ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
อื่นๆ
Sungaikolok Model Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.8 MB 146817
หน้าปกลดเวลาเรียน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 270.48 KB 146732
รายชื่อนักเรียนมุสลิม Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 169.05 KB 146669
ฝ่ายบริหารนโยบายและแผน
แบบแผนการใช้จ่ายเงิน Word Document ขนาดไฟล์ 45.5 KB 13
วิสัยทัศน์-พันธกิจ-กลยุทธิ์-เป้าประสงค์ Word Document ขนาดไฟล์ 79 KB 27
แบบสรุปปะหน้าโครงการปีงบ-2566 Word Document ขนาดไฟล์ 15.1 KB 31
แบบฟอร์มการเขียนโครงการปี-66 Word Document ขนาดไฟล์ 72.5 KB 53
>ปกรายงานโครงการ 39
รายงานผลการดำเนินโครงการ ตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2565 Word Document ขนาดไฟล์ 133 KB 32
ยุทธศาสตร์ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา-เขต-15 Word Document ขนาดไฟล์ 13.51 KB 146667
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา-ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน Word Document ขนาดไฟล์ 13.49 KB 146673
แบบสรุปโครงการ-ปีงบประมาณ2564 Word Document ขนาดไฟล์ 18.48 KB 146690
มาตรฐานการศึกษา Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 349.51 KB 149860
ปกSAR ระดับกลุ่มสาระ Unkown Document ขนาดไฟล์ 2.49 MB 146677
SAR ระดับกลุ่มสาระฯ Word Document ขนาดไฟล์ 122.37 KB 146623
แผนปฏิบัติการ ปี 2562 146623
ตัวอย่างแบบประเมินโครงการ Word Document ขนาดไฟล์ 272.5 KB 163629
ฝ่ายเทคโนโลยี
โลโก้ตัดพื้นหลัง ขาวดำ RAR Archive ขนาดไฟล์ 274.29 KB 146385
โลโก้ตัดพื้นหลัง RAR Archive ขนาดไฟล์ 2.26 MB 146600
ฝ่ายบริหารวิชาการ
รายชื่อครูที่ปรึกษา ปีการศึกษา2565 Word Document ขนาดไฟล์ 64.5 KB 12
>รายชื่อนักเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา2564 122066
>ตารางเรียนนักเรียน ภาคเรียนที่2/2564 123909
>รายชื่อนักเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 146725
รายชื่อครูที่ปรีกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 118.52 KB 146822
ตารางเรียนนักเรียน ภาคเรียนที่1/2564 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 4.72 MB 146403
แบบฟอร์มแผนการจัดการเรียนรู้ Word Document ขนาดไฟล์ 34.5 KB 146395
ปกโครงการสอนกลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษา PowerPoint Presentation ขนาดไฟล์ 3.06 MB 146459
ปกโครงการสอนกลุ่มสาระศิลปศึกษา PowerPoint Presentation ขนาดไฟล์ 2.85 MB 146406
ปกโครงการสอนกลุ่มสาระการงานอาชีพ PowerPoint Presentation ขนาดไฟล์ 3.06 MB 146760
ปกโครงการสอนกลุ่มสาระสังคมศึกษาฯ PowerPoint Presentation ขนาดไฟล์ 3.06 MB 146367
ปกโครงการสอนกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ PowerPoint Presentation ขนาดไฟล์ 2.85 MB 146490
ปกโครงการสอนกลุ่มสาระภาษาไทย PowerPoint Presentation ขนาดไฟล์ 3.03 MB 146526
ปกโครงการสอนกลุ่มสาระคณิตศาสตร์ PowerPoint Presentation ขนาดไฟล์ 3.05 MB 146736
ปกโครงการสอนกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ PowerPoint Presentation ขนาดไฟล์ 3.09 MB 146367
>รายชื่อนักเรียนปีการศึกษา 2/2563 146474
>ตารางเรียนของนักเรียน 146450
>ตารางการใช้ห้องเรียน 146431
แบบบันทึก PLC Word Document ขนาดไฟล์ 43.32 KB 146731
โครงการสอน Word Document ขนาดไฟล์ 109.5 KB 151467
แบบบันทึกผลการเรียนประจำรายวิชา(ปพ.5) ZIP Archive ขนาดไฟล์ 523.69 KB 146591
แบบบันทึกคะแนน1/2560 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 222.09 KB 146721
แบบบันทึกคะแนน ม.6 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 43.87 KB 146751
แบบบันทึกคะแนน ม.5 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 46.88 KB 146651
แบบบันทึกคะแนน ม.4 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 44.57 KB 146366
แบบบันทึกคะแนน ม.3 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 41.96 KB 146491
แบบบันทึกคะแนน ม.2 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 46.21 KB 146378
แบบบันทึกคะแนน ม.1 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 41.93 KB 146521
แบบบันทึกคะแนนวัดผล Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 24.43 KB 146689
ฝ่ายกิจการนักเรียน
บันทึกการปฏิบ้ติหน้าที่ครูเวรประจำวันศุกร์ Word Document ขนาดไฟล์ 166.5 KB 146791
บันทึกการปฏิบ้ติหน้าที่ครูเวรประจำวันพฤหัสบดี Word Document ขนาดไฟล์ 166 KB 146598
บันทึกการปฏิบ้ติหน้าที่ครูเวรประจำวันพุธ Word Document ขนาดไฟล์ 166.5 KB 150424
บันทึกการปฏิบ้ติหน้าที่ครูเวรประจำวันอังคาร Word Document ขนาดไฟล์ 164 KB 146560
บันทึกการปฏิบ้ติหน้าที่ครูเวรประจำวันจันทร์ Word Document ขนาดไฟล์ 164.5 KB 146696
แบบฟอร์มเยี่ยมบ้าน 61 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 29.25 KB 146481
แบบคำนวณการคัดกรองนักเรียน SDQ Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 783.5 KB 148127
ฝ่ายบุคคล
>เอกสารประกอบการอบรม วPA 123883
แบบประเมินผลการปฏิบัติงานของครูผู้สอน ZIP Archive ขนาดไฟล์ 896.31 KB 146707
SAR ประจำปีการศึกษา 2562 Word Document ขนาดไฟล์ 402.48 KB 146468
ฝ่ายงบประมาณและสินทรัพย์
>คู่มือตัวอย่างการเบิกค่าใช้จ่าย การเดินทางไปราชการ และโครงการ 122046
แบบฟอร์มการจัดซื้อ Word Document ขนาดไฟล์ 58 KB 146445
แบบฟอร์มการสั่งจ้าง-กรณีงบเกิน10000 Word Document ขนาดไฟล์ 76.5 KB 146648
แบบฟอร์มการจัดจ้าง Word Document ขนาดไฟล์ 55.5 KB 146718
แบบฟอร์มการสั่งซื้อ-กรณีงบเกิน10000 Word Document ขนาดไฟล์ 76.5 KB 146713
ฝ่ายบริหารทั่วไป
ใบยืม วัสดุ-อุปกรณ์ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 445.78 KB 146746
แบบคำขอใช้อาคารสถานที่ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 46.5 KB 147874