วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
  • วิสัยทัศน์
เป็นองค์กรบริหารจัดการระดับมาตรฐานสากล เปิดโลกกว้างการเรียนรู้อย่างสร้างสรรค์ สร้างเครือข่ายร่วมพัฒนา ก้าวนาเทคโนโลยี เรียนรู้คู่คุณธรรม สร้างอาชีพนาคนดีสู่สังคมโลก รักษ์วัฒนธรรม