทธิ์ 2561-2564 RAR Archive ขนาดไฟล์ 1.08 MB 1238
แผนปฏิบัติการ ปี 2562 1105
มาตรฐานการศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน Word Document ขนาดไฟล์ 27.5 KB 1147
รายงานประเมินตนเองของสถานศึกษา2561(SAR) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.66 MB 1090
ตัวอย่างแบบประเมินโครงการ Word Document ขนาดไฟล์ 272.5 KB 1267
ฝ่ายเทคโนโลยี
โลโก้ตัดพื้นหลัง ขาวดำ RAR Archive ขนาดไฟล์ 274.29 KB 868
โลโก้ตัดพื้นหลัง RAR Archive ขนาดไฟล์ 2.26 MB 1057
โลโก้โรงเรียน RAR Archive ขนาดไฟล์ 2.26 MB 1162
ฝ่ายบริหารวิชาการ
รายชื่อนักเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 1024
รายชื่อครูที่ปรีกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 118.52 KB 1261
ตารางเรียนนักเรียน ภาคเรียนที่1/2564 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 4.72 MB 902
แบบฟอร์มแผนการจัดการเรียนรู้ Word Document ขนาดไฟล์ 34.5 KB 880
ปกโครงการสอนกลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษา PowerPoint Presentation ขนาดไฟล์ 3.06 MB 962
ปกโครงการสอนกลุ่มสาระศิลปศึกษา PowerPoint Presentation ขนาดไฟล์ 2.85 MB 910
ปกโครงการสอนกลุ่มสาระการงานอาชีพ PowerPoint Presentation ขนาดไฟล์ 3.06 MB 1242
ปกโครงการสอนกลุ่มสาระสังคมศึกษาฯ PowerPoint Presentation ขนาดไฟล์ 3.06 MB 864
ปกโครงการสอนกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ PowerPoint Presentation ขนาดไฟล์ 2.85 MB 981
ปกโครงการสอนกลุ่มสาระภาษาไทย PowerPoint Presentation ขนาดไฟล์ 3.03 MB 1026
ปกโครงการสอนกลุ่มสาระคณิตศาสตร์ PowerPoint Presentation ขนาดไฟล์ 3.05 MB 1239
ปกโครงการสอนกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ PowerPoint Presentation ขนาดไฟล์ 3.09 MB 867
รายชื่อนักเรียนปีการศึกษา 2/2563 976
ตารางเรียนของนักเรียน 903
ตารางการใช้ห้องเรียน 927
แบบบันทึก PLC Word Document ขนาดไฟล์ 43.32 KB 1217
โครงการสอน Word Document ขนาดไฟล์ 109.5 KB 1131
แบบบันทึกผลการเรียนประจำรายวิชา(ปพ.5) ZIP Archive ขนาดไฟล์ 523.69 KB 1088
แบบบันทึกคะแนน1/2560 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 222.09 KB 1220
แบบบันทึกคะแนน ม.6 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 43.87 KB 1235
แบบบันทึกคะแนน ม.5 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 46.88 KB 1143
แบบบันทึกคะแนน ม.4 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 44.57 KB 856
แบบบันทึกคะแนน ม.3 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 41.96 KB 959
แบบบันทึกคะแนน ม.2 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 46.21 KB 872
แบบบันทึกคะแนน ม.1 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 41.93 KB 1012
แบบบันทึกคะแนนวัดผล Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 24.43 KB 1185
ฝ่ายกิจการนักเรียน
บันทึกการปฏิบ้ติหน้าที่ครูเวรประจำวันศุกร์ Word Document ขนาดไฟล์ 166.5 KB 1230
บันทึกการปฏิบ้ติหน้าที่ครูเวรประจำวันพฤหัสบดี Word Document ขนาดไฟล์ 166 KB 1102
บันทึกการปฏิบ้ติหน้าที่ครูเวรประจำวันพุธ Word Document ขนาดไฟล์ 166.5 KB 1047
บันทึกการปฏิบ้ติหน้าที่ครูเวรประจำวันอังคาร Word Document ขนาดไฟล์ 164 KB 1042
บันทึกการปฏิบ้ติหน้าที่ครูเวรประจำวันจันทร์ Word Document ขนาดไฟล์ 164.5 KB 1192
แบบฟอร์มเยี่ยมบ้าน 61 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 29.25 KB 976
แบบคำนวณการคัดกรองนักเรียน SDQ Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 783.5 KB 1138
ฝ่ายบุคคล
แบบประเมินผลการปฏิบัติงานของครูผู้สอน ZIP Archive ขนาดไฟล์ 896.31 KB 1206
SAR ประจำปีการศึกษา 2562 Word Document ขนาดไฟล์ 402.48 KB 940
ฝ่ายงบประมาณและสินทรัพย์
แบบฟอร์มการจัดซื้อ Word Document ขนาดไฟล์ 58 KB 932
แบบฟอร์มการสั่งจ้าง-กรณีงบเกิน10000 Word Document ขนาดไฟล์ 76.5 KB 1144
แบบฟอร์มการจัดจ้าง Word Document ขนาดไฟล์ 55.5 KB 1207
แบบฟอร์มการสั่งซื้อ-กรณีงบเกิน10000 Word Document ขนาดไฟล์ 76.5 KB 1206
ฝ่ายบริหารทั่วไป
ใบยืม วัสดุ-อุปกรณ์ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 445.78 KB 1255
แบบคำขอใช้อาคารสถานที่ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 46.5 KB 1247