ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
อื่นๆ
Sungaikolok Model Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.8 MB 25465
หน้าปกลดเวลาเรียน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 270.48 KB 25427
รายชื่อนักเรียนมุสลิม Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 169.05 KB 25300
ฝ่ายบริหารนโยบายและแผน
แบบฟอร์มโครงการ-ปีงบประมาณ2565 Word Document ขนาดไฟล์ 50.58 KB 2559
แบบสรุปโครงการ-ปีงบประมาณ2565 Word Document ขนาดไฟล์ 23.31 KB 2526
ยุทธศาสตร์ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา-เขต-15 Word Document ขนาดไฟล์ 13.51 KB 25362
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา-ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน Word Document ขนาดไฟล์ 13.49 KB 25365
แบบฟอร์มรายงานโครงการ-ปีงบประมาณ2563 Word Document ขนาดไฟล์ 46.51 KB 25354
แบบสรุปโครงการ-ปีงบประมาณ2564 Word Document ขนาดไฟล์ 18.48 KB 25391
กลยุทธ์โรงเรียนสุไหงโกลก-ปีงบประมาณ2564 Word Document ขนาดไฟล์ 12.77 KB 25206
บันทึกข้อความชี้แจงไม่ทำโครงการ-ปีงบประมาณ2564 Word Document ขนาดไฟล์ 67 KB 28951
แบบฟอร์มโครงการ-ปีงบประมาณ2564 Word Document ขนาดไฟล์ 36.52 KB 25126
มาตรฐานการศึกษา Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 349.51 KB 27195
ปกSAR ระดับกลุ่มสาระ Unkown Document ขนาดไฟล์ 2.49 MB 25377
SAR ระดับกลุ่มสาระฯ Word Document ขนาดไฟล์ 122.37 KB 25314
กลยุทธิ์ 2561-2564 RAR Archive ขนาดไฟล์ 1.08 MB 25447
แผนปฏิบัติการ ปี 2562 25315
มาตรฐานการศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน Word Document ขนาดไฟล์ 27.5 KB 25356
รายงานประเมินตนเองของสถานศึกษา2561(SAR) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.66 MB 25306
ตัวอย่างแบบประเมินโครงการ Word Document ขนาดไฟล์ 272.5 KB 30767
ฝ่ายเทคโนโลยี
โลโก้ตัดพื้นหลัง ขาวดำ RAR Archive ขนาดไฟล์ 274.29 KB 25082
โลโก้ตัดพื้นหลัง RAR Archive ขนาดไฟล์ 2.26 MB 25274
โลโก้โรงเรียน RAR Archive ขนาดไฟล์ 2.26 MB 25382
ฝ่ายบริหารวิชาการ
รายชื่อนักเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา2564 657
ตารางเรียนนักเรียน ภาคเรียนที่2/2564 2555
รายชื่อนักเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 25419
รายชื่อครูที่ปรีกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 118.52 KB 25494
ตารางเรียนนักเรียน ภาคเรียนที่1/2564 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 4.72 MB 25115
แบบฟอร์มแผนการจัดการเรียนรู้ Word Document ขนาดไฟล์ 34.5 KB 25091
ปกโครงการสอนกลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษา PowerPoint Presentation ขนาดไฟล์ 3.06 MB 25168
ปกโครงการสอนกลุ่มสาระศิลปศึกษา PowerPoint Presentation ขนาดไฟล์ 2.85 MB 25117
ปกโครงการสอนกลุ่มสาระการงานอาชีพ PowerPoint Presentation ขนาดไฟล์ 3.06 MB 25449
ปกโครงการสอนกลุ่มสาระสังคมศึกษาฯ PowerPoint Presentation ขนาดไฟล์ 3.06 MB 25072
ปกโครงการสอนกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ PowerPoint Presentation ขนาดไฟล์ 2.85 MB 25190
ปกโครงการสอนกลุ่มสาระภาษาไทย PowerPoint Presentation ขนาดไฟล์ 3.03 MB 25233
ปกโครงการสอนกลุ่มสาระคณิตศาสตร์ PowerPoint Presentation ขนาดไฟล์ 3.05 MB 25452
ปกโครงการสอนกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ PowerPoint Presentation ขนาดไฟล์ 3.09 MB 25072
รายชื่อนักเรียนปีการศึกษา 2/2563 25179
ตารางเรียนของนักเรียน 25115
ตารางการใช้ห้องเรียน 25134
แบบบันทึก PLC Word Document ขนาดไฟล์ 43.32 KB 25427
โครงการสอน Word Document ขนาดไฟล์ 109.5 KB 26423
แบบบันทึกผลการเรียนประจำรายวิชา(ปพ.5) ZIP Archive ขนาดไฟล์ 523.69 KB 25293
แบบบันทึกคะแนน1/2560 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 222.09 KB 25426
แบบบันทึกคะแนน ม.6 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 43.87 KB 25453
แบบบันทึกคะแนน ม.5 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 46.88 KB 25360
แบบบันทึกคะแนน ม.4 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 44.57 KB 25073
แบบบันทึกคะแนน ม.3 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 41.96 KB 25177
แบบบันทึกคะแนน ม.2 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 46.21 KB 25086
แบบบันทึกคะแนน ม.1 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 41.93 KB 25224
แบบบันทึกคะแนนวัดผล Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 24.43 KB 25396
ฝ่ายกิจการนักเรียน
บันทึกการปฏิบ้ติหน้าที่ครูเวรประจำวันศุกร์ Word Document ขนาดไฟล์ 166.5 KB 25461
บันทึกการปฏิบ้ติหน้าที่ครูเวรประจำวันพฤหัสบดี Word Document ขนาดไฟล์ 166 KB 25308
บันทึกการปฏิบ้ติหน้าที่ครูเวรประจำวันพุธ Word Document ขนาดไฟล์ 166.5 KB 26003
บันทึกการปฏิบ้ติหน้าที่ครูเวรประจำวันอังคาร Word Document ขนาดไฟล์ 164 KB 25257
บันทึกการปฏิบ้ติหน้าที่ครูเวรประจำวันจันทร์ Word Document ขนาดไฟล์ 164.5 KB 25394
แบบฟอร์มเยี่ยมบ้าน 61 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 29.25 KB 25180
แบบคำนวณการคัดกรองนักเรียน SDQ Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 783.5 KB 25388
ฝ่ายบุคคล
เอกสารประกอบการอบรม วPA 2582
แบบประเมินผลการปฏิบัติงานของครูผู้สอน ZIP Archive ขนาดไฟล์ 896.31 KB 25412
SAR ประจำปีการศึกษา 2562 Word Document ขนาดไฟล์ 402.48 KB 25159
ฝ่ายงบประมาณและสินทรัพย์
คู่มือตัวอย่างการเบิกค่าใช้จ่าย การเดินทางไปราชการ และโครงการ 658
แบบฟอร์มการจัดซื้อ Word Document ขนาดไฟล์ 58 KB 25140
แบบฟอร์มการสั่งจ้าง-กรณีงบเกิน10000 Word Document ขนาดไฟล์ 76.5 KB 25352
แบบฟอร์มการจัดจ้าง Word Document ขนาดไฟล์ 55.5 KB 25417
แบบฟอร์มการสั่งซื้อ-กรณีงบเกิน10000 Word Document ขนาดไฟล์ 76.5 KB 25410
ฝ่ายบริหารทั่วไป
ใบยืม วัสดุ-อุปกรณ์ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 445.78 KB 25460
แบบคำขอใช้อาคารสถานที่ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 46.5 KB 25526