พันธกิจ / เป้าหมาย
พันธกิจ / เป้าหมาย
พันธกิจ
1. พัฒนาการจัดการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับหลักสูตรขั้นพื้นฐาน
2. ส่งเสริมด้านภาษา ดนตรี ศิลปะ กีฬาและการใช้เทคโนโลยี (ICT)
3. พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อเพิ่มศักยภาพการปฏิบัติงาน
4. พัฒนาคุณธรรมจริยธรรม และค่านิยมและดำเนินชีวิตตามหลักเศรษฐกิจ
5. ส่งเสริมชุมชนให้เข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาโรงเรียน
6. พัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษาของโรงเรียนและการบริหารจัดการโดย ใช้โรงเรียนเป็นฐาน
7. พัฒนาบรรยากาศ สภาพแวดล้อมและแหล่งเรียนรู้ให้เอื้อต่อการเรียนการสอน
8. ส่งเสริมการประชาสัมพันธ์และการจัดการระบบข้อมูลสารสนเทศ
9. สนับสนุนภาคีเครือข่ายในด้านวิชาการและด้านอื่น ๆ อย่างทั่วถึง