วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
  • วิสัยทัศน์
โรงเรียนสุไหงโก-ลก จะต้องเป็นเลิศทางวิชาการ โดดเด่นในกิจกรรม กีฬา-นันทนาการ ผู้เรียนจะต้องได้รับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพอย่างหลากหลาย ส่งเสริมสนับสนุนด้านอาชีพ อยู่อย่างพอเพียง ชุมชนเครือข่าย มีส่วนร่วมในการจัดและสนับสนุนการจัดการศึกษาโรงเรียนสุไหงโก-ลก