ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
อื่นๆ
Sungaikolok Model Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.8 MB 146845
หน้าปกลดเวลาเรียน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 270.48 KB 146748
รายชื่อนักเรียนมุสลิม Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 169.05 KB 146682
ฝ่ายบริหารนโยบายและแผน
แบบแผนการใช้จ่ายเงิน Word Document ขนาดไฟล์ 45.5 KB 17
วิสัยทัศน์-พันธกิจ-กลยุทธิ์-เป้าประสงค์ Word Document ขนาดไฟล์ 79 KB 36
แบบสรุปปะหน้าโครงการปีงบ-2566 Word Document ขนาดไฟล์ 15.1 KB 44
แบบฟอร์มการเขียนโครงการปี-66 Word Document ขนาดไฟล์ 72.5 KB 65
>ปกรายงานโครงการ 52
รายงานผลการดำเนินโครงการ ตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2565 Word Document ขนาดไฟล์ 133 KB 37
ยุทธศาสตร์ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา-เขต-15 Word Document ขนาดไฟล์ 13.51 KB 146672
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา-ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน Word Document ขนาดไฟล์ 13.49 KB 146677
แบบสรุปโครงการ-ปีงบประมาณ2564 Word Document ขนาดไฟล์ 18.48 KB 146696
มาตรฐานการศึกษา Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 349.51 KB 149873
ปกSAR ระดับกลุ่มสาระ Unkown Document ขนาดไฟล์ 2.49 MB 146687
SAR ระดับกลุ่มสาระฯ Word Document ขนาดไฟล์ 122.37 KB 146635
แผนปฏิบัติการ ปี 2562 146631
ตัวอย่างแบบประเมินโครงการ Word Document ขนาดไฟล์ 272.5 KB 163637
ฝ่ายเทคโนโลยี
โลโก้ตัดพื้นหลัง ขาวดำ RAR Archive ขนาดไฟล์ 274.29 KB 146393
โลโก้ตัดพื้นหลัง RAR Archive ขนาดไฟล์ 2.26 MB 146608
ฝ่ายบริหารวิชาการ
รายชื่อครูที่ปรึกษา ปีการศึกษา2565 Word Document ขนาดไฟล์ 64.5 KB 26
>รายชื่อนักเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา2564 122089
>ตารางเรียนนักเรียน ภาคเรียนที่2/2564 123924
>รายชื่อนักเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 146736
รายชื่อครูที่ปรีกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 118.52 KB 146824
ตารางเรียนนักเรียน ภาคเรียนที่1/2564 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 4.72 MB 146411
แบบฟอร์มแผนการจัดการเรียนรู้ Word Document ขนาดไฟล์ 34.5 KB 146398
ปกโครงการสอนกลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษา PowerPoint Presentation ขนาดไฟล์ 3.06 MB 146460
ปกโครงการสอนกลุ่มสาระศิลปศึกษา PowerPoint Presentation ขนาดไฟล์ 2.85 MB 146414
ปกโครงการสอนกลุ่มสาระการงานอาชีพ PowerPoint Presentation ขนาดไฟล์ 3.06 MB 146761
ปกโครงการสอนกลุ่มสาระสังคมศึกษาฯ PowerPoint Presentation ขนาดไฟล์ 3.06 MB 146375
ปกโครงการสอนกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ PowerPoint Presentation ขนาดไฟล์ 2.85 MB 146498
ปกโครงการสอนกลุ่มสาระภาษาไทย PowerPoint Presentation ขนาดไฟล์ 3.03 MB 146527
ปกโครงการสอนกลุ่มสาระคณิตศาสตร์ PowerPoint Presentation ขนาดไฟล์ 3.05 MB 146739
ปกโครงการสอนกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ PowerPoint Presentation ขนาดไฟล์ 3.09 MB 146369
>รายชื่อนักเรียนปีการศึกษา 2/2563 146482
>ตารางเรียนของนักเรียน 146485
>ตารางการใช้ห้องเรียน 146440
แบบบันทึก PLC Word Document ขนาดไฟล์ 43.32 KB 146732
โครงการสอน Word Document ขนาดไฟล์ 109.5 KB 151471
แบบบันทึกผลการเรียนประจำรายวิชา(ปพ.5) ZIP Archive ขนาดไฟล์ 523.69 KB 146596
แบบบันทึกคะแนน1/2560 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 222.09 KB 146723
แบบบันทึกคะแนน ม.6 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 43.87 KB 146752
แบบบันทึกคะแนน ม.5 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 46.88 KB 146658
แบบบันทึกคะแนน ม.4 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 44.57 KB 146369
แบบบันทึกคะแนน ม.3 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 41.96 KB 146494
แบบบันทึกคะแนน ม.2 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 46.21 KB 146379
แบบบันทึกคะแนน ม.1 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 41.93 KB 146525
แบบบันทึกคะแนนวัดผล Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 24.43 KB 146699
ฝ่ายกิจการนักเรียน
บันทึกการปฏิบ้ติหน้าที่ครูเวรประจำวันศุกร์ Word Document ขนาดไฟล์ 166.5 KB 146792
บันทึกการปฏิบ้ติหน้าที่ครูเวรประจำวันพฤหัสบดี Word Document ขนาดไฟล์ 166 KB 146605
บันทึกการปฏิบ้ติหน้าที่ครูเวรประจำวันพุธ Word Document ขนาดไฟล์ 166.5 KB 150431
บันทึกการปฏิบ้ติหน้าที่ครูเวรประจำวันอังคาร Word Document ขนาดไฟล์ 164 KB 146561
บันทึกการปฏิบ้ติหน้าที่ครูเวรประจำวันจันทร์ Word Document ขนาดไฟล์ 164.5 KB 146697
แบบฟอร์มเยี่ยมบ้าน 61 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 29.25 KB 146488
แบบคำนวณการคัดกรองนักเรียน SDQ Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 783.5 KB 148128
ฝ่ายบุคคล
>เอกสารประกอบการอบรม วPA 123884
แบบประเมินผลการปฏิบัติงานของครูผู้สอน ZIP Archive ขนาดไฟล์ 896.31 KB 146709
SAR ประจำปีการศึกษา 2562 Word Document ขนาดไฟล์ 402.48 KB 146474
ฝ่ายงบประมาณและสินทรัพย์
>คู่มือตัวอย่างการเบิกค่าใช้จ่าย การเดินทางไปราชการ และโครงการ 122062
แบบฟอร์มการจัดซื้อ Word Document ขนาดไฟล์ 58 KB 146453
แบบฟอร์มการสั่งจ้าง-กรณีงบเกิน10000 Word Document ขนาดไฟล์ 76.5 KB 146655
แบบฟอร์มการจัดจ้าง Word Document ขนาดไฟล์ 55.5 KB 146728
แบบฟอร์มการสั่งซื้อ-กรณีงบเกิน10000 Word Document ขนาดไฟล์ 76.5 KB 146715
ฝ่ายบริหารทั่วไป
ใบยืม วัสดุ-อุปกรณ์ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 445.78 KB 146747
แบบคำขอใช้อาคารสถานที่ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 46.5 KB 147881